VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN VILL HA GLOBALA PANDEMILAGAR

Maj 2022

Världshälsoorganisationen arbetar på ett globalt pandemifördrag. Om detta fördrag klubbas igenom så blir det WHO som i fortsättningen dikterar villkoren vid nästa plandemi. 

Video ovan om globala pandemifördraget.

 Detta kommer att innebära indirekt tvångsvaccinering (om du inte vill bli utesluten från samhället), reserestriktioner, vaccinpass, lockdowns, karantänläger och allt annat som vi har bevittnat under Covid-19. Det medlemsland som inte kommer att  hörsamma WHO:s påbud kommer att straffas med böter eller sanktioner (antagligen från EU-kommissionen). 

Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness and Response

   Fördraget i sig har döpts till  International Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness and Response  och man arbetar i detta nu (maj 2022) med ett utkast till fördraget. Man kommer att presentera utvecklingen av detta utkast  i augusti 2022 och man vill ha fördraget operativt till år 2024. 

   Ett datum i denna utveckling är 22-28 maj 2022 då WHA 75 går av stapeln. WHA står för World Health Assembly och är Världshälsoorganisationens styrande organ som har årliga möten där man diskuterar “global hälsa”. På dessa WHA-möten samlas medlemsländernas hälsoministrar och för Sveriges del är detta Lena Hallengran. Hallengren är en återkommande besökare på dessa WHA-möten och nu förstår vi varför hon och Lars Hedengran vill göra grundlagsändringar gällande Pandemilagen – man förbereder helt enkelt väg för Världshälsoorganisationens kommande pandemifördrag. Som du säkert känner till så har Sverige inte infört lika drakoniska åtgärder som många andra WHO-länder och anledningen till att Sverige var mildare i sin hantering berodde på att regeringen stoppades av den svenska grundlagen. Detta vill man nu ändra på (se gärna min intervju med Robert Mathiason). 

Video ovan: en som nu varnar för Världshälsoorganisationen planerade pandemifördrag är EU-parlamentariken Cristine Anderson (Afd). 

ONE HEALTH

   En viktig del i denna  att installera denna agenda är WHO:s projekt som kallas OneHealth –  a joint plan of action (OH JPA). Jag hittade ett dokument där det står att OH JPA är ett gemensamt närmande (för alla WHO:s medlemsstater) för att förbättra, förebygga, övervaka, upptäcka och minska spridningen av zoonotiska sjukdomar (sjukdomar överförda från djur till människa). WHO anser ju att Covid-19 beror på fladdermöss och alla andra narrativ  är “desinformation” som ska censureras.

   I dokumentet kopplar man samman hälsa för människan, för djur, för växter, matsäkerhet och för miljön, man drar alltså in klimatförändringarna och biologisk mångfald i denna agenda.   Man vill arbeta för att uppnå målen med Förenta Nationernas Agenda 2030 hållbar utveckling och Agenda 2030 är globlisternas plan för världsherravälde via politisk korrekhet.  Det är meningen att one health strategier ska implementeras på global, regional och nationell nivå. Man vill att One Health implementeras i medlemsländerna mellan åren 2022 – 2026.   Man kommer att ha kampanjer i respektiva medlemsland för att göra reklam för one health.

    Dessa system ska övervaka oss människor, vildlivet, djurlivet och miljön. Man vill upprätta regelverk för att kontrollera ekosystemen (biologisk mångfald). Denna övervakning kan bland annat ske med sakernas internet och troligtvis även drönare.  I one health ingår även att kontrollera matsystemen för att göra dem “säkra“. Man kommer att använda sig av Codex Alimentarius vilket är FN:s och EU:s regelverk för global kontroll av mat och kosttillskott (med tillhörande restriktioner). 

OHÅLLBAR UTVECKLING 

   I one health-konceptet ingår även miljö och klimat och i dokumentet beklagar man sig över att vi människor sysslar med “ohållbar konsumtion” och att våra produktionsmetoder är ohållbara. Allt detta skadar inte bara den biologiska mångfalden utan är även en hälsorisk för djur växter, männisor och för miljön. Världshälsoorganisationen menar vi kommer att få se mer pandemier på grund av markägarbyten, klimatförändringarna, intensifierandet av matsystemen, agrikulturell produktion och förlusten av habitat. De är duktiga på att vrida till saker till deras egen fördel. 

Video ovan: aktivisten James Roguski är en visselblåsare gällande WHO:s pandemifördrag. 

HALLENGRAN VILL HA DATADELNING

   Jag stötte på ett dokument från Lena Hallengren och socialdepartementet med titeln “Användning av hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård”. Här pratar man om att man vill utöka chansen till sekundäranvändning av vår hälsodata, dvs. att andra aktörer ska kunna ta del av våra hälsojournaler.  Man har startat en utredning där man ska undersöka möjligheten att  lätta på sekretessen och att ändra på lagstiftningen.

   I kommittedirektivet “Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård”  skriver man att regeringen Andersson har startat ett initiativ ” Data – en underutnyttjad resurs för Sverige” som har som syfte att bland annat dela data till EU och för internationellt arbete. Det står att EU arbetar på att underlätta för att kunna dela hälsoinformation mellan EU:s medlemsländer. I detta kommittedirektiv står det även att det “det finns vidare ett växande behov av användning av hälsodata för att kunna möta alltmer komplexa samhällsutmaningar. Det kan t.ex. gälla smittspårning, tillsyn eller effektutvärdering av läkemedel”.  juristen Katarina Nyström är särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast den 21 september 2023. Personligen undrar jag om inte detta projekt ingår i WHO:s pandemifördrag där man vill skicka ut vår hälsodata till WHO, EU och så vidare. 

EU GILLAR IDEN OM PANDEMIFÖRDRAG

   EU är stora förespråkare för ett kommande internationellt pandemifördrag. EU skriver själv på sin hemsida att ett sådant fördrag kommer att vara lagligt bindande och det kommer styras av WHO.  Det blir EU-kommissionen som för EU-ländernas talan när man ska förhandla om den kommande globala pandemifördraget på WHA 76. På grund av vårt medlemskap i EU har vi gett bort vår förhandlingsrätt till EU-kommissionen när det gäller frågor om WHO. 

   Glöm heller inte bort att WHO finansieras av läkemedelsindustrin, Bill Gates och Kinas kommunistparti. Här kan vi verkligen snacka om jäv och att låta räven vakta hönshuset. 

   Nu är det många som varnar för detta planerade pandemifördrag. EU-parlamentarikerna Christine Andersen är en av dem. 

   Jag kan samtidigt passa på att göra lite reklam för några kanaler som oftast har intressant information gällande vaccin och Covid-19. En är Del Bigtree och The Highwire som du hittar på Bitchute och Rumble. En annan är Stew Peters som du hittar på Rumble. Länkar nedan. 

Bild ovan: Bill Gates tecknad av Ben Garrison. 

 

REFERENSER

Här är de svenska politiker som åker till WHA 75 och skänker bort svensk suveränitet: 

WHA 75

Stew Peters på Rumble

Del Bigtree och The Highwire på Bitchute och Rumble

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

 

Be the first to comment on "VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN VILL HA GLOBALA PANDEMILAGAR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.