UTKASTET TILL WHO:S GLOBALA PANDEMIFÖRDRAG (WHO CA+)

Februari 2023 Världshälsoorganisationen har nu släppt utkastet till det globala pandemifördrag som de eftersträvar. Utkastet kallas WHO CA+ (Convention Accord +) och precis som befarat vill WHO utöva kontroll över sina medlemsländer med tvångsåtgärder vid nästa pandemi. 

WHO CA+ BINDANDE PANDEMIFÖRDRAG FÖR MEDLEMSLÄNDERNA

   I februari 2023 släppte WHO  sitt utkast till globalt pandemifördrag som  har namnet WHO CA + (Convention Accord plus) – referens 1 nedan.  Nu inleds förhandlingar om fördraget inom medlemsländerna och det är menat att fördraget ska vara färdigförhandlat i maj 2024 vid 76: e världshälsoförsamlingen (referens 9) för att sedan implementeras i WHO:s 194 medlemsländer.    I utkastet WHO CA+ beklagar sig Världshälsoorganisationen för “den misslyckade hanteringen” av Covidpandemin och man lovar nu i och med detta kommande planerade  pandemifördrag att samma misstag inte ska göras om vid nästa pandemi.  Video ovan: Öysten, Bergmark och Glenn Dormer diskuterar WHO CA+. Dålig bildkvalite. 

INTERNATIONAL HEALTH REGULATION (IHR)

  I utkastet WHO CA+  nämner Världshälsoorganisationen IHR (International Health Regulation) vilket  är ett internationellt regelverk för WHO:s medlemsländer (som Sverige har skrivit under och som finns inskrivet i vår grundlag – referens 2.) Världshälsoorganisationen  menar att IHR har misslyckats i sitt uppsåt (vilket bland annat gick ut på att hantera gränsöverskridande hot, utöva gränskontroll och införa reseförbud vid en pandemi). 

WHO – AUKTORITET FÖR GLOBAL HÄLSA

   Vid nästa p(l)andemi ska Världshälsoorganisationen vara ett av de organ som distribuerar vaccin till tredje världens länder. I utkastet kan man läsa att Världshälsoorganisationen eftersträvar UNIVERSELL HÄLSOVÅRD (universal healthcare) och man skriver även att man vill att det planerade pandemifördraget ska vara bindande för medlemsländerna. Man ska inrätta ett överstatligt organ som ska styra WHO CA+.     Världshälsoorganisationen ska vara den internationella auktoriteten gällande global hälsa, pandemier och allt som hör därtill och ska leda det globala hälsosamarbetet. Man vill inte ha individuella lösningar från medlemsländernas vid  kommande pandemier (man vill nämligen uppnå “global solidaritet”). Man vill även dela vår personliga hälsodata på en global basis. I WHO CA+ ingår även Agenda 2030 och hållbar utveckling där man menar att ingen ska lämnas utanför.   globalt-pandemifordrag-who-ca.j Enligt who ca+  ska WHO vara den globala auktoriteten för global hälsostyrning.    Video ovan: kanalen Redacted diskuterar Världshälsoorganisationens  utkast till pandemifördrag WHO CA+.
ETT GLOBALT UNDERRÄTTELSESYSTEM 
    Vid nästa pandemi ska medlemländernas myndigheter snabbt godkänna produkterna (vaccinen) och myndigheter ska även motarbeta “falska hälsoprodukter”. Man vill upprätta ett system mellan medlemsländerna för att dela patogener som har pandemipotential. Detta system ska kallas PABS (Patogen Access and Benefit-Sharings System). Dessa patogendata ska laddas upp till ett laboratorium utsett av WHO och det ska ske snabbt. Här ska man syssla med genomisk övervakning. PABS ska ingå i One Health systemet som alla länder ska implementera.     Alla medlemsländer ska rusta sig för pandemier enligt modell som WHO ska stå för. Man ska utföra simuleringar på pandemier för att hitta svagheter i systemen. Dessa simuleringar ska även ske internationellt vartannat åt. Medlemsländerna ska årligen rapportera till WHO gällande landets hälsovårdssystem och dess kapaciteter. Vid nästa pandemi blir det WHO:s Generaldirektör som utlyser pandemin globalt. 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH PANDEMIER
   Man ska motarbeta falsk information genom att utge sann information via diverse kanaler och man ska övervaka och identifiera falsk information. Detta för att folk ska ha förtroende för WHO och vetenskapen. Man ska undersöka orsakerna till motstånd eller tvekan till vaccinen.    Utkastet säger även att flora och fauna samt klimatförändringar ingår i pandemier och att dessa måste tas i beaktning. Även förlust av biologisk mångfald ingår.     Vid nästa pandemi blir det Generaldirektören för WHO som deklarerar den globala pandemin. Världshälsoorganisationen sponsras till stor del av läkemedelsindustrin och vaccintillverkare. Detta fenomen brukar i dagligt tal kallas för jäv.    

EU LEDER FÖRHANDLINGARNA FÖR SINA MEDLEMSLÄNDER

   För EU:s medlemsländer blir det EU-kommissionen som kommer att leda förhandlingarna med Världshälsoorganisationen (referens 7).  Detta bestämdes den 3 mars 2022 av Rådet (Sverige sade givetvis ja). Här kommer man att lägga till bestämmelser till IHR.     Vilka svenska politiker var med på mötet den 3 mars 2022 och sade ja till att ge EU-kommissionen förhandlingsrätten för EU:s medlemsländer gällande ett  globalt pandemifördrag? Svar: Morgan Johansson och Anders Ygeman (referens 8). ORGAN-JOHANSSON_who-anders-ygeman_pandemifordrag_eu Bild ovan: den 3 mars 2022  gav Morgan Johansson och Anders Ygeman klartecken till att EU-kommissionen skulle leda förhandlingarna gällande WHO:s globala pandemifördrag.  jakob-forssmed__who_pandemifordrag_who-ca Bild ovan: socialminister Jakob Forssmed är en stor beundrare av Världshälsoorganisationen  (referens 5) och kommer givetvis att förespråka ett globalt pandemifördrag (för trygghetens skull). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. who-_pandemifordrag_who-ca_utkast_världshälsoorgansationen Om detta pandemifördrag klubbas igenom kommer Världshälsoorganisationens att få total kontroll över sina medlemsländer vad gäller pandemier. Och kollar man WHO:s historia vet vi att de gärna utlyser pandemi så fort någon nyser. WHO  har passande nog ändrat på definitionen på pandemi  så att det blir lättare  för WHO  att ropa varg (referens 4).    

PERSONLIG KOMMENTAR

Utkastet är fullt av särskilt utvalda ord som folk gärna vill höra: global solidaritet, skydda människor, hälsa, säkerhet, evidensbaserad vetenskap, jämlikhet, förhindra stigmatisering. Man spelar uppenbarligen på folks känslor.    Personligen anser jag att Sverige bör lämna både EU och FN eftersom våra politiker gång efter annan skänker bort Sveriges suveränitet + svenska skattepengar till dessa (för att sedan erhålla välbetalda jobb inom samma institutioner).    REFERENSER
  1. Världshälsoorganisationens utkast till planerat globalt pandemifördrag (WHO CA+):https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pd
  2. Folkhälsomyndigheten och Internationell Health Regulation: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/internationella-halsoreglementet/
  3.    EU samarbetar med WHO gällande ett globalt pandemifördrag: https://www.who.int/about/funding/contributors/european-union 
  4.  WHO ändrar definitionen på pandemi så att det blir lättare att ropa varg när någon nyser:https://jmm.nu/covid-19_sverige_varldshalsoorganisationen_prov/
  5. Socialminister Jakob Forssmed dyrkar WHO: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/10/forstarkt-samarbete-med-who-pa-agendan/
  6. Mer om EU, hälsa och Folkhälsomyndigheten:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/eus-halsoprogram/
  7. EU kommer att leda förhandlingarna för medlemsländerna gällande WHO:s pandemifördrag:  https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-start-negotiations-on-international-pandemic-treaty/
  8. Morgan Johansson och Anders Ygeman skriver under för att ge EU förhandlingsrätt gällande globalt pandemiavtal:  https://www.consilium.europa.eu/media/54627/20220303-jha-participants.pdf
  9. World Health Assembly 76  (maj 2024) ska pandemifördraget klubbas igenom:  https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly
  10. https://www.consilium.europa.eu/sv/infographics/towards-an-international-treaty-on-pandemics/
  FOTO By ITU Pictures from Geneva, Switzerland – https://www.flickr.com/photos/itupictures/41223188035/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89867751 Av Frankie Fouganthin – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35890025 Av <a href=”//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jberndes” title=”User:Jberndes”>Joakim Berndes</a> – <span class=”int-own-work” lang=”sv”>Eget arbete</span>, CC BY-SA 4.0, Länk

Be the first to comment on "UTKASTET TILL WHO:S GLOBALA PANDEMIFÖRDRAG (WHO CA+)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.