FÖRENTA NATIONERNAS VILDLANDSPROJEKT

Juni 2017

Förenta Nationerna vill avbefolka Amerikanska landsbygden och tränga ihop människor i Megacities. Anledningen till denna avbefolkning av landsbygden är enligt FN att jorden hotas av en miljömässig katastrof och man vill således “rädda  vildlivet, bevara den biologiska mångfalden och skydda miljön”. Projektet ingår i Agenda 21 och kallas The Wildlands Project eller Wildlands Network

GLOBALISM. Förenta Nationerna vill avfolka stora delar av  USA:s landsbygd och göra landsbygden till ett vildland. Amerikanarna ska trängas ihop i Megacities. Anledningen för detta är att FN anser att planeten jorden är i fara rent miljömässigt sett och att många arter är utrotningshotade. Genom att göra 50 procent av USA till ett vildland kan man således “rädda” planeten och de utrotningshotade arterna.

GLOBAL BIODIVERSITY ASSESSMENT

Planen kallas The Wildlands Project och beskrivs i boken Global Diversity Assessment.  Bilden nedan visar globalisternas plan (Förenta Nationerna)  att avbefolka den amerikanska landsbygden. De områdena som är röda på karten markerar de områden som ska bli avfolkade helt och hållet och som ska bli ett renodlat vildland.  De gula områdena är mer eller mindre avfolkade och ska användas som områden man kan resa genom till de befolkade områden.  De gröna områdena – väldigt få – får användas av människorna men kommer att vara begränsade. De svarta punkterna är de tänkta Megacities där amerikanarna ska trängas ihop.

agenda21_wildland project_förenta nationerna_globalism_hållbar utveckling_smarta städer_koldioxid_
Denna karta visar globalisternas plan på att avbefolka den amerikanska landsbygden och tränga ihop amerikanarna i Megacities. Genom att göra stora delar av USA till ett naturreservat så kan man rädda planeten från en “naturmässig undergång”. Projektet ingår i Agenda 21 eller Agenda 2030. Samma sak kommer att ske i Sverige.

 Video nedan: nedanstående video förklarar mer ingående  om Agenda 21 och The wildlands project.

Texten nedan är transkriberad och översatt från videon ovan.

THE WILDLANDS PROJECT

Vildmarksprojektet är en finansierad insats för att göra så mycket som 50 procent av marken i USA till ett vildland. Projektet stöds av miljögrupper och non-governmental organizations (NGO’s).  The International Union of Conservation tillsammans med IUCN  hjälpte till att skapa detta program på 80-talet. IUCN är en internationell grupp med över 1 000 non-governmental organizations och regeringsmedlemmar. Programmet blev grunden för Förenta Nationernas riktlinjer för biologisk mångfald. Miljögrupperna i USA har gett sig själv en image som organisationer som hjälper utrotningshotade arter och som värnar  om miljön. Detta har inneburit att dessa miljögrupper har kunnat implementera en agenda i USA som många skulle protestera mot om dess sanna agenda blev exponerad. De flesta amerikaner som stödjer dessa organisationer är inte medvetna om deras långsiktiga mål, även fast deras mål inte är någon hemlighet.

Ta en titt på kartan över vildmarksprojektet. Den visar vart dessa miljögrupper vill ta USA. De röda områdena på kartan skulle vara ren vildmark och ingen skulle få tillträde dit. De gula områdena innebär ett begränsat användande. I första hand för att kunna ta sig från ett befolkat område till ett annat. De gröna områdena visar var människor kan vistas men enligt miljögrupperna själva så kommer det att finnas mycket restriktioner för människorna att befinna sig på de gröna områdena. 

MARKÄGARE TVINGAS SÄLJA SIN MARK

Många har svårt att tro att en sådan här agenda är möjlig att iscensätta. Men faktum är att programmet håller på att implementeras genom att använda oskyldiga namn såsom: vildmarksområden, område för utrotningshotade arter, våtmarker, väglösa områden, kulturarv  osv.  Dessa program säljs till allmänheten som nödvändiga för att skydda naturen. Program såsom att ‘underlätta konservering av naturområden’, ‘smart tillväxt’, ‘öppna ytor’, ‘gröna områden’ framställs som ett sätt att skydda miljön. Eller som ett alternativ för amerikaner att veta att det alltid kommer att finnas sådana här områden för amerikanarna om de vill komma bort från storstäderna.  Det som dessa program har gemensamt är att de eliminerar rätten för amerikaner att äga egendom och istället går ägandet till privata stiftelser eller till den amerikanska regeringen.

Miljögrupperna skulle inte ha klarat av detta om det inte var för att de hade stöd av den amerikanska regeringen på alla dess nivåer.  Bill Clinton hjälpte dessa miljögrupper genom att skapa GAP – Gap Analysis Program. GAP delar in USA i regionala eko-områden och identifierar de områden som inte ägs av staten: dvs. den privatägda marken.  Ägarna till dessa privatägda marker utsätts sedan för press från den amerikanska regeringen eller diverse miljöstiftelser att få dem att sälja markerna eftersom landet ska bli ett naturområde eller för att de säger att markerna är utdömda. Det kanske inte är så förvånande när man inser att GAP-programmet försöker konservera naturområden som bygger på vildmarkskartan.

Det är skrämmande när man inser hur mycket land i USA som har blivit uppköpt på grund av denna agenda. Som exempel kan nämnas staten Florida som använde data från GAP och som sedan startade en aggressiv kampanj för att skapa naturområden i staten. Planen kallades ‘Florida Forever’. Sedan 90-talet så har stora områden i Florida blivit uppköpta tack vare detta program. Landägarna i Florida var tvungna att sälja sin mark på grund av extrema miljölagar. Miljögrupperna håller på att implementera sin agenda i alla stater i USA. Privat ägande håller på att försvinna.

 Miljöorganisationer i USA har skrämt amerikanarna i att tro att jorden kommer gå under, att  utrotningshotade arter kommer att försvinna och att planeten kommer att bli överbefolkad  om vi fortsätter att leva som vi gör nu. Problemet är inte att USA håller på att bli överbefolkat, det som det egentligen handlar om är samma gamla visa: vem ska äga och kontrollera våra egendomar. Stora landområden i USA ägs fortfarande av amerikanarna själva. Amerikas grundare motsatte sig iden att staten eller eliten skulle äga landområdena eftersom detta skulle innebära att amerikanarna skulle få leasa land och bli tjänare. Karl Marx skrev i sitt kommunistiska manifest:

– Kommunism handlar i grund och botten om att ingen ska ha rätt att äga något.

 Dessa miljögrupper räknar med att deras egentliga agenda inte ska bli känd.

 Slut på videon.

Global-Biodiversity-Assessment_förenta nationera_the wildlands project_globalism_smarta städer_agenda 2030_sverige_förenta nationena_hållbar utveckling_
Boken “Global Biodiversity Assessment” ska vara manualen för Vildlandsprojektet och den gröna agendan och ingår i det som kallas Agenda 21 eller Agenda 2030.

Michael Gorbachev sade:

“Det globala miljömässiga hotet kommer att vara startskottet för den kommande Världsregeringen”.

SUMMERING ‘THE WILDLANDS PROJEKT’

Med det projekt som kallas The Wildlands Project så försöker Förenta Nationerna att skapa ett naturreservat utav stora delar av USA. De vill att amerikanarna ska trängas ihop – som boskap – i Megacities runtom USA. FN använder en miljöagenda för att få till stånd detta projekt. De argument som används är: planeten är i fara, arter är utrotningshotade, vi måste skydda den biologiska mångfalden osv. FN har fått regeringar och politiker på sin sida för att kunna åstadkomma denna plan. Det verkliga syftet bakom The Wildlands Project verkar vara att ta all egendom från amerikanarna och placera ägandet i privata gröna fonder eller under statlig kontroll. Slutresultatet blir en grön totalitär världsregering styrd av Förenta Nationerna.

 

Referenser

Infinite Unknown: The U.N. Agenda 21 Wildlands Project

Anthropocene: Klimatpropaganda blir katastrof för den globala miljön

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.