FYRDUBBLING AV BENSINPRISET (FÖR KLIMATETS SKULL)

jökregeringen_socialdemokraterna_tjänstemannaansvaret-återinföra

Oktober 2020

Regeringen Löfven gav i uppdrag till Trafikverket att se över hur Sverige kan uppnå miljömålen (Agenda 2030 och hållbar utveckling). Detta underlag bygger på Regeringen Löfvens samt EU:s klimatmål. Trafikverket vill kraftigt höja bränslepriser för miljöns skull. Uppdragsledare Anna Wildt-Persson säger att vägtrafikökningen måste dämpas med hjälpa av höjda bränslepriser. Nivåer på upp till 50 kronor litern har nämnts.

Läs Trafikverkets rapport

BRÄNSLEPRISET MÅSTE FYRDUBBLAS

“För att kunna nå 2030-målet i tid med en sådan begränsning av biodrivmedelsvolymen skulle den bränsledrivna trafiken behöva minska med ungefär en tredjedel, givet samma förutsättningar i övrigt. Det skulle kräva en extremt kraftig ökning av bränslepriset jämfört med dagens prisnivå, kanske omkring en fyrdubbling”.

“Hållbarhetsmålen gäller för hela samhället och transportsystemet i stort. För att nå dem krävs att alla delar av transportsystemet samverkar. Det gäller för alla hållbarhetsmål. Klimatmålet kan nås främst genom en ökad elektrifiering, förnybara drivmedel och styrmedel som dämpar trafiktillväxten. Infrastrukturen är en del i omställningen till ett hållbart samhälle”.

EU OCH DEN GRÖNA GIVEN

“Inom EU pågår under 2020 omfattande arbete med en ny strategi för hållbar och smart mobilitet baserad på den europeiska gröna given (The European Green Deal). Den nya  Sveriges transportpolitiska mål presenterades och antogs av Riksdagen 2009. Strategin ska läggas fram under 2020 och den kommer att ha en betydande inverkan på
EU:s transport- och mobilitetspolitik”, EU-kraven på nya fordons
koldioxidutsläpp fram till 2030 är en starkt bidragande orsak till den ökande elektrifieringen i nybilsförsäljningen.

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR ‘UTVECKLING

“Det internationella hållbarhetsarbetet präglas av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. De globala målen definierar det hållbara samhället och omfattar de olika hållbarhetsaspekterna. De är kvantifierade och tidsatta för att visa att det behövs ett högre tempo i förändringen. De är högt prioriterade av den svenska regeringen”.

“På lokal nivå beskrivs behoven av att förbättra möjligheterna för aktiv mobilitet i form av gång- och cykeltrafik som en viktig del för att klara utmaningen. God framkomlighet för kollektivtrafik på väg beskrivs också som viktig för att förbättra tillgängligheten i städer och för att uppnå en överflyttning av resor med bil till kollektivtrafik”.

SÄNKTA HASTIGHETER FÖR MILJÖNS SKULL

“Genomför 30–40 km/tim som bashastighet i städer. I omställningen till mer hållbara och yteffektiva transportsätt där många trafikantgrupper blandas och illgängligheten behöver förbättras, är sänkt bashastighet en betydande åtgärd. Sänkt hastighet i tätort är positivt för miljön och ger bland annat jämnare hastigheter, lägre utsläpp av partiklar och minskat buller”.

 

Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.