EU:S LAGAR TAR ÖVER SVERIGE

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

Juli  2018

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

Om du vill läsa om hur svenska regeringen/riksdagen skänker bort den svenska suveräniteten till EU så kan du läsa regeringens dokument om lagar och förordningar som implementeras i Sverige under 2018 och som är EU-relaterade. Det verkar som om den svenska regeringen och riksdagen klubbar igenom godkännande av EU-lagar på löpande band. Till slut så har vi inget självbestämmande alls.

EU  instiftar lagar som kan förnuftiga och som få ifrågasätter. Sedan ändrar de dessa lagar så att dessa lagar inte är så bra längre. Sedan när folket protesterar blir det svårt att ändra dessa EU-lagar eftersom man kommer att drunkna i ett byråkratiskt maskineri i Bryssel. Och eftersom majoriteten av politikerna i Bryssel inte är folkvalda – utan självvalda – så kommer de inte att behöva stå ansvariga för de beslut de har gjort. Smart ide. 

EU-LAGAR SOM IMPLEMENTERAS  I SVERIGE 2018

Följande EU-lagar börjar gälla i Sverige under 2018:

Sidan 10. Alla EU:s medlemsländer måste godkänna andra organisationer än Arbetsförmedlingen som ska agera som arbetsförmedlare. Man vill införa någon slags “EU-arbetsförmedling” istället för den svenska arbetsförmedlingen.

Sidan 10. EU lägger sig i den svenska tjänstepensionen och tar över kontrollen över denna i och med EU:s direktiv om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepensionen.

Sidan 10. I detta fall anpassas registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  efter EU:s dataskyddsförordning.

Sidan 14. Ändringar göres i den svenska lagen gällande skatt, tull och exekution. Ändringarna har att göra med personuppgiftsbehandling hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden. Syftet är att anpassa sig efter EU:s dataskyddsförordning.

Sidan 18. Svenska lagar anpassas efter EU:s dataskyddsreform gällande behandling av känsliga personuppgifter i olika statistikprojekt. Känslig statistik får endast medges i vissa fall. Lagen om den officiella statistiken ändras och anpassas efter EU:s dataskyddsreform.

Sidan 23. EU:s dataskyddsförordning ersätter den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Ändringar göres i Offentlighets- och sekretesslagen för att anpassas till EU:s GDPR.

Sidan 25. En ny Järntrafikslag skapas vars syfte är att anpassa Sverige efter EU:s avreglering inom järnvägsområdet.

Sidan 30. En ny paketreselag införs. Lagen införs på grund av ett EU-direktiv om just paketresor.

EU:s lagar tar över Sverige. Vill vi det?

Sidan 30. En ny lag – Brottsdatalagen – införs. Syftet med denna lag är att införa EU: s dataskyddsdirektiv. Ändringar göres i Offentlighets-och sekretess lagen, lagen om belastningsregister, lagen om misstankeregister samt fler svenska lagar och förordningar ändras.

Sidan 30. Ny kamerabevakningslag införs. Ändringar göres i Offentlighets-och sekretesslagen, kameraövervakningsförordningen, förordningen för Datainspektionen. Ändringarna göres för att anpassas till EU:s regler om dataskydd.

Sidan 31. Användning av passageraruppgifter för att bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet. Detta baseras på EU-direktiv.

Sidan 34. Terrorismlagstiftning. Terrorismlagstiftningen i Sverige ändras för att kunna genomföra EU:s direktiv om bekämpande av terrorism. Bland annat så kriminaliseras självstudier i vapen-och sprängämnestekniker. Ändringar göras bland annat i Brottsbalken.

Sidan 34. Ändringar göres gällande upphovsrättsskyddat material för personer med syn- eller läsnedsättning. Bakgrunden till ändringarna görs för att anpassas till EU-direktiv och EU-förordningar.

Sidan 42. Ny förordning om medelstora förbränningsanläggningar. Denna förordning innebär ett heltäckande genomförande av EU:s direktiv om medelstora förbränningsanläggningar. Förordningen omfattar sågverk och anläggningar för träprodukter.

Sidan 42. Ändringar göres i Ellagen för att anpassas efter EU-förordningen om riktlinjer för driften av elöverföringssystem.

Sidan 44. Nya lagar om energi- och däckmärkning införes. Dessa lagar är ett komplement till EU:s energimärkningsförordning samt däckmärkningsförordning.

Sidan 49. Nya regler om alkolås.  Ändringarna göres i körkortslagen för att anpassas efter EU-direktiv.

Sidan 60. Grundlagändringar göres gällande personuppgiftsbehandling på utbildningsområdet. Ändringarna göres för att anpassas till EU:s dataskyddsförordning. Ändringarna göres i lagen om yrkeshögskolan, studiestödsdatalagen, skollagen och andra lagar.

Källa:

https://www.regeringen.se/49f4b6/contentassets/e457e8d3538644aeaf06a71631c71bff/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2018.pdf