SLUTET FÖR DEN SVENSKA MODELLEN?

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt
ngen licens behövs

November 2018

Den 15 november 2018 så röstade Europaparlamentet ja till EU:s Arbetsvillkorsdirektiv. Detta direktiv innebär att EU kommer att lägga sig i svenska kollektivavtal. Detta direktiv ingår i vad som kallas ‘EU:s sociala pelare’. Den sociala pelaren kan innebära att EU på lång sikt tar över bestämmanderätten över svensk välfärd.  Socialdemokraterna har varit drivande bakom dessa projekt.

SLUTET FÖR DEN SVENSKA MODELLEN?

Europaparlamentet röstade ja till EU:s Arbetsvillkorsdirektiv den 15 november 2018. Detta beslut innebär att de svenska kollektivavtalen kommer att stå under inflytande av EU:s bestämmelser.  Vad är den svenska modellen? Man kan säga att den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter förhandlar fram löner och kollektivavtal i Sverige – utan statlig inblandning. Denna modell har trots allt varit framgångsrik och gett svenska arbetare rättigheter och en hygglig lön. Nu vill dock EU blanda sig in i leken och föra in bestämmelser i de svenska kollektivavtalen i och med arbetsvillkorsdirektivet. Detta öppnar således dörren för att EU kommer att bestämma svenska löner och anställningsvillkor. Den svenska modellen är i princip helig i Sverige eftersom svenska politiker, trots meningsskiljaktigheter, vet att den fungerar. Därför så röstade majoriteten av den svenska EU-parlamentarikerna nej till arbetsvillkorsdirektivet eller så lade de ned sina röster.

EU-parlamentarikern Jasenko Selimović (L):

– EU-direktivet sägs vilja ge arbetare mer tydliga och förutsägbara arbetsvillkor, men är extremt problematiskt för Sveriges del, eftersom den skrotar den svenska modellen.

EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S):

– Det är naturligtvis viktigt att man får ordning och reda på arbetsmarknaden i olika länder, men inte om det innebär att vi i Sverige måste överge den svenska modellen där parterna är fria att sluta avtal. Vi tycker ju att vi i Sverige på en rad områden redan har lyckats komma överens mellan parterna på arbetsmarknaden och vill nu inte backa och försvaga löntagarnas och arbetsgivarnas rättigheter.

 

Till och med Svensk Näringsliv är kritisk mot direktivet: 

– Vi har ju en mogen reglering på arbetsmarknaden i Sverige och har reglerat löner och villkor i över 100 år genom kollektivavtal, kompletterat med lagstiftning, och det vi siktat in oss på är att vi ska kunna fortsätta så.

den svenska modellen_EU och svenska kollektivavtal_arbetsvillkorsdirektivet_swexit

Stefan Löfven och socialdemokraterna säger att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Den ståndpunkten blir paradoxal eftersom arbetsvillkorsdirektivet innebär att svenska löner och anställningsvillkor kommer att regleras på EU-nivå.

 

“SANKTIONER I FORM AV BÖTER”

Arbetsvillkorsdirektivet ska införas med tvång:

Artikel 13:

“Enligt artikel 13 är medlemsstaterna skyldiga att se till att nödvändiga ändringar görs i individuella avtal eller kollektivavtal, i interna företagsregler och alla andra åtgärder för att anpassa dem till det föreslagna direktivet”.

De företag som inte vill implementera direktivet ska straffas ekonomiskt:

Artikel 18:

“Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser mot de rättigheter i nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv eller mot relevanta bestämmelser som redan är i kraft vad gäller de rättigheter som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande. Det kan vara sanktioner i form av böter. Det kan också handla om betalning av ersättningar”.

EU:S SOCIALA PELARE

Arbetsvillkorsdirektivet ingår i det program som kallas ‘EU:s sociala pelare’. Beskrivningen av EU:s sociala pelare låter jättevacker men slutresultatet är att EU kommer att bestämma över svensk välfärd. EU kommer att bestämma över din pension, din lön, din sociala trygghet, föräldraledighet, din  a-kassa, din sjukpenning, över försäkringskassan och mycket mer.   Socialdemokraterna i Sverige och i Bryssel är starka förespråkare för EU:s sociala pelare.

Arbetsvillkorsdirektivet är del i EU:s sociala pelare. I videon ovan så pratar Johnny Skalin från Sverigedemokraterna om EU:s sociala pelare.  Skalin säger att EU-kommissionen har lagt fram förslag om bestämmelser gällande barnbidrag, om pensioner, om A-kassa, om föräldraförsäkringar, om utbildning, om arbetsmarknaden och om sjukvården. Det handlar om hela det sociala kittet. Sjuklövern har röstat ja till  den sociala pelaren, dock inte SD. Skalin menar att i och med detta så öppnar sjuklövern dörren för att EU ska bestämma över svensk välfärd.
RATIO OM EU:S SOCIALA PELARE

Video ovan. Nils och Felinda från undersökningsföretaget Ratio håller föreläsning om EU:s sociala pelare och vad den innebär för den svenska modellen. Ratio säger bland annat att än så länge är EU:s sociala pelare endast ett förslag men om den lagstiftas i EU så måste Sverige lyda eftersom EU-rätten står över svensk lag .

Felinda från Ratio säger att EU:s upplysningsdirektiv innehåller regler om anställningsavtal, uppsägning, kompetensutveckling med mera. Ett annat EU-direktiv anger regler om föräldraledighet och ledighet för anhörigvård. EU vill även skapa en europeisk arbetsmarknadsmyndighet som ska kontrollera att regler gällande arbetskraftsrörlighet på den inre marknaden efterföljs. Dessa ämnen ogillades i den svenska riksdagen eftersom de ansåg att de bröt mot subsidiaritetsprincipen (självständighetsprincipen). 

Felinda säger att om denna lagstiftning från EU kommer på plats så kommer det att hindra svenska lagstiftare från att stifta lagar som står i strid med EU-rätten. Detta på grund av att EU-rätten går före den svenska grundlagen. När ett lagförslag har antagits av EU:s Ministerråd samt Europaparlamentet så måste Sverige anpassa sig efter den lagen.

Nils:

Detta riskerar på lång sikt att resultera i centraliserat beslutsfattande i delar som gäller den svenska modellen.  EU:s regelverk strider helt mot den svenska traditionen vad gäller regler på arbetsmarknaden.

arbetsvillkorsdirektivet_EU och den svenska modellen_ EU kollektivavtal

EU:s bestämmelser kommer med stor sannolikhet att finnas med i svenska kollektivavtal i november 2020. Detta öppnar bland annat dörren för att EU kommer att bestämma svenska löner och anställningsavtal. Paradoxalt nog har socialdemokraterna varit stora förespråkare för denna politik.

 

ylva johansson_arbetsvillkorsdirektivet_social pelare_svenska kollektivavtal_EU_swexit_

Under sommaren 2018 så gav Ylva Johansson, som representant för Sverige, klartecken till arbetsvillkorsdirektivet samt EU:s sociala pelare.

 

SVENSKA REGERINGEN SADE JA

Ylva Johansson gav sitt godkännande för arbetsvillkorsdirektivet och EU:s sociala pelare under sommaren 2018. När frågan om arbetsvillkorsdirektivet röstades om i Europaparlamentet i november 2018  så röstades förslaget igenom med siffrorna 398 parlamentariker som var för förslaget medans 208 röstade emot. Jag pratade med en representant för en EU-parlamentariker och han trodde chanserna var små att detta direktiv skulle kunna stoppas.

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

* indicates required

Relaterat:

Sajten Europaportalen om arbetsvillkorsdirektivet:

Europaportalen om omröstningen gällande EU:s arbetsvillkorsdirektiv

Moderaten Christofer Fjellner anser att socialdemokraterna håller på att avveckla den svenska modellen:

Timbro: Socialdemokraterna skänker bort den svenska modellen

Här kan du läsa om förslagen till arbetsvillkorsdirektivet på svenska:

Be the first to comment on "SLUTET FÖR DEN SVENSKA MODELLEN?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.