OMSTÄLLNING TILL FOSSILFRIHET – DEL 1.

Juni 2017

Sex myndigheter i Sverige har tagit fram en plan för att ställa om transportsektorn till fossilfritt och till att göra Sverige ‘klimatneutralt’. Beskattning, kontroll och extrema miljöregler väntar för alla svenskar.

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram en rapport som heter ‘Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet’. Som namnet anger så handlar planen om att transportsektorn ska bli fossilfri. Planen handlar även om att Sverige ska uppnå ‘klimatneutralitet’ år 2045. Klimatneutralitet innebär helt enkelt att företag och organisationer ska försöka släppa ut så lite växthusgaser som möjligt. Det inbegriper även det som kallas utsläppskrediter eller utsläppsrätter. Dvs. att företag och industrier betalar till EU för att släppa ut växthusgaser. Myndigheternas Plan inbegriper även det som kallas Agenda 2030.  Ett av målen för myndigheternas plan är att utrota alla fordon som går på fossila bränslen för att ersätta dessa med förnybara bränslen till år 2030.

 

Trafikverket och Transportstyrelsen,koldioxidskatt, växthusgaser, utsläppsrätter, miljöbil, förnybart bränsle, blogg, stefan löfven,

En reklamskylt på gärdet från Stockholm Stad. I och med starten av Agenda 2030 i Sverige så kommer vi att få se en bred push för klimat och miljö.

ETT TRANSPORTEFFEKTIVT SAMHÄLLE

Enligt dessa myndigheter så ska dessa mål uppnås bl.a. genom det som kallas ett ‘transporteffektivt samhälle’. Angående ett ‘transporteffektivt samhälle’ så skriver dessa myndigheter följande i sin rapport:

“Med ett transporteffektivt samhälle menar myndigheterna i samordnings-uppdraget ­ett­ samhälle ­där­ trafikarbetet ­med­ energiintensiva ­trafikslag­ som­ person bil,lastbil­ och ­flyg­ minskar. ­Detta­ kan ­ske ­både ­genom ­överflyttning ­till­ mer ­energieffektiva ­färdmedel/trafikslag­ och ­genom ­att­ transporter­ effektiviseras, ­kortas ­eller ersätts ­helt.­ Effektivisering­ av ­transporter ­kan­ske­ genom ­exempelvis­ ökad ­fyllnads/ beläggningsgrad ­i ­gods-­och­ personfordon.­ Transporter ­kan ­kortas­ genom­ exempelvis­ en ­mer ­tät­ och ­funktionsblandad ­bebyggelse.­ Ersättning ­av ­transporter­ kan ­ske via ­bland­ annat ­resfria ­möten ­eller ­förändrade­ arbetssätt ­och ­konsumtionsval. I ­och mellan ­städer ­och ­tätorter ­är­ en­ överflyttning ­till­ andra­ alternativ ­än­ personb­il ­och lastbil­ enklare ­än ­på ­landsbygden­ där­ bilen­ är­ fortsatt­ viktig.­ Även­ vad ­gäller­ minskat­ flygande­ ser ­förutsättningarna olika ut­ i­ olika ­delar ­av­ landet”.

 

Referens

Plan från Energimyndigheten i pdf

http://klimatsans.com/2017/06/21/battre-utan-kossor/

http://www.klimatupplysningen.se/2017/06/25/klimatnytt-fran-gronkoping/

 

Be the first to comment on "OMSTÄLLNING TILL FOSSILFRIHET – DEL 1."

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.