HISTORIEN BAKOM STOCKHOLMS STRÄNGA PARKERINGSREGLER

jökregeringen_socialdemokraterna_tjänstemannaansvaret-återinföra
socialdemokraterna_LAS_arbetsrätten_

December 2019

Som bekant har den tidigare rödgrönrosa majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige genomfört kraftigt höjda parkeringsavgifter och stränga parkeringsregler  i Stockholms Stad. Stockholms parkeringsstrategi ska vara modell för resten av Sverige. Så här gick det till när parkeringsstrategin implementerades. 

Stockholms Stad ville skapa en hållbar stadsutveckling och därför måste biltrafiken minska. År 2015 gav således Stockholms rödgrönrosa majoritet  i kommunfullmäktige  (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ) uppdraget till Trafiknämnden att ta fram en ny parkeringsstrategi för Stockholms parkering. Projektet fick namnet ´Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering’.

Stockholm Stad skriver att syftet med parkeringsstrategin och planen för gatuparkering var att man ville  minska trängseln och öka framkomligheten, man vill uppnå miljömålen, man ville öka antalet lediga parkeringsplatser,  man ville förtäta byggandet i Stockholm så att fler kan bo och arbeta på samma yta. Stockholm Stad sade också att “bilen kommer fortsatt att ha en viktig roll för yrkesmässig användning och vissa privata resor”. De nya parkeringsreglerna skulle ha en “trafikstyrande effekt“. Projektets frontfigur, Trafikborgarrådet och Miljöpartisten Daniel Helldén, sade att transportering i framtiden ska  fokusera på gång, cykel och kollektivtrafik. 

Hållbara stadsdelar, miljömål, utfasandet av fossildrivna bilar, förtätat byggande, förespråkandet av cyklande och kollektivtrafik  ingår i FN:s Agenda 2030 och hållbar utveckling.

” Strategin bidrar till att nå de nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra politikområden. Den bidrar även till att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om hållbara städer, samt till FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda”.

TRAFIKNÄMNDENS FÖRSLAG

Trafiknämnden lämnade ett förslag i april 2016 till Stockholms kommunfullmäktige gällande parkeringsplan för Stockholm.  Trafiknämndens förslag till Stockholms kommunfullmäktige var bland annat: 

 • höjda parkeringsavgifter i innerstaden.
 • nya avgiftstider från 9-17 till 9-19.
 • att avgiftsbelägga fordon för rörelsehindrade.
 • införandet av parkeringsavgifter i närförort och ytterstaden.
 • parkeringsavgift för mc och moped.
 • boende i zoner med parkeringsavgifter ska nekas boendeparkeringstillstånd.
 • nyproducerade bostäder ska inte ha boendeparkering.
 • avgiftsbelägga dagar före helgdag i vissa zoner.
 • höjda avgifter för boendeparkering.

Trafiknämnden menade att denna plan skulle generera 400 miljoner kronor i intäkter per år och att planen skulle bidra till att Stockholm blev en sammanhållen, jämställd och klimatsmart stad (sidan 4).

Stadsledningskontoret  menade att det var en bra ide att boendeparkerings-tillstånd inte skulle vara obligatoriskt utan istället borde man fokusera på bildelningstjänster (för miljöns skull). Stadskontoret höll med att man skulle skippa boendeparkering för nyproducerade bostäder.

KRITIK FRÅN OPPOSITIONEN

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms Kommunfullmäktige  tyckte att dessa förslag var en finfin ide medans oppositionen (Moderaterna, Sverigedemokraterna, och Liberalerna) motsatta sig iden i större eller mindre omsträckning. Centerpartiet var mestadels positiv till förslagen men C reagerade bland annat mot att avgiftsbelägga fordon för rörelsehindrade. Det hölls en debatt i ämnen i juni 2016 som man kan se här. (2:12 in i videon). 

Moderaterna menade att syftet med denna plan verkade vara att avskräcka människor från att köra bil (sidan 2) och de undrade hur människor ska få vardagen att gå ihop eftersom många är beroende av bilen.

cecilia brinck-moderaterna-parkeringsavgifter stockholm-miljöpartiet

Moderaternas Cecilia Brinck var en av de som motsatte sig den rödgröna parkeringsstsrategin. Brinck undrade hur de som var beroende av bilen skulle få vardagen att gå ihop med tanke på de prishöjningar och de stränga regler som de rödgröna ville införa. Copyright: Lieselotte van der Meijs.

Även Liberalerna var kritiska och menade att förslagen inte var genomarbetade och förankrade hos medborgarna. Liberalerna menade bland annat  att det inte fanns någon anledning till att ta ut parkeringsavgifter där framkomligheten var god till exempel i närförort och ytterstaden.

Mikael Valier från KD menade att den rödgröna parkeringsstrategin mer handlade om att få in stålar till statskassan och inte att lösa några parkeringsproblem.

Per Ossmer SD tyckte att förslaget visade antipati mot bilismen i Stockholm. Ossmer tyckte att det var underligt att folk som flyttar till nyproducerade bostäder inte ska få tillgång till parkering. Sverigedemokraterna yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag.

Oppositionen sade att ingen egentlig konsekvensanalys hade gjorts  och att dessa förslag skulle innebära påtagliga förändringar för stockholmares vardag. Man kritiserade förslagen om avgiftsbelagda parkeringar i närförort och ytterstaden, att avgiftsbelägga för rörelsehindrade samt förslaget att bilägare inte ska beviljas boendeparkeringstillstånd och att nyproducerade bostäder inte skulle ha parkeringsmöjligheter.

Planen för gatuparkering återremitterades därför till Stadskontoret den 13 juni 2016. Stadskontoret svarade snabbt att planen för gatuparkering var “väl underbyggd” och remissen skickades tillbaks oförändrad två dagar senare till kommunfullmäktige.

Den 27 juni 2016 klubbades ´Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering’ igenom av den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige och reglerna började gälla 1 september 2016. 

IMPLEMENTERING AV DE NYA PARKERINGSLAGARNA

 I och med att planen vann gehör började de nya parkeringsavgifterna att implementeras i Stockholms Stad.  Där det tidigare var gratis att parkera tog staden nu betalt för parkering, de parkeringsavgifter som redan existerade höjdes ytterligare,  man höjde avgifterna för boendeparkering, parkeringsavgifter för MC och moped infördes,  parkeringsavgifter för rörelsehindrade infördes, man höjde avgifter för nyttoparkering (nyttoparkering = foodtrucks), man tog bort rätten för tunga fordon och taxi att parkera 30 minuter på  parkeringsförbud, man utökade tiderna från 7-17 till 7-19. Man började  ändra parkeringsskyltar över hela Stockholm som hade de nya reglerna. Betalautomaterna blev färre och digitaliserade – kontant betalning var inte längre möjligt.

ÖVERKLAGAN I BROMMA

Men när lagen skulle implementeras i Bromma utanför Stockholm stötte staden på patrull. Stockholms Stads beslut att införa parkeringsavgifter i Bromma överklagades av Brommabon Jan Söderström. Enligt Jan Söderström får man inte ta ut parkeringsavgifter där det inte förekommer trafikproblem. Och staden får inte införa parkeringsavgifter för att få in skatteintäkter eller för miljöns skull enligt en lag från 1957. Till slut vann Jan hos Transportstyrelsen och detta resulterade i att Bromma inte får parkeringsavgifter.  Trafikborgarådet Daniel Helldén tyckte att beslutet var “överraskande och synd”  eftersom avgifterna skulle öka framkomligheten för alla trafikslag.

För att slippa mer överklaganden hade Stockholms Stad ordnat så att man bara hade tre veckor på sig att överklaga Stockholms Stad beslut och efter detta gick det inte att överklaga. 

stefan löfven_parkeringsavgifter stockholm_socialdemokraterna bensinskatt

Socialdemokraterna och Stefan Löfven är stora förespråkare för parkeringsstrategin i Stockholm.  Regeringen Löfven vill även förbjuda försäljning av fossildrivna bilar och bensin. 

SOCIALDEMOKRATERNA STORA FÖRESPRÅKARE FÖR STOCKHOLMS PARKERINGSSTRATEGI

Socialdemokraterna är stora förespråkare för Stockholms parkeringsstrategi. Jan Valeskog (S) ledamot i Stockholms kommunfullmäktige propagerade starkt för parkeringsstrategin år 2016.   Valeskog menade att de synpunkter som oppositionen förde fram var ren populism och klarar inte en granskning och bygger egentligen på missuppfattningar och dålig kunskap om p-planen. Valeskog menade att oppositionen sysslade med missförstånd och desinformation. Valeskog jobbar för att byggbolagen ska få ner parkeringstalen (antalet parkeringsplatser) vid nyproduktion av bostäder .Valeskog är även stor förespråkare av trängselskatt. Jan Valeskog (S)_parkeringsavgifter stockholm_socialdemokraterna_

Socialdemokraterna stöjder Stockholms parkeringsstrategi. Jan Valeskog (S) propagerade år 2016 för att införa parkeringsstrategin. Valeskog menade även att oppositionsens förslag var ren populism och desinformation. Copyright: Lieselotte van der Meijs.

MILJÖPARTIET DRIVANDE BAKOM STOCKHOLMS PARKERINGSSTRATEGI

Föga förvånande är det Miljöpartiet och Trafikborgarrådet Daniel Helldén som har varit drivande bakom Stockholms parkeringsstrategi. Hellden menar att planen för parkering i Stockholm måste genomföras om det ska vara möjligt att öka bostadsbyggandet, öka framkomligheten och för att uppnå FN:s och EU:s klimatmål.

Helldén menar att Inom 10 år ska hela Stockholm ha avgifter och reglering för parkering och fokus ska vara på gång, cykel och kollektivtrafik. Biltrafiken måste minska enligt Helldén och man bör istället fokusera på bildelningstjänser istället för att äga en egen bil. Hellden menade att oppositionen inte hade analyserat situationen och inte förstått att det inte finns några andra lösningar. Hellden tycker inte att boendeparkeringstillstånd bör beviljas regelmässigt.  Hellden menar att Stockholms parkeringsplan kommer att minska trafikens miljöbelastning och för att uppnå stadens mål gällande klimatpåverkan så måste bilismen i Stockholm minska.

daniel hellden_parkeringsavgifter stockholm_miljöpartiet

Drivande bakom projektet att höja parkeringsavgifterns i Stockholm är, föga förvånande, Trafikborgarrådet och miljöpartisten Daniel Helldéen. Copyright: Lieselotte Van Der Meijs

 

Det är meningen att Stockholms plan för gatuparkeringsstrategi ska vara en ledstjärna för restan av landets parkeringsstrategier. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterat: 

3000 kronor mer i månaden för parkering.

“Man suger ut blodet på medelsvensson”

Hellden och de rödgröna chockhöjer parkeringsböterna

 

Foto’
Frankie Fouganthin [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

1 Comment on "HISTORIEN BAKOM STOCKHOLMS STRÄNGA PARKERINGSREGLER"

 1. Jarl törndal | 2019-12-28 at 11:35 am | Reply

  Höga parkeringsavgifter har ju varit ett framgångskoncept i många svenska städer man har ju lyckats få bort alla affärer och då minskar ju naturligtvis biltrafiken,att stadskärnorna blir helt öde, kan ju gå in i kategorin” Vi tänkte inte på det”.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.