SÅ INSTALLERADE JAG LINUX UBUNTU

1/8- 2015

Vill du installera Linux Ubuntu vid sidan om ditt Windows 8.1 operativsystem så kan följande instruktion/tutorial förhoppningsvis hjälpa dig med installationen

Nedanstående instruktion fungerade för mig men det är inget som garanterar att det fungerar för dig. Du får med andra ord göra nedanstående installation på egen risk.

Att installera två operativsystem på samma hårddisk som t.ex. Linux Ubuntu bredvid Windows 8.1 kallas för dualboot. Detta betyder att man kan välja operativsystem mellan vid uppstart av datorn. ”Dual” = dubbel” och” boot” = starta upp. Jag antar att det finns flera sätt att installera Linux Ubuntu på datorn och detta är ett av dem. Jag valde att installera operativsystemet Ubuntu via USB-sticka/minne fast man kan även installera Ubuntu genom att bränna filen till en CD-skiva.

När jag själv lärde mig denna installation så var det många nya termer och begrepp som dök upp. Jag har kollat upp deras betydelse och i slutet på denna tutorial så har du en ordlista med definitioner av en del av termerna i denna instruktion. De termer jag har definiterat är markerad med röd text och siffra i texten. 

Nedanstående tutorial/instruktion gjorde i alla fall att jag fick igång Linux Ubuntu på min dator. Jag vet dock inte om installationen av operativsystemet blev helt perfekt eftersom jag måste använda funktionstangenten F12 när datorn startas för att där välja vilket operativsystem jag vill ha fram. Tydligen ska det gå att fixa så att detta fönster dyker upp automatiskt men jag har inte varit tillräckligt ambitiös för att ta reda på hur man gör. Iofs så är det inte så svårt att trycka på F12.

Nedanstående tutorial kanske inte är exakt som jag gjorde eftersom det strulade och jag var tvungen att prova mig fram. Se denna instruktion som en fingervisning och skulle den inte fungera så klura ut resten själv.

PROCEDUR FÖR ATT INSTALLERA LINUX UBUNTU 15.04 BREDVID WINDOWS 8.1 MED USB-STICKA/MINNE

0.5. Sätt i en USB-sticka i datorn. Min USB-sticka hade 16 GB minne.

1. Jag laddade ned 64 bit-version på Linux Ubunto download av Linux Ubuntu 15.04. Har du 32-bitars processor så väljer du givetvis det.

Filen var på cirka 1.1 GB. Du laddar ned vad som kallas för ISO-fil.(1).

Jag valde ”save file” och sparade den i en mapp för downloads.

2. Jag laddade sedan ned appen ”USB universal installer”universal usb installer

som jag sparade i en mapp.

Universal USB installer är ett program som gör att du kan överföra ISO-filen till ett USB-minne.

Sedan startade jag igång installeringen av ”USB universal installer”. Jag fick upp sidan ”set up your selection page” på det progammet och jag valde ”Ubuntu”.

Sedan klickade jag på ”browse” och jag valde den nedladdade ISO-filen.

Sedan valde jag den USB-sticka jag hade.

Jag klickade på ”create”.

3. Sedan är det dags att skapa partitioner(2) på Windows-hårddisken. Vi går till fönstret ”diskhantering” t.ex. via a) startmenyn b) administrationsverktyg c) diskhantering d) lagring.

Här ska vi skapa partitioner som ska vara på samma disk som Windows 8.1. Vi hittar den disk som Windows 8.1 ligger på i fönstret ”diskhantering” och högerklickar på den partitionen. Vi väljer ”egenskaper” (properties).

I det fönster som öppnas ska även alternativen ”error checking” och ”optimize and defragment drive” visas. Enligt den tutorial jag läste så kan det vara bra att köra både ”error checking” och även ”optimize and defragment drive” innan man gör konfigueringen. Jag själv gjorde dock inte det.

4. Sedan gör vi en avstickare och använder Windowstangenten och ”R” och skriver in ”diskmgmt.msc” (diskmanagement)

När du får upp resultatet ska det stå att disken är standard(2.5) och inte ”dynamisk”.

5. Vi går tillbaks till fönstret ”diskhanteraren” och väljer partitionen för Windows 8.1 igen och högerklickar. Vi väljer ”krymp volym”(3). Jag valde 21 GB till krympningen.

Det dyker upp en partition som säger ”inte allokerat”(4) Vi högerklickar på denna och väljer ”select new volume”.

Vi ska skapa tre partitioner på hårddisken.

Den första ska vara på 10 GB och de två andra på cirka 5.2 GB. Det är bara att följa instruktionerna hur man skapar ny volym och sedan göra samma sak på de andra partitionerna du skapar. Kom ihåg att inte markera ”assign a drive letter(5) or drive path” (5.5). Du ska heller inte välja ”formate this volume”.

6. Efter detta är det dags att starta om datorn. Se till att din USB-sticka är insatt i uttaget. När datorn startar om så trycker du på funktionstangenet F12. Här dyker det upp ett fönster och där väljer du ”installera Ubuntu”. Om du vill kan du välja ”try Ubuntu” bara för att se om operativsystemet fungerar på datorn. Om du gör detta och det fungerar så kan du sedan klicka på ikonen ”installera Ubuntu” som du hittar på Ubuntus skrivbord.

7. Sedan börjar själva installationen. Du får fram ett fönster där du väljer hur installationen ska göras, välj ”something else”. Jag valde även ”installera tredjeparts program” och ”hämta uppdateringar automatiskt”.

Ett fönster dyker upp och där kommer du bl.a. att se de partitioner du har skapat. Du känner igen dem på volymen (10 GB, 5.2 GB) och att det står ”okänd”. Det kommer också att stå något i stil med (/dev/sda3)(6) eller liknande och detta är namnet på partitionerna.

Klicka på 10 GB partitionen och klicka på ”change” där det står ”edit partition”. Välj ”Use as Ext4 journaling file system.(7)” Vi väljer ”/” som mount point (8)

Sedan när det gäller nästa partition så gör du samma procedur men du väljer ”/home” som point.

Och på den sista portitionen den sista väljer du ”växlingsutrymme”(9) eller ”swap” som point.

Sedan ska vi välja verktyg för boot loader(10) och vi väljer samma disk som Windows 8.1.(windows boot manager ska man välja om jag inte minns fel).

17. Klicka sedan på ”install now”

18. Sedan får du meddelandet ”starta om datorn”. Gör så och ta ut din USB-sticka.

19. Har du tur så får du ett meddelande där du kan välja vilket operativsystem som du vill starta. Det kommer alltså fram ett fönster där du kan välja. Om detta inte sker så får du starta om datorn igen och vid uppstarten så trycker du på funktionstangenten F12. Då kommer det ett fönster där du kan välja operativsystem och då väljer du Ubuntu.

Då startar Linux ubuntu och och det är bara att sätta igång att använda det. Jag hoppas att denna tutorial om hur man installerar Linux Ubuntu med USB-sticka/minne som dual boot tillsammans med Windows 8.1 har varit till hjälp.

 

 KÄLLOR

Linux Ubuntu download 15.04  Här kan du ladda ned Linux Ubuntu.

Linux Ubuntu Sverige  Hemsidan för Linux Ubuntu Sverige.

Linux Ubuntu på Wikipedia    Läs om Linux Ubuntu på Wikipedia.

Bloggen TKJ om Linux Ubuntu   Bloggaren Tommy K Johansson (TKJ) om installation av Linux Ubuntu.

 

 

ORDLISTA LINUX UBUNTU INSTALLATION WINDOWS 8.1

1. ISO-fil. Vad är en ISO-fil eller ISO-IMAGE? En ISO-fil är en fil som är en exakt kopia från innehållet i en optisk skiva. Man kan t.ex. kopiera ett helt operativsystem och resultatet är en fil som är en ISO-fil. Ordet ”ISO” kommer från ISO 9660 vilket en standard hur filsystemet på en CD-ROM skiva ska vara. ”ISO” står för International Organisaton for Standardization vilket är en organissation som helt enkelt sätter standarder för diverse saker. När du laddar ned operativsystemet Linux Ubuntu så laddar du ned en färdig ISO-fil.

Optisk skiva = sammanfattande term för cd, dvd och blu-ray disc; även andra typer av diskar som avläses med laser.

2. Partitioner. Vad är en partition? En partition är ett område på hårddisken. En hårddisk består av flera partitioner. Denna partition kan formateras med ett filsystem. Partitioneringen gör så att man kan ha flera filsystem på samma hårddisk. Till exempel är enheten ”C” på de flesta Windows-datorer en partition. . Partition kallas iblan även för ”volym”.

2.5. Standarideserade- och dynamiska hårddiskar. Skillnaden mellan dessa är att standard-hårddiskar är lättare att använda. Dynamiska hårddiskar använder flera partitioner för att öka prestanda. Den vanliga användaren använder som standard standardhårddisken. Standardhårddiskar är lättare att hantera. Dynamisk = som förändras och inte är statistk.

3. Krymp volym. Volym = partition. ”krymp volym” betyder helt enkelt att man du minskar en partition och frigör således mer utrymme på hårddisken som då kan användas.

4. Allokera. Allokera betyder att man gör en del av hårddisken redo att användas. Formatera med andra ord.

5. Drive letter. Drive letter betyder ”bokstav till partition” som till exempel bokstaven ”C” i Window partition. Drive = hårddisk eller partition. Letter = bokstav.

5.5. Drive path. Är samma som drive letter. Man skapar en väg til partitionen (drive) via en väg (path). Vägen är t.ex. bokstaven ”C” i windows. Klickar man på C så kommer man till den partitionen.

6. /dev/sda3. Handlar om hur Linux namnger sina partitioner. Windows har bokstäver såsom t.ex. ”C”. ”/dev/” är den mapp i filsystemet som innehåller ”device files”. ”sda” ä’r hårddisken som partionen ligger på. (sda är den primära hårddisken. ”sdb” är den sekundära hårddisken. . ”3” betyder att det är tredje partionen på den hårddisken.

7. Ext4 file journaling system. Detta är ett filsystem som innehåller en fil som kallas för ”journal”. Journal-filen används till att reparera saker som kan gå fel när en dator stängs av. Ext4 betyder att det är den fjärde versionen av filsystemet. Extended = utbyggd/utökad.

8. Mount point. Mount =placera/sätta dit. Point = mapp/katalog. Man placerar ett filsystem (mount=placera) till en mapp/katalog. Denna mapp kallas för ”point” och denna mapp blir rootkatalog eller rootdirectory för det filsystemet.

9. Swap eller växlingsytrymme. Swap = byta/växla. Swap är ett område på hårddisken där du kan temporärt placera data som operativsystemet inte kan ha i RAM-minnet.

10. Bootloader. ”Uppstartingsladdaren” (egen påhittad term:). Boot = starta. Load = ”ladda” eller ”förbereda”. Bootlader är ett program som laddar upp operativsystemet till datorn när datorn startas upp. Bootloader startar även operativsystemet. Operativsystemet måste alltså först implementeras i datorns system innan man kan använda det.

 

Video på Youtube om Linux Ubuntu

Do you want to install Linux Ubuntu alongside your Windows 8.1 operating system, then the following instruction / tutorial will hopefully help you with the installation (you may do so at your own risk). To install two operating systems on the same hard drive as example Linux Ubuntu next to the Windows 8.1 called dual boot. This means that one can choose between the operating system when booting the computer. ”Dual” = double ”and” boot ”= boot. I guess there are several ways to install Linux Ubuntu on your computer, and this is one of them. I chose to install the Ubuntu operating system via USB stick / memory although you can also install Ubuntu by burning the file to a CD.

When I myself learned this setup there were many new terms and concepts that appeared. I have checked up their importance and at the end of this tutorial, you have a glossary with definitions of some of the terms in this document. The terms I have definiterat are marked with red text and figure in the text.

The following tutorial / instructional did anyway that I got Linux up and running Ubuntu on my computer. I do not know whether the installation of the operating system was perfect because I have to use the function key F12 when starting your computer to choose which operating system I want out. Apparently it should be possible to fix so that this window will pop up automatically but I have not been ambitious enough to find out how. IOF then it is not so difficult to press F12.

The following tutorial may not be exactly as I did because it messed up and I had to try it my way. See these instructions as a pointer, and it would not work so figure out the rest yourself.
Procedure to install Linux Ubuntu 4.15 next to the Windows 8.1 by USB stick / memory

0.5. Insert a USB stick into the computer. My USB stick, 16 GB of memory.

1. I downloaded the 64 bit version of Linux Ubunto download of Linux Ubuntu 04.15. If you have 32-bit processor, you choose the course.

The file was approximately 1.1 GB. To download what is called ISO file. (1).

I chose ”save file” and saved it in a folder for downloads.

2. I loaded then the app ”Universal USB Installer” on the Universal USB Installer

I saved in a folder.

Universal USB Installer is a program that allows you to transfer the ISO file to a USB memory.

Since I started running the installation of the ”USB universal installer”. I got up page ”set up your selection Page” on the program will come and I chose ”Ubuntu”.

Then I clicked on ”Browse” and I chose the downloaded ISO file.

Then I chose the USB stick I had.

I clicked on ”create”.

3. Then it is time to create partitions (2) on the Windows hard disk. We go to the ”disk management” for example, through a) start menu b) administration c) disk management d) storage.

Here we will create partitions must be on the same disk as Windows 8.1. We find the disk that Windows 8.1 is on in the ”disk management” and right-click on the partition. We select ”Properties” (Properties).

In the window that opens, including the options of ”error checking” and ”optimize and defragment the drive” message. According to the tutorial I read so you may want to run both the ”error checking” and also ”optimize and defragment drive” before making konfigueringen. I myself did not do it.

4. Then we make a detour and use the Windows key and ”R” and type ”diskmgmt.msc” (disk management)

When you get the result you want written to the disk is ” default ” (2.5) and not ”dynamic”.

5. We will return to the ”Disk Manager” and select the partition for Windows 8.1 back in and right-click. We choose ” Shrink Volume ” (3). I chose 21 GB to shrinkage.

It pops up a partition that says ”not allocated ” (4) We right-click on it and choose ”select new volume”.

We will create three partitions on your hard drive.

The first will be at 10 GB and the other two of about 5.2 GB. Just follow the instructions how to create new volume and then do the same on the other partitions you create. Remember, do not select ”Assign a drive letter (5) or drive path ”(5.5). You should also not select ”formate this volume”.

6. After this it’s time to restart the computer. Make sure your USB stick is inserted into the socket. When the computer restarts, press the function town antigen F12. This pops up a window and there you select ”Install Ubuntu” . If you want, you can select ”Try Ubuntu” just to see if the operating system is running on the computer. If you do this and it works, you can then click on the icon ”Install Ubuntu” that you find on the Ubuntu desktop.

7. Since the installation will begin. You get up a window where you select how the installation should be done, select the ”something else” . I also chose ”install third party applications” and ”download updates automatically”.

A window pops up where you will, among other things To see the partitions you have created. You can recognize them by volume (10 GB, 5.2 GB) and that it is ”unknown.” There will also be something like (/ dev / sda3) (6) or similar and this is the name of the partitions.

Click on the 10GB partition and click on ”change” that says ”edit partition”. Select ”Use as ext4 journaling file systems . (7) ”We select” / ”as the mount point (8)

Then when it comes to the next partition, you will do the same procedure but selecting ”/ home” that point.

And on the last portitionen the final select ”swap area” (9) or ”swap” that point.

Then we should choose tools bootloader (10) and we choose the same disk as Windows 8.1. (Windows Boot Manager should you choose if I remember correctly).

17. Click ”Install Now”

18. After you get the message ”restart the computer”. Do so and take out your USB stick.

19. If you are lucky you will get a message asking you to choose which operating system you want to boot. It has thus come up a window where you can choose. If not done so, restart the computer again and the start-up, press the function key, F12. Then there will be a window where you can select the operating system and then select Ubuntu.

Then start Linux Ubuntu and and just start using it. I hope this tutorial on how to install Ubuntu Linux with the USB stick / memory dual boot with Windows 8.1 has been helpful.

 

GLOSSARY Linux Ubuntu installation Windows 8.1

1. ISO file. What is an ISO file or ISO image? An ISO file is a file that is an exact copy of the contents of an optical disc. One can e.g. copy an entire operating system and the result is a file which is an ISO file. The word ”ISO” comes from ISO 9660 as a standard how the file system on a CD-ROM disc should be. ”ISO” is short for International Organisaton for Standardization, which is an organic Nissa tion which simply sets standards for various things. When downloading the Linux operating system Ubuntu, download a complete ISO file.

Optical disc = generic term for CDs, DVDs and Blu-ray Disc; also other types of disks that are read by laser.

2. Partitions. What is a partition? A partition is an area on the hard drive. A hard disk consists of several partitions. This partition can be formatted with a file system. Partitioning is doing so that you can have multiple file systems on the same hard drive. For example, the unit ”C” on most Windows computers a partition. . Partition called iblan also for ” volume ”.

2.5. Standarideserade- and dynamic disks. The difference between these is that the standard hard drives are easier to use. Dynamic disks use multiple partitions to increase performance. The ordinary user normally uses the standard hard drive. Standard Hard drives are easier to handle. Dynamic = changing and not statistic.

3. Shrink Volume. Volume = partition. ”Shrink Volume” simply means that you decrease a partition, thus freeing up more space on your hard drive which can then be used.

4. Allocate. Allocate means to do some of the hard drive is ready for use. Formatting in other words.

5. Drive Letter. Drive letter means ”letter to the partition,” such as the letter ”C” in the Window partition. Drive = disk or partition. Letter = letter.

5.5. Drive path. Is the same as the drive letter. You create a road til partition (drive) via a path (path). The way is e.g. the letter ”C” in the windows. Clicking on C will lead you to the partition.

6. / dev / sda3. Is about how Linux naming their partitions. Windows has letters such as ”C”. ”/ Dev /” is the folder in the file system that contains the ”device files”. ”SDA” ä’r hard drive that the partition is on. (SDA is the primary drive. ”Sdb” is the secondary hard drive.. ”3” means it is the third partition on the hard drive.

7. Ext4 journaling file system. This is a file that contains a file called ”Journal”. Journal file is used to repair things that can go wrong when a computer is turned off. Ext4 means that it is the fourth version of the file system. Extended = expanded / extended.

8. Mount point. Mount = place / bust. Point = folder / directory. Placing a file system (mount = place) to a folder / directory. This folder is called the ”point”, and this folder becomes the root directory or the root directory for that file system.

9. The swap or växlingsytrymme. Swap = swap / switch. Swap is an area on the hard drive where you can temporarily place the data that the operating system can not be in RAM.

10. Bootloader. ”Booting Hastings charger” (self-invented term :). Boot = boot. Load = ”load” or ”prepare”. Bootlader is a program that loads the operating system up to your computer when the computer starts up. Bootloader also starts operating. The operating system must first be implemented in the computer system before you can use it.

Videos on Youtube on Linux Ubuntu

My blog – jmm.nu

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.