ROCKEFELLER – EN KLIMATSMART HISTORIA

rockefeller_klimat_jakob nordangård

Januari 2020

Jacob Nordangård har skrivit boken Rockefeller – en klimatsmart historia. Boken visar hur Rockefellers har finaniserat och pådrivit klimatdebatten sedan 1950-talet. Rockefellers eftersträvar “global styrning för att lösa globala problem”.

Video ovan: Jacob Nordangård håller en föreläsning om Rockefellers inblandning i klimatdebatten. Nordangård har hemsidan Stiftelsen Pharos. 

Nordangård doktorerade på en avhandling som heter ‘Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen’ på Linköpings universitet. Anledningen till varför EU skulle satsa på biodrivmedel var på grund av det så kallade klimathotet. Nordangård började forska i bakgrunden till iden om biodrivmedel och han fick tag på en artikel som handlade om  ursprunget till IPCC. Artikeln handlade om ett antal klimat- och miljökonferenser på 1980-talet som låg bakom grundandet av IPCC. Några som hade finansierat dessa konferenser var Rockefeller Brothers Fund. Nordangård reagerade på att oljeintressen finansierade klimatfrågan.

rockefeller_jakob nordangård_klimatförändringarna_uppvärmning

 I ovanstående bild ser vi hur Rockefellers har finansierat företeelser såsom Stockholmskonferensen 1972, Romklubben, Riokonferensen 1992 (Agenda 21 och hållbar utveckling), Parisavtalet, klimatrörelsen 350.org, IPCC och mycket mer.

jakob nordangård_rockefellers en klimatsmart historia

Jacob Nordangård har skrivit boken Rockefeller – en klimatsmart historia. Rockefellers eftersträvar global styrning eftersom “globala problem kräver globala lösningar”.

GLOBALA PROBLEM KRÄVER GLOBALT STYRE

År 1948 lanserar Rockefellers The Conservation Foundation där Laurance Rockefeller satt i styrelsen. Där diskuterar man befolkningsfrågan och jordens ändliga resurser. The Conservation Foundation ger ut böcker som är rena domedagsprofetiorna. Man menar att jordens resurser inte räcker till och  lösningen på detta globala problem är global styrning.  Enligt Nordangård är det här som den moderna miljörörelsen föds.  

I slutet på 1950-talet startas Special Studies Project som leds av Nelson Rockefeller och där Henry Kissinger är involverad.  I detta projekt tar man upp klimatfrågan som ett sätt att föra nationer närmare varandra.   Man letar efter gränsöverskridande problem i syfte att skapa ett globalt styre.  Man diskuterar atmosfären och haven eftersom dessa går över gränserna. Man pratar även om global hälsa och att alla dessa områden behöver global styrning för att kunna lösas. Man lanserar en dokumentär med namnet The Unchain Goddess som får ses som den första propagandafilmen för en eventuell klimatkatastrof.  Man diskuterar även hur man skulle kunna kontrollera vädret med hjälp av vädervapen (geoengineering).

Rockefellers lyckades sälja in iden om global uppvärmning i Vita Huset. President Lyndon Johnson var god vän med Rockefellers och på 60-talet  började han predika klimatagendan för amerikanarna.  

klimat miljö_jacob nordangård_rockefellers_

Rockefellers lanserade Conservation Foundation 1948. Man ger ut böckerna ‘Our Plundered Planet’ och ‘Road to Survival’. Böckerna predikar att jordens resurser inte räcker till och att endast global styrning kan lösa detta problem. Nordangård menar att detta är starten på den moderna miljörörelsen. Ett återkommande tema när man läser om klimatagendan är att man vill kontrollera jordens resurser. 

greta_klimat_kissinger_special

I The Special Studies Projekt diskuterar man problem som är gränsöverskridande och som behöver globalt styre. Här nämns atmosfören och haven som gränsöverskridande företeelser. Man diskuterar hur man kan kontrollera vädret med hjälp av vädervapen (geoengineering).  Man menar att denna väderkontroll måste styras av ett globalt organ.

ROMKLUBBEN

Man ville sprida klimatagendan globalt och för detta skapades tankesmedjan Romklubben (Club of Rome).  När denna artikel skrivs är svensken Anders Wijkman ordförande för klubben. De som startade Romklubben var Giovanni Agnelli (chef för Fiat) tillsammans med industrimannen Aurelio Peccei. Romklubben grundades under en konferens på Rockefellers anläggning  i Italien och finansierades av Rockefeller Foundation och av Ford Foundation.

En rapport från Romklubben deklarerar “The Earth has cancer and the cancer is man”.

Carroll L. Wilsson från Romklubben presenterade en rapport som sade att koldioxiden kan orsaka global uppvärmning som sedan kan leda till miljökatastrofer. 

Romklubben kom med boken “The First Global Revolution” där man kunde läsa det numera klassiska citatet:

” I jakten på en ny fiende som kan förena oss, kom vi på iden att hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa. Alla dessa faror är skapade av mänsklig verksamhet och det är bara genom förändrade attityder och beteenden som  de kan övervinnas. Den verkliga fienden är därför människan själv. “

(Är det därför våra barn och unga nu har klimatångest?)

romklubben_sverige_klimat och miljö

I slutet på 1960-talet lanseras tankesmedjan Romklubben som finansieras av Rockefellers. I deras bok “The First Global Revolution” har vi det numera berömda citatet där de skriver att de kom på iden om global uppvärmning för att ena människan mot ett gemensamt hot. Romklubben menar att den egentliga fienden är människan själv.

TRILATERALA KOMMISSIONEN

1972 höll FN en miljökonferens i Stockholm. Ordförande var Maurice Strong, en oljemiljardär och bekant till Rockefellers. Även Laurence Rockefeller var i Stockholm. Här propagerade man för världens undergång om man inte tog hänsyn till miljö och klimat (“vi har endast 10 år på oss att rädda världen“). 

År 1973 bildades Trilaterala Kommissionen av David Rockefeller och Zbigniew Brezezinsky. Organisationen skapades för att hantera problem som sträckte sig över nationsgränserna och man riktade in sig på Nordamerika, Japan och Europa. Man ville förankra policy runt klimatfrågan. Henry Kissinger var medlem i Trilaterala Kommissionen och 1974 propagerade Kissinger för att USA skulle vara ledande i klimatfrågan. Flertalet svenskar har varit inbjudan till Trilaterala Kommissionen bland annat Annie Lööf. 

1987 kommer Brundtlandrapporten “Vår gemensamma framtid” där Rockefellers lyckades få med ett kapitel om klimatet. Gro Harlem Brundtland var medlem i Trilaterala Kommissionen. 

År 1991 kommer Trilaterala Kommissionen med rapporten “Beyond Interdependence”  som innehåller en aktionsplan för att genomföra målen i “Vår gemensamma frantid”. Man efterfrågar internationella lagar och globala institutioner. Boken konstaterar att klimatförändringarna utmanar gamla styrelseskick.

År 1992 har man Riokonferensen (Earth Summit) som leds av United Nations Environment Program där Maurice Strong är ordförande. I och med denna konferens så lanseras FN-programmet Agenda 21 och hållbar utveckling som Sverige skriver under. På Riokonferensen  pratar man om att skapa ett globalt partnerskap för att säkerställa den gemensamma framtiden. Klimatfrågan har ännu inte fått sitt internationella genombrott. Riokonferensen finansieras delvis av Rockefellers. 

murice strong_agenda 21_förenta nationerna

År 1972 höll FN en klimat -och miljökonferens i Stockholm. FN:s chef för programmet hette Maurice Strong – oljemiljardär och nära allierad med Rockefellers. Här började man predika domedagsprofetian om  att “vi endast har 10 år på oss att rädda världen”. Projektet finansierades delvis av Rockefellers.   

agenda 21 och hållbar utveckling_maurice strong_

1992 sker Riokonferensen där man lanserar Agenda 21 och hållbar utveckling- föregångaren till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Agenda 21 leder senare till bindande konventioner. 

KLIMATKONVENTIONEN OCH KYOTOPROTOKOLLET

1994 skapas UNFCCC = United Nations Framework Convention on Climate Change även kallad klimatkonventionen som var ett internationellt miljöfördrag som antogs på Riokonferensen 1992 och som trädde i kraft 1994. Syftet  med fördraget var att “stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt”. Denna konvention låg till grund för Kyotoprotokollet som blev bindande. Trilaterala Kommissionen hade som mål att skapa konventioner som just dessa. Rockefellers bidrog finansiellt till Kyotomötet och skickade även dit sin lydhund Al Gore som fick predika klimatkatastrof.

År 2009 etableras G20 där Herman von Rompuy deklarerar att år 2009 är det första året med  global styrning med inrättandet av G20 mitt under en finanskris. Herman von Rompuy  menade att klimatkonferensen i Köpenhamn var ytterligare ett steg mot den globala hanteringen av vår planet. Herman von Rompuy var President för det Europeiska Rådet 2009 till 2014 och  även medlem i Trilaterala Kommissionen. 

År 2015 kommer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utvecklling. Agenda 2030 handlar om det globala partnerskapet. 2015 kommer även Parisöverenskommelsen som  Rockefellers är väldigt nöjda med.

EU_green new deal_climate change_

Med G20 börjar man med global styrning. Klimatagendan är som vanligt starkt förknippad med  iden om global management.

agenda 2030 hållbar utveckling sverige_globala målen FN

År 2015 skriver regeringen Löfven under FN:s Agenda 2030 och hållbar utveckling. I Agenda 2030 pratar man om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Den mest framträdande faktorn i Agenda 2030 är iden om klimatförändringarna. Syftet med Agenda 2030 är att den ska ingå i varje beslutsfattande process i varje FN-land. I December 2019 meddelade Isabella Lövin att Regeringen Löfven integrerar klimatfrågan i varje politiskt beslutsfattande. 

DEN FJÄRDE INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

Till slut går Nordangård in på det som kallas den fjärde industriella revolutionen. År 2016 presenterades den fjärde industriella revolutionen vid World Economic Forum. Klaus Schwab, en lärjunge till Kissinger, säger att från den mest pessimistiska aspekten kommer den fjärde industriella revolutionen att robotisera mänskligheten och beröva oss vårt hjärta och själ. 

Nordangård menar att den fjärde industriella revolutionen bland annat går  ut på att: 

  • Utöka den digitala tekniken med Internet of Things (Internet of Things, även kallat Sakernas Internet, innebär att alla våra elektroniska prylar blir obligatoriskt uppkopplade mot internet).
  • Förbättra den fysiska världen (Artificiell Intelligens och robotik)
  • Förändra människan (bio-och neuroteknologi).
  • Integrera miljön (geoengineering och rymdteknik)

En annan företeelse är Internet of Us som går ut på att microchippa människor och koppla upp dem mot internet. I Linköping har vi företaget Biohax som leder denna utveckling. Biohax argumentarar bland annat att om vi har chipp i handen så behöver vi inte använda så mycket plast. Diverse banker har visar intresse för Biohax idéer.  Nordangård konstaterat att Sverige är det land där experiment som dessa kan göras snabbare än i något annat land.

Elon Musk och hans projekt Neurallink går ut på att ge sig in i våra hjärnor för att styra vårt beteende. Ett annat ord för detta är transhumanism.

Här i Sverige har vi inte bara Greta Thunberg utan vi har även klimatprofeten Johan Rockström. Precis som många andra klimatalarmister predikar Johan Rockström  global styrning där demokratin får stå i skymundan. 

johan rockström_klimat och miljö_överstatighet_

 Johan Rocksträm tycker att demokratin ska pausas så att FN kan rädda världen: “Jag kan inte se annat än att 200 länder måste lämna ifrån sig en del av sin beslutanderätt till en planetär institutionell förvaltning. Vi måste jobba med de institutioner vi har och det finns bara en institution som är global – Förenta Nationerna”. 

 

smarta städer eu_5g sakernas internet_ AI sverige

Enligt globalisterna är den Fjärde Industriella Revolutionen lösningen på alla problem. Värt att nämna är att EU har ett projekt som kallas ‘smarta städer’. I konceptet med smarta städer ingår 5g, internet of things och AI. Iden med smarta städer baseras på Agenda 2030 och hållbar utveckling som ska leda oss till ett fossilfritt samhälle. Just nu håller ett antal svenska städer på att bli just smarta städer. 

 

PROBLEM – REAKTION – LÖSNING

Nordangård menar att Rockefellers är duktiga på att använda Hegelansk dialektik. Nordangård syftar på tyska filosofen  Friedrich Hegel som utvecklade en typ av dialektik (metod för kommunikation/problemlösning) som hade formeln tes – antites = syntes. En form av Hegeliansk Dialektik är problem – reaktion – lösning.  Man skapar ett problem (ett äkta eller påhittat problem), folket reagerar mot problemet och kräver en lösning. Gruppen som skapade problemet kommer med sin färdigpaketerade lösning. 

Om en grupp kontrollerar både tesen och antitesen kommer denna grupp att få fram den önskade syntesen. Man delar upp världen i två sidor till exempel socialism versus kapitalism. Denna metod har Rockefellers använt för att förändra världen menar Nordangård.  Bland annat använder sig Rockefellers av tankesmedjor såsom World Resources Institute, Royal Institute of International Affairs och Worldwatch Institute. Dessa tankesmedjor upptäcker eller diskuterar ett problem. Efter detta kommer aktivisterna in i bilden, till exempel miljöaktivister såsom Greenpeace och Jordens Vänner. Media börjar skriva om problemet. Ofta kan en omvärldskatastrof som till exempel ett oljeutsläpp, säldöd eller liknande fungera som en katalysator och man börjar kräva att något måste göras åt problemet. Till slut får man politikerna att lagstifta i frågan. 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
Foto

ErikvanWees [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "ROCKEFELLER – EN KLIMATSMART HISTORIA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.