MEDIEGRUNDLAGSÄNDRING INSKRÄNKER YTTRANDEFRIHETEN

  November 2017

Regeringen vill ändra i Mediegrundlagarna. Detta skulle innebära att endast vissa utvalda grupper kan använda offentlighetsprincipen vad gäller känsliga personuppgifter. Regeringen öppnar även dörren för att EU ska bestämma vad som får publiceras i Sverige. Sverigedemokraterna  är det enda parti som vill ha en folkomröstning  i frågan.

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN – ENDAST FÖR UTVALDA

Regeringen vill göra ändringar i  mediegrundlagarna (tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen).  Ett av de förslag som farbror Löfven & Co har lagt fram är att man vill ändra regler när det gäller “skyddet för den personliga integriteten vad gäller personuppgifter i databaser”. Regeringen menar att om det finns särskilda risker för intrång i den enskildes personliga integritet vad gäller sökningar i databaser så ska dessa personliga uppgifter inte få offentliggöras. Med integritetskänsliga uppgifter menas uppgifter om en persons lagöverträdelser, etnicitet, sexuella läggning, politiska åskådning, hälsa eller fackliga tillhörighet. Regeringen vill dock att att dessa databaser ska vara tillgängliga för “professionella utövare” såsom journalister, jurister, myndighetspersoner eller till medier som “respekterar människors lika värde” (det låter som diskriminering). Offentlighetsprincipen skulle således inte gälla för gemene man utan endast för vissa utvalda grupper. Regeringen är alltså ute efter att stänga ned sajter såsom Lexbase som lämnar ut personuppgifter till gemene man.

 

HENRIK JÖNSSON LEXBASE OM LAGFÖRSLAGET

I videon nedan så talar Henrik Jönsson gällande Lexbase och regeringens förslag till grundlagsändringar i mediegrundlagarna. Henrik Jönsson nämner bland annat att regeringen Löfvens förslag till ändringar i offentlighetsprincipen i princip innebär att man inte längre kommer att behöva två riksdagsbeslut med ett mellanliggande val för att kunna “lagstifta mot oönskad medieproduktion”. Henrik Jönsson säger att tanken är att grundlagsändringarna ska träda i kraft i januari 2019. Jönsson menar att grundlagsändringar är omständliga. Grundlagsändringar SKA vara omständliga menar Jönsson så att inte ivriga politiker skenar iväg och gör djupgående ingrepp i medborgerliga rättigheter på dagsaktuella frågor som att man till exempel “ogillar en specifik hemsida”. Lexbase affärside är att vem som helst i Sverige ska kunna ta del av sådan information som journalister, jurister, myndighetsanställda och personer inom näringslivet får ta del av via rättsbaserade databaser på Internet. Jönsson menar att det kommer att bli en godtycklig fråga om vem som får rätt till rättsdatabaserna.

“FÖRBJUDET ATT AVSLÖJA ETNICITET VID BROTT”

Jag hittade nedanstående skärmdump på Twitter i Changs Fricks flöde. Det är ett utdrag från regeringens proposition om ändrade mediegrundlagar. Här står det:

delegationsbestämmelse_yttrandefrihetsgrundlagen ändringar_etniskt ursprung_censur_mediegrundlagarna ändring regering

Regeringens förslag: det införs delegationsbestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ger utrymme att i lag reglera om förbud mot offentliggörande av personuppgifter som etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska uppgifter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, personuppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, personuppgifter som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller personuppgifter om att en enskild har begått överträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel. Detta ska gälla endast om personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa och det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet”.

SKA EU BESTÄMMA SVENSKA MEDIEGRUNDLAGAR?

En delegationsbestämmelse innebär att man kan låta någon annan fatta beslut i sitt namn. Regeringen är ute efter att låta EU bestämma över de svenska mediegrundlagarna. Detta göres eftersom EU i nuläget pushar hårt på att lagstifta mot uppgifter som “kränker den personliga integriteten”. Får regeringen Löfven sin vilja igenom så kan det innebära att EU-regler kommer att stå över den svenska lagen. För EU så är den “personliga integriteten” viktigare än yttrandefriheten och således kommer all information som är “känslig” att nekas publicitet. Mediegrundlagskommittén säger själva att mycket av regeringens förslag går ut på att “öppna upp” mediegrundslagarna för EU.

GRUNDLAGSSKYDD

En annan ska man vill göra är att ta bort grundlagsskyddet för vissa sajter eller vissa delar av sajterna. 

Sidan 130 i utredningen:

“Om de omodererade delarna av t.ex.en webbplats kan avskiljas från det redaktionella innehållet är det dock möjligt att betrakta webbplatsen som två eller flera databaser. Grundlagen gäller i sådana fall för det redaktionella innehållet medan de omodererade delarna faller utanför”.
 

 Innebär detta att Justitiekanslern kommer att kontakta hemsidor och be dem ta bort material som är “känsligt”?

På Smålandspostens sajt hittar jag följande:

“Lagförslaget innebär dock att om justitiekanslern eller en målsägande påpekar att äldre publicerade uppgifter kan utgöra ett yttrandefrihetsbrott så ska uppgiften tas bort senast två veckor efter påpekandet. Annars kan en rättsprocess inledas”.

Mina varningsklockar ringer på full volym.

KRITIK FRÅN REMISSINSTANSER OM GRUNDLAGSÄNDRINGARNA

Regeringens förslag om ändringar i mediegrundlagen har stött på kritik. Katarina Rikte som är hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne är en av de kritiska.

– Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Det är inte så att man får publicera eller yttra vad som helst i ett grundlagsskyddat medium. Man får publicera vad som helst, men man kan straffas i efterhand för vissa publiceringar. De här bestämmelserna, de öppnar för detta, de står i strid mot censurförbudet. De innebär bland annat att man får ställa upp villkor och bestämma om andra straffbestämmelser och andra sanktioner än de som anges i grundlagarna.

Rikte menar att i en demokrati så måste man få göra publiceringar som kan uppfattas som kränkande.

foto 8 morgan johansson_tryckfrihetsförordningen_olaga integritetsintrång_grundlagen_tryckfrihetsförordningen_lexbase_ Mediegrundlagarna _

Justitieminister Morgan Johansson vill genomdriva förändringar i Mediegrundlagarna så att endast utvalda grupper kan gynnas av offentlighetsprincipen. De förslagna förändringarna i grundlagen syftar till att anpassa den svenska offentlighetsprincipen efter EU:s direktiv och förordningar. Får Regeringen Löfven igenom denna ändring i mediegrundlagarna så öppnas dörrarna för ytterligare inskränkningar, inte minst EU:s regler om “personlig integritet” som i princip innebär att ingenting känsligt får publiceras.

SVERIGEDEMOKRATERNA VILL HA FOLKOMRÖSTNING

Värt att nämna är att moderaterna har sagt att de kommer att rösta ja till denna ändring i mediegrundlagarna Omröstningen kommer att ske nu under våren och sedan efter valet kommer en till omröstning att ske efter valet 2018.   Sverigedemokraterna har protesterat mot denna kommande inskränkning i offentlighetsprincipen och mediegrundlagen och SD har sagt att de vill ha en folkomröstning i denna fråga. För att få till stånd en folkomröstning krävs att en tredjedel av riksdagsledamöterna vill ha en folkomröstning och så stora i riksdagen  är inte Sverigedemokraterna. Tydligen ska det finnas 33 medier till som är i fokus för regeringens förslag. Vilka dessa 33 medier är är dock hemligt.

 

Inte bra.


Referenser:

Samhällsnytt: Sverigedemokraterna enda parti som vill ha folkomröstning om ändringar i mediegrundlagarna:

Samhällsnytt: SD och folkomröstning gällande mediegrundlagarna

Läs Rebecka Weidmo Uvells artikel om  förslaget om inskränkningar i offentlighetsprincipen och mediegrundlagarna.

Rebecka Weidmo Uvell

Offentlighetsexperten Nils Funcke om Regeringens förslag om ändringar i offentlighetsprincipen:

http://www.nilsfuncke.se/page/2/ 

Lexbase hemsida:

https://www.lexbase.se/site/press/41?s=27e1b70384b0f344c44a142ca022fa24

Johan Westerholm från Ledarsidorna.se om den s.k. “censurlagen”:

Ledarsidorna om grundlagsändringarna

Regeringens lagförslag gällande mediegrundlagarna baseras bland annat på  EU: s princip om “rätten att bli glömd”. Vilket är en lag som i princip saboterar  länkningen på Internet. Läs mer:

EU PÅTVINGAR SÖKMOTORER ATT AVLÄNKA TILL SAJTER

By The original uploader was ChildofMidnight at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

 

2 Comments on "MEDIEGRUNDLAGSÄNDRING INSKRÄNKER YTTRANDEFRIHETEN"

 1. Torkel Abrahamsson | 2018-06-07 at 8:50 pm | Reply

  Endast en idiot har svårt att förstå vad mänskliga rättigheter innebär.
  Personuppgifter ska inte läggas ut på internet utan individens tillstånd. Personuppgifter har ingenting med yttrandefrihet att göra. Endast Sverige är så korkat och pinsamt, men det är ju ingen nyhet precis.
  Andra länder förstår hur viktigt det är att skydda sina medborgare och deras personuppgifter, men Sverige verkar ha någon form av störning där detta inte registreras.
  Man kan ju faktiskt jämföra Sverige med Windows utan en brandvägg. Att inte bry sig om sina medborgare och se till att dom är skyddade är vidrigt, men i lilla landet naiv så är det tydligen ok.
  Landet kunde vara så mycket bättre och bli en bra förebild för resten av världen, men idag är det inte många som har något bra att säga om Sverige.

  • Jag kan delvis hålla med dig, det är lite för öppet i sverige. men om jag förstod förslaget om grundlagsförändringarna rätt så skulle dessa ändringar urholka offentlighetsprincipen samt ev. vara ett hot mot yttrandefriheten.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.