ÄR “OLAGA INTEGRITETSINTRÅNG” CENSUR?

yttrandefrihet_katerina janouch_åsiktskorridoren_svensk invandringspolitik_rasism_
yttrandefrihet_katerina janouch_åsiktskorridoren_svensk invandringspolitik_rasism_

December 2017

Nya lagändringar har nyligen klubbats igenom i riksdagen. En ny godtycklig bestämmelse kallad “olaga integritetsintrång” kan  öppna dörren för internetcensur.

Nya lagändringar klubbades igenom i riksdagen i november 2017. Det enda parti som röstade emot lagändringarna var Sverigedemokraterna. Jag har ögnat igenom betänkandet SOU 2016:17 Integritet och straffskydd som Regeringen Reinfeldt tillsatte år 2014 och som Morgan Johansson nu pushar. Syftet för denna utredning var att göra en översyn vad gäller straff gällande skyddet för den enskildas personliga integritet samt mot hot och kränkningar. Utredningsgruppen har även tittat på lagstiftningen gällande den tekniska utvecklingen.

OLAGA INTEGRITETSINTRÅNG

Utredningsgruppen har uppfunnit en ny godtycklig bestämmelse som heter “olaga integritetsintrång” som numera finns i brottsbalken. Olaga integritetsintrång innebär straffansvar för “den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild eller annan uppgift på ett sätt som är ägnat att medföra kännbar skada för den som uppgiften rör”.

Olaga integritetsintrång innebär att straffansvar kan utkrävas om någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida:

  1.  bild eller annan uppgift om någons sexualliv,
  2. bild eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
  3. bild eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott,
  4.  bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
  5.  bild på någons nakna kropp.

 Man har även  ändrat i offentlighets-och sekretesslagen så att olaga intrång och dess uppgifter är sekretessbelagda. Högsta straffet om man döms för olaga integritetsintrång kan bli fyra års fängelse.

SKÄRPNING FÖR HEMSIDOR

Man har tittat över lagstiftningen för “elektroniska anslagstavlor” (webbsidor).

Morgan Johansson:

” Mer ansvar måste också läggas på utgivarna (sociala medier/hemsidor) eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning, säger Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson”.

På regeringens sida kan man läsa:

“Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier, utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort eller hindras från att spridas vidare”.

I lagen om elektroniska anslagstavlor så måste den som tillhandahåller tjänsten  ta bort meddelandet från tjänsten eller förhindra vidare spridning av meddelandet om meddelandets innehåll är sådant som avses i olaga integritetsintrång + ett antal andra bestämmelser. Högsta straff blir två års fängelse.

 

foto 8 morgan johansson_tryckfrihetsförordningen_olaga integritetsintrång_grundlagen_tryckfrihetsförordningen

Justitie-och inrikesminister Morgan Johansson har pushat för att ändra lagen om tryckfrihetsförordningen.

ÄNDRINGAR I TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN

Man vill göra ändringar i Tryckfrihetsförordningen (TF). För att göra sådana ändringar krävs det att man röstar ja till förslagsändringarna två gånger i riksdagen och det måste vara ett riksdagsval däremellan. Det är tänkt att ändringarna i TF ska klubbas igenom i riksdagen i januari 2019.

Man vill t.ex. kriminalisera att lämna uppgifter om att någon är brottslig eller att man lämnar annan nedsättande uppgift. I Tryckfrihetsförordningen  kapitel 7 paragraf 4 är nuvarande ordalydelse vad gäller förtal följande:

“…förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för
andras missaktning, och, om …”

Detta ska ändras till:

“…förtal, varigenom någon lämnar uppgift om att någon är brottslig eller en annan nedsättande uppgift om någon som är ägnad att skada anseendet hos den som uppgiften avser och, om den…”

OLAGA HOT

När det gäller bestämmelsen olaga hot så var  lydelsen:

“…olaga hot, varigenom någon hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom…”

Detta har ändrats till:

“…olaga hot, varigenom någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig oro för sin egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid…”

OFREDANDE

Man vill ändra i Brottsbalken vad gäller ofredande.   I paragraf 7 i Brottsbalken är nuvarande ordalydelse för ofredande följande:

“Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till
böter eller fängelse i högst ett år”.

Detta har ändrats till:

“Den som agerar hänsynslöst mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres frid på ett kännbart sätt, döms för ofredande till böter eller
fängelse i högst ett år”.

FÖROLÄMPNING

I Brottsbalken kapitel fem paragraf 3 står det följande angående förolämpning:

“Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller2 §, för förolämpning till böter”.

Ska ändras till:

“Den som genom beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende agerar mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet döms,om gärningen inte är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter”.

Se till att inte kränka Morgan Johanssons värdighet.

EUROPAKONVENTIONEN – YTTRANDEFRIHET, IBLAND

Sverige lyder även under EU och Europakonventionen (som Sverige skrev under redan på 1950-talet). I Europakonventionen artikel 10 om yttrandefrihet står det att inskränkningar i yttrandefriheten endast får göras “med hänsyn till statens säkerhet, förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätt-hålla domstolars auktoritet och opartiskhet”.

 

 Referenser

http://www.regeringen.se/49b17b/contentassets/1bae8bebd19f41019cb903dec6d11b79/87.-publicistklubben.pdf

Processen runt lagbeslutet:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkt-straffrattsligt-skydd-for-den_H501KU13

Läs Rebecca Weidmo Uvells blogginlägg om hotet mot yttrandefriheten:

 https://uvell.se/2017/11/25/yttrandefriheten-och-bah-kuhnke/

Regeringens 650 sidor långa dokument integritet och straffansvar:

http://www.regeringen.se/contentassets/207048837827439b9d1dce919d0dd6f9/integritet-och-straffskydd-sou-20167

Expressen:
Expressen näthat

2 Comments on "ÄR “OLAGA INTEGRITETSINTRÅNG” CENSUR?"

  1. autistisk logik | 2017-12-17 at 4:53 am | Reply

    kommer detta medföra att alla domar stryker målsägandets identitet ur domen då dessa papper är bevis på att personen utsatts för ett brott hmm ? ska det bli olagligt att gå till polisen och anmäla ett brott med annan målsägande än sig själv ? då man berättar om någon annan som utsatts för brott ?

Leave a Reply to JMM 3 Cancel reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.