Pythonövningar # 3 – strängar

11/9- 2015.
PYTHONÖVNINGAR # 3 – STRÄNGAR

Om du printar ut något som är inom citationstecken så har du det som kallas en sträng. T.ex. print(’25’) så får du output “25” och datatypen kallas för sträng.

1.

Öppna shell och skriv koden för att få output: Hello World. Gör det utan att skapa en variabel.

 

 

Svar:

print(‘Hello world’)

tryck ”enter”.

2.I shell, skapa en variabel som heter “Olle”. Ge Olle värdet “hur mår du?”. Tryck på “enter”.

 

 

svar:

>>> Olle = ‘hur mår du?’

>>> print(Olle)

tryck ”enter”

3. Använd shell och få en output som ska bli på två rader:

How do you do?
I am fine.

 

svar:

Man använder en funktion som kallas för “mulitline strings” dvs tre citationstecken ”’.

variable = ”’how do you do?
I am fine”’

>>> print(variable)

“enter”.

4. Skapa egna strängar i form av variabler eller bara i form av att använda print-funktionen.

 

 

English

If you print out something in quotes then you have what is called a string. Eg print (’25 ‘) to get the output “25” and the data type called a string.

1.

Open the shell and write code to output: Hello World. Do it without creating a variable.

Answer:

print (‘Hello world’)

press “enter”.

2.The shell, create a variable called “Olle”. Give Olle value “How are you?”. Press “enter”.

replies:

press “enter”

3. Use the shell and get an output that will be in two lines:

How do you do?
I am fine.

replies:

It uses a feature called “mulitline strings” ie three quotes ”.

variable = ” how do you do?
I am fine ”

“Enter”.

4. Create your own strings as variables or only in the form of using the print function.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.