REGERINGEN LÖFVEN VILL BEGRÄNSA ANTALET PARKERINGSPLATSER VID NYBYGGNATION (FÖR KLIMATETS SKULL)

Oktober 2021

Regeringen Löfven vill ändra i bygglagen i syfte att kunna bygga färre parkeringsplatser i Sverige vid nybyggnation. Målet är att minska bilismen för att kunna uppnå klimatmålen som ingår i Parisavtalet samt Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

MÅL: MINDRE ANTAL PARKERINGSPLATSER I SVERIGE

   I december 2017 gav regeringen Löfven  ut kommittédirektivet “samordning för ökat och hållbart byggande” (4). Syftet var att utreda hur man kunde få till stånd ett “hållbart bostadsbyggande”.  Med hållbart bostadsbyggande menas att man vill dra ned på byggandet av parkeringsplatser i samband med nybyggnation i syfte att minska bilismen. 

   Johan Edstav blev utredare och han kom med sitt slutbetänkande i mars 2021, som har namnet  “Stärkt planering för en hållbar utveckling – SOU 2021:23” (3) , vilket han lämnade till bostadsminister Märta Stenevi.  När denna artikel skrives ( oktober 2021)  är förslaget ute på remiss och målet är att riksdagen ska rösta om förslaget i juli 2022.

parkering_sverige_agenda 2030_klimatförändringarna_socialdemokraterna

Regeringen Löfven  utgav kommittédirektivet “samordning för ökat och hållbart byggande” som har målet att minska antalet parkeringsplatser och således bilismen i Sverige.

“TRANSPORTEFFEKTIVITET”

   En person som har reagerat på detta betänkande är Tommy Letzén som är vd för Motormännens Riksförbund. I en artikel i Dagens Industri från september 2021 (2) säger Letzén att detta är fel väg att gå. Letzén  menar att bilen inte bara innebär personlig frihet utan oftast är en nödvändighet i det moderna samhället för att det överhuvudtaget ska fungera. Många använder bilen för  jobbpendling.

   Letzén säger att i detta betänkande  står det att man vill att kommunerna ska kunna neka byggandet av parkeringsplatser vid nybyggnation. Det står att man vill minska bilismen och istället få folk att gå, cykla eller åka kollektivt. Man kallar detta för “transporteffektivitet“. Men, vid gjorda undersökningar tycker 79% att det är viktigt med parkering i förhållande till bostaden och 86 % tycker att det är viktigt med parkering i förhållande till affärer och annan service.  Utan bilen stannar Sverige menar Letzén.

parkeringsplatser_minskar_avgifter_motormännens riksförbund

Bild ovan: Tommy Letzén, vd för Motormännens Riksförbund motsäger sig innehållet i utredningen “Stärkt planering för en hållbar utveckling”. 

ÄNDRA I PLAN-OCH BYGGLAGEN

   Jag har själv ögnat igenom  betänkandet “Stärkt planering för en hållbar utveckling”. I detta betänkande kan man läsa att man vill att kommuner ska samverka med byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare ifråga om att påverka byggandet och minska antalet  parkeringsplatser vid nybygge. Man vill ändra i Plan-och bygglagen så att det inte blir tvång för kommunen att bygga parkeringsplatser vid nybyggnation. I dag säger nämligen  den svenska Plan-och bygglagen att en fastighetsägare måste se till att den finns skäligt med parkeringsplatser i närheten av en fastighet.

SVENSKA MILJÖINSTITUTET VILL UPPHÄVA BOENDEPARKERINGSFORMEN

   I betänkandet nämns Projekt Kompark (Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer) vilket är ett projekt som drivs av IVL – det svenska miljöinstituet (2). På Komparks hemsida skriver man att man vill undersöka olika parkeringsstyrmedel för att minska parkeringsmöjligheterna i Sverige. Med “parkeringsstyrmedel” menas att man vill ta till ekonomiska åtgärder för att uppnå sina mål. 

   IVL  skriver att ett minskat antal parkeringsplatser vid nybygge och höjda parkeringsavgifter minskar bilinnehavet och man beklagar sig samtidigt för att nuvarande regler hindrar att sätta deras planer i verket i en större omfattning. IVL  vill upphäva Avgiftslagen från år 1957 som subventionerar parkeringavgifter för idag betalas parkeringsavgifterna av skattesedeln och av hyresgästerna.

   IVL är motståndare till boendeparkering eftersom den är billigare än till exempel garageparkering och folk väljer då hellre boendeparkering. Därför förespråkar IVL ett borttagande av boendeparkering och med borttagandet av boendeparkering kan man höja parkeringsavgifterna. IVL samarbetar med  Chalmers Tekniska Högskola i detta ärende. 

parkeringar_avgifter_miljöpartiet_klimatförändringarna

Bild ovan: Åsa Romson is still going strong. I nuläget jobbar hon på IVL – det svenska miljöinstitutet. IVL vill upphäva boendeparkeringsformen i syfte att minska bilismen i Sverige. 

MOBILITETSTJÄNSTER  – FÖR ATT MINSKA BILISMEN

   Man vill utöka utbudet av mobilitetstjänser så att bilismen kan minska. Med mobilitetsstjänster menas metoder som gör att medborgaren kan förflytta sig till exempel kollektivtrafik, cyklar och så vidare.  Man vill införa mobilitetstjänster såsom till exempel  högkvalitativa cykelparkeringar, cykelpump, solceller, nya bussgator, gångväg till hållplats, tidtabelltavla, boendeparkering längre bort från boendet,  cykel-och bilpooler, cykelservice, förstärkt kollektivtrafik, information om kollektivtrafik och cykelkartor.

   Man vill bygga mobilitetshus som blir en slags samlingspunkt för ovanstående saker och för saker såsom godtransporter. Genom utökade mobilitetsåtgärder behöver inte byggherren bygga lika många parkeringsplatser i ett område.

DRA IN SUBVENTIONER FÖR PARKERING

   Ett sätt att öka användandet av mobilitetstjänster är att dra in på subventioner för privat parkering så att det blir billigare att välja just mobilitetstjänster. Man vill få till stånd en ändring i Plan-och bygglagen så att det blir obligatoriskt med mobilitetstjänser, i nuläget kan man nämligen inte kräva mobilitetstjänster. I och med mobilitetstjänster och avsaknad av parkeringsplatser så vänjer sig medborgarna att vara utan bil.  Samtidigt ska man ha upplysningskampanjer som kommer att hjälpa till att få den beteendeförändring som eftersträvas. Om en person flyttar till ett område där man har försvårat parkeringsmöjligheterna så kommer denne bli tvungen att använda sig av det som finns tillgängligt, till exempel kollektivtrafiken.  Deras motto är att det delade och det gröna ska prioriteras framför det ägda och det ohållbara.

   Att dra in på parkeringsplatser gäller inte bara för bostäder utan man vill göra liknande saker för centrum. Man vill bygga om centrum så att bilar inte får tillgång till dessa utan endast gående och cyklister.
Forskningsmyndigheten Vinnova bedriver projektet “smarta gator” där man vill ta fram modeller för multifunktionella gator. Med detta menas att man vill göra om bilvägar till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. Ett annat sätt att minska bilismen är att sänka hastigheterna vilket skett i flera europeiska länder och även i Sverige. 

miljöpartiet_parkeringsplatser_agenda 2030_klimatförändringarna

Bild ovan: Stefan Löfven utsåg Märta Stenevi till bostadsminister och hon har emottagit utredningen “”Stärkt planering för en hållbar utveckling”. What could possibly go wrong? Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

BILPOOLSUTREDNINGEN

   Ett sätt att minska bilismen är införandet av bilpooler. Bilpooler innebär att man  delar samma fordon med andra. Dessa bilpoolsbilar ska prioriteras framför privata bilar vad gäller parkeringsplatser. En aktör som nämns i betänkandet är bilbpoolsutredningen och Bilpoolsutredningen ställer sig tveksamma till om boendeparkering behövs eftersom boendeparkering kan ses som ett främjande av bilägande. 

EN GRÖN OAS

   Edstav skriver vidare i betänkandet att det som regeringen eftersträvar med detta förslag  är levande och hälsosamma städer, stadsgrönska, ekosystemtjänster, ett socialt stadsliv, mer utrymme för vistelseytor, mer utrymme för gående, (eftersom detta ökar gatans “livilighet“). Man vill skapa levande och hållbara stadsmiljöer samt fler möten mellan människor och man vill ha täta stadsdelar.

Med Agenda 2030 vill man skapa levande, gröna städer med ihopbyggda stadsdelar och minimalt med parkeringsplatser och bilar. 

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

   Och vad är då källan till denna omfattande parkeringsplan?  Ja det är ju iden om klimatförändringarna och ytterst sett så handlar det om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling, vilket även nämns i betänkandet. 

   Allt som innehåller ordet “hållbarhet” kommer just från agenda och nu för tiden så tävlar länder, organisationer och myndigheter om att vara mest hållbar. När du hör orden ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar så förstå att detta är Agenda 2030. Engelska: sustainable development. Sverige skrev under Agenda 2030 och hållbar utveckling år 2015 i samband med Parisavtalet och det var regeringen Löfven med  Åsa Romson som skrev under.

   Men faktum är att Sverige skrev på sitt hållbarhetsavtal redan år 1992 under Riokonferansen då man skrev under för Agenda 21 som är en slags föregångare till Agenda 2030. Behöver jag påminna om att alla globalistiska institutioner såsom World Economic Forum, Romklubben, FN, EU, Världsbanken, Internationella Valutafonden och så vidare pushar denna agenda.

   Slutmålet för regeringen Löfven är att starkt reducera möjligheterna att använda bil och helst ska alla gå, cykla eller åka kollektivt i den gröna och sköna staden. Vilka partier är det som mest pushar denna klimatagenda? Ja där kan du läsa på själv och om dessa partier får mer makt i och med riksdagsvalet 2022 så vet du vad som väntar. 

Ha en bra dag. 

agenda 2030 sverige_parkeringsplatser-klimatförändringarna_bilism

Bild ovan: loggan för Agenda 2030 och hållbar utveckling.

 

REFERENSER

  1. https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/transporter/kompark—kommunala-parkeringsstyrmedel.html
  2. https://www.di.se/nyheter/mrf-s-vd-minskad-bilism-en-orealistisk-ambition/
  3. https://www.regeringen.se/49916c/contentassets/2ec71b34eff149e8b90b5e764b3535a0/starkt-planering-for-en-hallbar-utveckling-sou-202123.pdf
  4. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/12/dir.-2017126/

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below. 

Be the first to comment on "REGERINGEN LÖFVEN VILL BEGRÄNSA ANTALET PARKERINGSPLATSER VID NYBYGGNATION (FÖR KLIMATETS SKULL)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.