MILJÖREGLER HOTAR SVERIGES DAMMAR OCH KRAFTVERK

Att riva ut dammarna skulle innebära dramatiska försämringar för en rad aktörer: alla som bor i närheten av sjöar och vattendrag, jord- och skogsbruk, kraftverk, industrier, kommuner. EU:s vattendirektiv och den svenska vattenförvaltningsförordningen listar runt tio intressen av att använda vattnet: rekreation som bad, båt och fiske, vattenförsörjning, bevattning, kraftproduktion, skydd mot översvämning och torrläggning, markdränering, miljön i stort som inkluderar kulturmiljö, landskapsbild, klimatet med flera. Även den nya 27 § i förordningen om vattenverksamhet med mera räknar upp en lång rad samhällsintressen.

http://www.smp.se/article/myndigheterna-hotar-vara-vatten/

 

Attackerna mot Sveriges dammar och kraftverk är FN:s Agenda 2030 in action a.k.a. miljöextremism.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.