OHÅLLBART ATT BO PÅ LANDSBYGDEN

agenda 21 2030_sustainable development_united nations

Maj 2019

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Tyvärr alla landsbygdsbor, att bo på landsbygden är ohållbart skriver Rådet för hållbara städer.  Rådet skriver på sin hemsida att  en ort på landsbygden med en mindre skola, med en affär, med närhet till livsmedelsproduktion och grönytor inte är hållbart. Detta tycker även personalen på Länsstyrelsen enligt Rådet. Det enda som är hållbart är den förtätade staden (tätbebyggelse).

Rådet för hållbara städer:

”Att en väl fungerande mindre ort med egen skola, affär, närhet till livsmedelsproduktion och grönytor skulle kunna vara ett hållbart alternativ är enligt tjänstepersonalen på länsstyrelsen otänkbart. För när den förtätade staden är Det hållbara, är allt utanför staden per se ohållbart”.

I och med att städer är det enda hållbara utesluter man alla andra sätt att bygga och planera samhället på skriver Rådet. 

Rådet för hållbara städer är ett forum som startades på initiativ av Regeringen Löfven år 2017.  Forumet består av statliga myndigheter, SKL och Länsstyrelsen. Syftet för detta råd är att stötta kommunerna i arbetet med att implementera mål 11 i Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Den plan som myndigheter jobbar efter kommer från Förenta Nationerna och heter Agenda 2030 och hållbar utveckling. Denna plan skrev Regeringen Löfven under år 2015. Självklart var det ingen eller minimal offentlig debatt om agendan.

År 1992 så definierade Oljemiljardären Maurice Strong  vad som inte var hållbart:

  • Medelklassens livsstil på landsbygden (The middle class suburban lifestyle).
  • Ensamstående familjehus (Single family residences).
  • Privata fordon.
  • Vitvaror.
  • Luftkonditionering.
  • Köttätande.
  • Hemmaodling.
  • Att gräva i jorden (Breaking the earth surface).

 

ROSA KOIRE OM AGENDA 21/2030

 

Video ovan: Rosa Koire håller en föreläsning i Danmark år 2013 där hon talar om Förenta Nationeras Agenda 21 som är föregångaren till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Enligt Koire pågår det en påtvingad urbanisering. Man måste  avfolka landsbygden och få dem in till städerna där de ska bo i tätbyggda städer. De  vill ta kontrollen över jordens resurser och man använder iden om klimatförändringar som ursäkt för att beslagta markområden. Det blir restriktioner om att vistas i skogen/landsbygden,  markområden  ”naturklassas” enligt FN:s principer.  Landområden kommer att förvaltas av staten/EU/FN och till slut förvaltas av internationella storföretag eller av globalistiska fonder. Äganderätten attackeras.

En annan faktor är kontroll.  Med befolkningen boende i tätbyggda städer kan man bygga smarta städer där vi kan övervakas och kontrolleras lättare.  I den smarta staden kommer vår energiförbrukning att kontrolleras och mätas. Vår energikvota kommer att bestämmas av kommissioner och styrelser som vi inte kan påverka (EU/FN). Iden med hållbar utveckling baseras på iden om klimatförändringar/global uppvärmning. Engelska: hållbar utveckling = sustainable development. 

Foto:

MariaGershuni [Public domain], via Wikimedia Commons

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.