HAR VI EN DEMOKRATISK STADSBYGGNADSPROCESS? (AXELSBERG, STOCKHOLM)

Juli 2022

Stockholm Stad och Heba Fastighets planerar bostadsbygge på Gösta Ekmans väg i Axelsberg Stockholm. Bygget är ett så kallat “tätbygge” (Agenda 2030 och hållbar utveckling). Stocholms Stads politiker vill uppenbarligen bygga bostäder på varje ledig gräsplätt och politikerna har en tendens till att köra över medborgarna i byggfrågan.  Själv bor jag 50 meter från den planerade byggplatsen men har ännu inte fått ett officiellt meddelande om det planerade bygget. Hur demokratisk är egentligen stadsbyggnadsprocessen?

ÄR  STADSBYGGNADSPROCESSEN DEMOKRATISK?

   Artikeln ger även insikt om hur den så kallade stadsbyggnadsprocessen fungerar i Stockholm.   Jag döpte artikeln till “har vi en  odemokratisk stadsbyggnadsprocess?” eftersom det är så jag personligen har uppfattat det hela.    

HEBAS TÄTBYGGE I AXELSBERG

   Fastighetesägaren Heba Fastighets har lägenheter i Axelsberg och år 2018 ansökte de om markanvisning för att få bygga cirka 120 lägenheter på Gösta Ekmans väg i Axelsberg, Hägersten Stockholm

   Markanvisning innebär att Heba får ensamrätt att förhandla med Sthlm Stad om det planerade bygget vid Gösta Ekmans väg.  Jag kommer inte ihåg  exakta datumet när jag blev informerad om att ett bygge var på gång i området. Det kanske var runt år 2020. Jag såg en lapp på porten gällande bygget och i efterhand fick jag veta att det var en granne som satt upp den.

   De byggen som Heba Fastighets vill göra på Gösta Ekmans väg är  flerbostadshus, 7-9 våningar högt med cirka 120 hyresrätter.   Det ena bygget ska ligga  mellan byggnaderna Gösta Ekmans väg 15-17  (fastigheten Advent)  och Gösta Ekmans väg 31 -33 (fastigheten Spöksonaten 1 ). Det andra bygget ska ligga mellan Gösta Ekmans väg 31 – 33 (spöksonaten 1 ) och Gösta Ekmans väg 35-37 (Brf spöksonaten 2). Se bilderna nedan och videon nedan för klarhet. Vissa av bilderna kan förstoras om du klickar på dem. 

HEBA FASTIGHETS OCH GÖSTA EKMANS VÄG

     Det bygge jag refererar till har Diarienr 2021-04544 (1) och är fastigheten Hägersten 1:1 vid  huset Spöksonaten 1 (Axelsberg).  Länkar finns även längst ned på denna sida. 

   Det sätt som en byggnadsprocess fungerar kallas för Stadsbyggnadsprocessen och du kan läsa Stockholms Stads version om hur det hela går till på denna sida (2). För det första, om du vill ha chans att kunna påverka eller eventuellt stoppa ett bygge  i din närhet så måste du själv kolla upp på Stockholms Stads hemsida vad gäller planerade byggnationer i ditt område. Tydligen har Stockholm stad eller byggherren ingen skyldighet att informera om bygget förrän i ett senare skede och då kan det vara försent att organisera sig (om man nu vill organisera sig).  Av vad jag personligen har läst så brukar Stockholm stads politiker köra över invånarna i byggfrågan. 

Stockholms Stads byggplaner hittar du på denna sida.  (3)

 

Video ovan: jag visar lite grann var  och hur de vill bygga i Axelsberg , Hägersten. 

 

byggnationer_parkeringsplatser_hagersten-1-1_hhh.jpg

Bild ovan. det rödmarkerade huset är Gösta Ekmans väg 31-33. Man vill bygga mellan denna fastighet och fastigheten direkt till höger om den. 


högersten_spöksonaten_byggnation-stockholm_heba_axelsberg_sthlm-stad_tätbygga agenda 2030

Bild ovan: de vita husen är de planerade byggena. 

tätbygge_hållbart byggande_förtätning_stockholm_bygga trä

 

hållbart byggande_tätbygge_förtätning_stockholm_agenda 2030

Bild ovan: här ser du fastighetsbeteckningarna för Gösta Ekmans väg. Man vill alltså bygga mellan fastigheten Advent och den vänstra spöksonaten. Samt även mellan de två spöksonaterna. 

osta-ekmans-vag-15_17_bygga_axelsberg_förtätning_byggen_höghus

Bild ovan: detta är bakgården vid Gösta Ekmans väg 15-17 (Advent) där man alltså vill klämma in ett liknande hus i skogspartiet till höger. 

Bild ovan: Gösta Ekmans väg 31-33. Fastighetsbeteckning: Spöksonaten 1. Bakom detta hus vill man bygga ett 7-våningarshus. Tätbygge. 

 

parkering_tatbyggnation_hagersten_byggnation_.jpg

Bild ovan: det lär bli trångt med parkering på Gösta Ekmans väg med 120 nya hushåll. På grund av Agenda 2030 och hållbar utveckling bygger man få om några parkeringsplatser vid nybyggnationer. 

parkeringsplatser_tatbyggnation_axelsberg_heba_spoksonaten.jpg

Bild ovan: till vänster Gösta Ekmans väg 15-17 (fastigheten Advent). Bakom skogspartiet skymtas Gösta Ekmans väg 31-33 (spöksonaten 1). Däremellan ska ett liknande flerbostadshus byggas. 

TÄTBYGGEN OCH AGENDA 2030

   Som du kan se på bilderna och i videon så blir detta bygge  väldigt trångt och det beror på att dessa byggen är så kallade tätbyggen. Det finns det en ny byggstil i stan och den handlar om att bygga tätt, att bygga högt, ibland bygger man i trä, man bygger ihop stadsdelar, man förtätar staden och så vidare.

   Iden med denna byggstil härstammar från Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling där man har fått för sig att tätbygge ska rädda världen från klimatförändingarna.  Stockholms Stads politiker formligen dyrkar hållbar utveckling vilket du bland annat kan läsa här:  Stockholms Stads budgetförslag för åren 2022- 2024 (4). En annan del i  hållbart byggande är att man vill “minska behovet av bil i nyproducerade lägenheter” och därför ser du väldigt få parkeringsplatser vid nybyggnation. Bilar är inte hållbara enligt Agenda 2030.

EXPLOATERINGSKONTORET GER HEBA MARKANVISNING

   Heba Fastighets ansökte om markanvisning hos Stockholms Exploateringskontor under 2018 för bygget vid Gösta Ekmans väg. Exploateringskontoret tyckte att detta var en bra ide (5) och man föreslog för Exploateringsnämnden i november 2019 att de skulle  utfärda  markanvisning till Heba.   

   Exploateringskontoret föreslog även att Stadsbyggnadsnämnden skulle upprätta detaljplan för bygget i fråga. Ansvariga för detta beslut från Exploateringskontoret var Johan Castwall Förvaltningschef, Gunnar Jensen Avdelningschef, Nina Morling Enhetschef.  

   En detaljplan reglerar hur man får bygga i ett område. Vad gäller det planerade bygget på Gösta Ekmans väg så ska Stadsbyggnadsnämnden arbeta fram en ny sådan som kommer att visas på samrådet i november 2022. Om man någonsin ska ha en chans att stoppa eller förhala ett planerat bygge så går det ut att underkänna detaljplanen. Man har tre veckor på sig att skriftligen överklaga detaljplanen. Här gäller det att läsa på i detaljplanerna för att komma med motargument. Alternativt tar man hjälp av någon som kan dessa procedurer eller att man anlitar juridisk hjälp. 

   Exploateringsnämnden i sin tur  tyckte även de att detta var en finfin ide och man  beviljade markanvisning till Heba Fastigheter. (7). Vilket Heba fick I februari 2020 (6). Dnr E2019-04537 .

   Exploateringskontoret (då): Johan Nilsson (M) ordföranden, Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden, Annika Elmlund (M), Bo Sundin (M), Arne Fredholm (M) Isabel Smedberg Palmqvist (L), Hampus Rubaszkin (MP), Susanne Wicklund (C), Anders Göransson (S), Maria-Elsa Salvo (S), Clara Lindblom (V), Christina Wallmark (SD).

Man skickade även en kopia till ledamöterna i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd i samma veva.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN GODKÄNNER START-PM

   Nästa steg blev att Stadsbyggnadskontoret skrev ett så kallat start-PM, vilket är en slags översiktlig beskrivning av planförslaget. Start-PM:et skrevs av Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Monika Joelsson Pia Ölvebro Avdelningschef Enhetschef  i mars 2021. Du hittar det på denna sida under rubriken ‘startskede’ och  “tjänsteutlåtande start-PM”  i form av en pdf-fil (8).

   Start-PM:et skickades till Stadsbyggnadsnämnden som i maj 2021 beslöt att Stadsbyggnadskontoret skulle påbörja en detaljplan. Du hittar detta beslut  under rubriken ‘startskede’ och  “tjänsteutlåtande start-PM”  i form av en pdf-fil  på denna sida(9). Beslutet på Stadsbyggnadsnämnden i maj 2021  togs av Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C), Mikael Valier (KD), vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd m.fl. (V).  Detta stadium kallas för “planskedet.

/Clara_Lindblom_stadsbyggnadsnamnden_gosta-ekmans-vag_byggen.

Bild ovan: Clara Lindblom Vänsterpartiet Stadsbyggnadsnämnden  tycker att “det finns tillräckligt med utrymme mellan husen för ytterligare bostäder” vid Gösta Ekmans väg i Hägersten. 

DETALJPLAN FRÅN STADSBYGGNADSKONTORET

   Jag pratade med en ledamot från Stadsbyggnadsnämnden och hon hade själv varit ute och kollat på området ifråga. Hon själv var inte så förtjust i iden eftersom “det såg ut som om man skulle klämma in ett hus”. Alla ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden röstade dock ja till start-PM.et. Ledamoten nämnde även att hon tyckte att jag skulle bjuda ut Stadsbyggnadsnämnden till Gösta Ekmans väg så att de kan ta sig en titt. Hon nämnde även att ju fler som hör av sig och protesterar desto bättre. 

   I juli 2022 satte man igång med miljöprover på området vid Gösta Ekmans väg. Att ta miljöprover är det första steget inför ett planerat bygge.   Och här är vi nu vad gäller bygget på Gösta Ekmans väg. Vi väntar på detaljplanen från Stadsbyggnadskontoret.

heba fastighets_axelsb erg_hägersten_markanvisning_bygglov_

ÄR “SAMRÅDET” ETT SPEL FÖR GALLERIET?

   Nästa steg är det som kallas för planskede. Det innebär att Stadsbyggnadsnämnden ska presentera detaljplanen/planförslaget för de boende. vilket kallas för samråd. Då kan de boende säga sitt om projektet.  Vill man överklaga detaljplanen måste man göra det skriftligt inom 3 veckor. Samrådstiden är cirka 6 veckor.

   Av vad jag har förstått så har dessa samrådsmöten mer karaktären av informationsmöte där politikerna informerar om vad som komma skall.   Ska man få detaljplanen underkänd kommer det att ske på grund av tekniska detaljer och inte ens åsikter. 

   Det är detaljplanen som avgör om byggherren får bygglov eller inte. Om  byggherrens bygglovsansökan  inte överensstämmer med  detaljplanen kan man överklaga. 

   Granskningen är sista chansen att komma med synpunkter på bygget ifråga. Granskningen är vad som kommer efter det att samrådsprocduren är färdig. Om du till exempel anser att dina synpunkter inte har tillgodosetts kan du överklaga.  Det blir mark-och miljödomstolen som bestämmer om du har rätt att överklaga under granskningen. Till syvende och sist blir det Stadsbyggnadsnämnden som beslutar om bygglov. Man kan överklaga Stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov till Länsstyrelsen. Detta gäller de som är sakägare = de som bor i de närmast belägna fastigheterna. 

 

tockholms-stad-stadsbyggnadsprocess_gosta-ekmans-vag_-heba

Bild ovan:    Stockholm stad skriver på sin hemsida att dialogen mellan staden och medborgarna gällande ett bygge  sker tidigt då “programmet fortfarande är öppet för större förändringar”.  Längre ned står det dock att de avgörande beslutet redan har tagits när samrådet tar form. Sålunda motsäger de sig själva. 

anna_könig jerlmyr_överklaga bygge stockholm_högersten_spöksonaten

Anna-König Jerlmyr: “Jag ser positivt på att Hägersten kompletteras med 120 hyresrätter i nära anslutning till kollektivtrafik och samhällsservice. Det långsiktiga målet för bostadsbyggandet i Stockholms stad är att 140 000 bostäder ska byggas åren 2010-2030. Genom detta ärende tar vi ytterligare ett steg för att uppnå detta mål”. 

Ovanstående video från 2022  visar de generella byggplanerna som Stockholm Stad har för Axelsberg. För mig personligen är det uppenbart att staden nyttjar varje ledig gräsplätt  som finns och man använder “hållbarhet”  som ursäkt. 

 

 

BARNKONSEKVENSANALYS

Tydligen ska även en barnkonsekvensanalys göras (fick jag höra via omvägar). Saxat från Facebook. 

heba-axelsberg_gosta-ekmans-vag_-analys.jp

 

 

Video ovan:  i början på december 2022 kom Gabriel Kroon SD på besök till Gösta Ekmans Väg Axelsberg och spanade in området för det planerade tätbygget av Heba Fastighets. 

 

MIN KOMMENTAR

   Boende borde få info om ett planerat bygge betydligt tidigare i processen och man måste kunna ha en chans att kunna stoppa ett bygge. Om inte så tycker jag titlen Har vi en odemokratisk stadsbyggnadsprocess” är en passande beskrivning på den så kallade stadsbyggnadsprocessen.   

   En annan åtgärd för att motarbeta ett planerat bygge är juridisk hjälp. Sådant kostar pengar och garanterar heller ingen framgång.

   Man måste sätta sig in i detaljplanen och hitta motargument för att eventuellt få den underkänd. 

REFERENSER

Regeringen Löfven om Sverige och hållbara städer och Agenda 2030

Stockholm stad ledande för Agenda 2030. 

Sveriges kommuner och regioner om hållbart byggande

 

 

REFERENSER

  1. https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-04544
  2. https://vaxer.stockholm/tema/stadsbyggnadsprocessen/
  3. https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete
  4. https://jmm.nu/stockholms-stads-budget-2022-2024/
  5. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1976897
  6. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1976897
  7. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1978862
  8. https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-04544
  9. https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-04544

 

 

FOTO:

News Öresund. Licens 2.0.

Av Lieselotte van der Meijs  CC BY 3.0, Länk

Be the first to comment on "HAR VI EN DEMOKRATISK STADSBYGGNADSPROCESS? (AXELSBERG, STOCKHOLM)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.