THE DIMMING – DOKUMENTÄR OM VÄDERMODIFIERING (GEOENGINEERING)

Mars 2021

‘The Dimming – exposing the global climate engingeering cover-up’ är Dane Wigingtons senaste dokumentär om geoengineering (vädermodifiering)  som släpptes i mars 2021.

Ämnet är högst aktuellt för Sverige i och med att svenska rymdaktiebolaget (Swedish Space Corporation) har gett klartecken till Geoengineering profeten- och Harvardprofessorn David Keith att utföra tekniska tester för kommande vädermodifieringsprogram vid Esrange Space Center i Kiruna. 

Video ovan: ‘The Dimming’ gjord av Dane Wigington från Geoengineering Watch. 

VAD ÄR GEOENGINEERING?

Geoengineering, eller vädermodifiering, är metoder för att manipulera våra klimatsystem. Andra termer som brukar användas är ‘climate engineering’, ‘strategic solar injection’ och ‘solar radiation management’. Vädermodifiering utförs oftast genom att man släpper ut aerosoler (småpartiklar)  i atmosfären från flygplan. Dessa aerosoler brukar vara aluminium, strontium, barium och mangan för att nämna några. När man kollar upp i skyn kan man se streck som bildas efter flygplanen och detta är enligt Wigington pågående vädermodifieringsprogram. Till slut kan ett vitt dis bildas på himlavalvet och Wigington säger att detta är aluminium som flyter omkring.

Officiellt sett så är dessa streck efter flygplanen kondens, det vill säga vattenånga från flygplanens motorer som fryser till is när den stöter på den kalla atmosfären på flygplanens höjd. Wigington menar att den största lögnen som existerar är att det som vi bevittnar efter flygplanen är kondens. Kondens hänger inte kvar i luften och bildar moln och med dagens moderna motorer är kondensation väldigt sällsynt även fast det förekommer.

Wigington säger att regeringar och vetenskapsinstitutioner världen över menar att man kanske måste börja använda vädermodifiering för att rädda planeten från klimatförändringarna.  Samtidigt förnekar dessa politiker och vetenskapsmän att vädermodifiering redan existerar utan de säger att vädermodifiering endast är teoretiska förslag.

geoengineering vädermodifiering sverige_kiruna_esrange_svenska rymdaktiebolaget_keith

Bild ovan: vädermodifiering i form av utsläpp från flygplan.

DAVID KEITH VILL UTFÖRA GEOENGINEERING-EXPERIMENT I KIRUNA 

Geoengineering är ett ämne som är högst aktuellt för svensk del. Harvardprofessorn David Keith är det vetenskapliga ansiktet utåt för geoengineering i USA och har propagerat för vädermodifiering i åratal. Keith har fått klartecken av det svenska rymdaktiebolaget att utföra tekniska tester för framtida geoengineering-experiment. Dessa experiment ska ske uppe vid Esrange Space Center i Kiruna.

Metoden som Keith använder kallas Scopex och går ut på att släppa upp en ballong i atmosfären som i sin tur släpper ut aerosoler som blockerar solens strålar.  Man vill motarbeta global uppvärmning genom att se till att solens strålar inte når jorden. Wigington säger att Keith vill släppa ut 10 till 20 miljoner ton nanopartiklar i atmosfären på en årlig basis.   Bill Gates (vem annars) är en sponsor till Keiths vädermodifieringsprogram vid Esrange Space Center. 

david keith sverige geoengineering_esrange space center_scopex

Geoengineeringprofeten David Keith har fått klartecken av svenska rymdaktiebolaget att förbereda mark för vädermodifieringsprogram i Kiruna, Sverige vid Esrange Space Center. 

“TIOTUSENTALS MÄNNISKOR KAN DÖ PGA. GEOENGINEERING”

Video ovan: David Keith: “Det här är en viktig fråga. Om vi gör ett beslut att utföra geoengineering och vi släpper ut en miljon ton aerosoler per år så kan detta resultera i att tiotusentals människor kommer att dö årligen. Då får man givetvis hoppas att vi kan rädda fler människor än som dör av programmet. 

OLIKA METODER AV VÄDERMODIFIERING

Vädermodifiering kan utföras på olika sätt. En procedur för vädermodifering är att strö ut nanopartiklar i atmosfären som är elektriskt ledande till exempel ämnen som aluminium, strontium, barium och  mangan. Sedan bestrålar man dessa partiklar med jonisfäriska upphettare i syfte att manipulera vädret. Jonisfäriska upphettare (ionospheric heaters) är anläggningar såsom radaranläggningar eller antennanläggningar som skickar upp stora mängder energi upp i atmosfären. Ofta riktar man in sig på den översta delan av atmosfären – jonosfären.

Wigington säger att först besprutar man atmosfären med aerosoler och sedan bestrålar man dessa aerosoler med jonisfäriska upphettare. På så sätt kan man kontrollera och förflytta luftmassorna uppe i atmosfären och således skapa vädertryck efter behag. Man kan skapa högtryck och de områden under dessa artificiellt skapade högtrycksområden blir heta områden och kan drabbas av torka. 

Wigington säger att torkan i Kalifornien de senaste åren är ett resultat av vädermodifiering som sker utanför Kaliforniens kust. För några år sedan var det stora bränder i Kalifornien och brandmännen sade att bränderna  var annorlunda, mer aggressiva och Wigington menar att det är de lättantändliga nanopartiklarna från vädermodifieringen som orsakar dessa vilda bränder.

sbx-radar_joniskfärisk upphettare_vädermodifiering_chemtrails

SBX-radarn är en radaranläggning och samtidigt en portabel jonisfärisk upphettare. 

GEOENGINEERING OCH VÅR PLANET

Geoengineering Watch har gjort tester av regn och funnit nivåer såsom 3 450 ppb (parts per billion) av aluminium  vilket är  skyhöga nivåer. Wigington ställer sig frågan vad dessa mängder aluminium gör mot våra bin, våra fladdermöss och mot våra djur. Man har upptäckt att bin är fulla av aluminium och det är ett välkänt faktum att bi-populationen snabbt minskar.

I USA existerar mycket skogsdöd och Wigington menar att vädermodifiering gör att trädens rotsystem samt trädens kronor  dör ut. Vädermodifieringen gör det även svårare för träden att ta upp näring och gör att träden inte kan andas.

Vädermodifieringen gör atmosfären joniserad vilket innebär att den blir mer elektriskt ledande vilket i sin tur genererar mer åskväder som orsakar mer bränder. Partiklarna från vädermodifieringen skapar ett lager på marken i våra skogar i form av nanopartiklar av aluminium, barium och dessa gör skogarna än mer lättända. Vädermodifieringen ändrar på vindströmmarna i atmosfären vilket i sin tur ändrar på strömmarna i haven. Resultatet blir att vi har varmt vatten i arktis när det inte borde vara så.

Geoengineering förstör ozonlagret och gör att vi blir bombarderade med farlig UV-strålning, inte bara UVA och UVB utan även UVC. Nästa spektrum efter UVC är röntgenstrålning.  Plankton är den största producenten av syre, utan plankton har vi inget liv på denna planet. Extrem UV-strålning tar död på plankton i våra hav och plankton globalt minskar kraftigt.

Vår jordmån innehåller tiotusentals arter av mikrober, bakterier, svamp och virus  som är helt nödvändiga för jordmånen att producera mat som är näringsrik. Träden skapar syre, vilket även alger och cyanobakterier gör. Alla dessa påverkas negativt av partiklarna från vädermodifieringen. Bladen på växter blir missfärgade på grund av att nanopartiklarna förstör mikroberna i jordmån.   Algerna behöver solens strålning för att kunna producera syre och i och med att vädermodifieringen blockerar solens strålar på påverkas även algerna negativt. 

dane wigington - geoengineering watch_the dimming_sverige_david keith

Bild ovan: År 2005 undrade Dane Wigington varför hans solpaneler i hans hem i Norra Kalifornien tog emot så lite solljus. Svaret han fann var de pågående geoengineeringaktiviteterna som blockerade solljuset. Sedan dess har Wigington arbetat med att upplysa folk om geoengineering och försökt få ett slut på experimenten. 

HAARP

HAARP står för High Frequency Auroral Research Project och är en jonisfärisk upphettare (antennanläggning) belägen i Alaska. När Haarp skickar iväg sin energi mot jonosfären så lyfter man upp jonosfären och det innebär att alla vädersystem som ligger under följer med uppåt. På så sätt kan man ändra väderförhållandena på en geografisk plats .

Forskarna på Haarp har själva medgett att det bildas hål i ozonlagret när denna teknik används men de menar att dessa hål “läker igen av sig självt”. En talesperson för Haarp i Alaska sade även att om du sänder lägre frekvenser upp i atmosfären så kan du lugna ned atmosfären och sänka temperaturen.

Enligt Wigington finns det cirka 100 anläggningar såsom HAARP runtom planeten. Bland annat finns det en jonisfärisk upphettare i Tromsö, Norge som styrs från Esrange Space Center i Kiruna av den vetenskapliga organisationen EISCAT. 

tromsö_haarp_geoengineering_kiruna_david keith_sverige

I Tromsö Norge finns en jonisfärisk upphettare i form av en antennanläggning. Anläggningen styrs av organisationen EISCAT som har sitt kontor i Kiruna (Esrange Space Center). 

 

haarp sverige geoengineering chemtrails

Haarp-anläggningen i Alaska som består av ett antennhav.

KAN MAN STYRA ORKANER?

År 1947 började det amerikanska militär-industriella komplexet med att kontrollera och styra orkaner  i och med Project Cirrus.  Det finns även foton från NASA  där man kan se atmosfärisk manipulering utanför Afrikas västkust vilket är det ställe där cykloner i Atlanten skapas.

Man kan skapa snö genom att man beströr moln med element som skapar ett kallt luftlager som sedan sjunker närmare planeten och  som genererar snö. Dessa element faller sedan ned till marken och genererar fruset regn och isstormar Dessa väderfenomen utnyttjas sedan av mainstream media för att spä på rädslan för klimatförändringarna. Wigington menar att det oväder som Texas har upplevt nyligen var ett direkt resultat av geoengineering.

Geoengineering Watch har hittat patent för vädermodifiering som går tillbaks ända till 1920 och USA satte igång på allvar med vädermodifiering  efter andra världskriget. Under Vietmankriget använde USA:s militär vädermodifiering genom att man ville spä på monsunregnet. U.S. Aerospace Forces har själva skrivit att de ska kontrollera vädret år 2025.

The National Weather Modification Policy Act från 1976 pratar om ett koordinerat vädermodifieringsprogram där man med artificiella metoder  vill kontrollera eller ändra förhållandena i atmosfären.  USA:s militär nämner även i sina dokument  att de ska använda vädermodifiering mot fiendenationer (weather warfare).  Irans tidigare president Mahmoud Ahmadinejad höll ett tal i FN för ett antal år sedan där han menade att Iran var utsatt för vädermodifiering  av Nato:s vädermodifieringsprogram. Han menade att den torka som Iran var utsatt för inte var normal.

USA har praktiserat vädermodifiering runt polarområdena i syfte att utöka storleken på polarisen, man var ute efter att ändra planetens temperatur. Det finns hundratals dokument som visar att USA har utfört biologiska och kemiska tester på sin egen  befolkning.  År 1977 utförde man 239 biologiska tester från flygplan i USA över en ovetande amerikansk befolkning.

vädermodifiering_esrange space center_swedish spaxe corporation

Bild ovan: i slutet på 1950-talet utförde amerikanarna Project Cirrus. Flygplan släppte torris i orkanen och man fick orkanen  att ändra riktning mot delstaten Georgia. 

VI ANDAS IN NANOPARTIKLAR

Aerosolpartiklarna ligger i storleken 20 till 100 nanometer och det finns studier som visar att mänskliga hjärtan och hjärnor har miljarder nanopartiklar i sig.  Aluminiumpartiklarna påverkar vita blodkropparna i lungornas alveol (lungblåsa). En studie visar att om du exponeras för dessa aluminiumpartiklar under lång tid undertrycker aluminiumet dina vita blodkroppar från att försvara dig från luftburna infektioner som kommer in i dina lungor. Med andra ord så undertrycks ditt immunsystem. Många nanopartiklar har metaljoner i sig vilket skapar reaktive syreföreningar vilket är synonymt med åldrande. På grund av nanopartiklarnas storlek passerar de blod-hjärn barriären utan problem. Wigington menar att geoengineeringen innebär att varje andetag vi tar innehåller partiklar som förstår vår kropp och hälsa och som kan orsaka cancer och demens.

Aerotoxic Syndrom är en sjukdom som som är vanlig hos flygpersonal. Symtomen kan vara andningsproblem, dimmig syn, skakningar, desorientering. Orsaken till denna sjukdom beror med stor sannolikhet på att den luft som finns i flygplan kommer in från utsidan av planet och innehåller nanopartiklar från geoengineering.  Man har även börjat finna nanopartiklar av plast i jordmån och i djur, frukt och grönsaker och varje djur som vi äter nu för tiden har nanopartiklar av plast i sig. Dessa partiklar kommer från luften de andas. 

scopex, ballongexperiment, harvard, klimatteknik, blockera solen,  solar geoengineering,

Bild ovan: det finns otaliga patent i USA som har att göra med vädermodifiering och hur man kan släppa ut aerosoler från flygplan.

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below. 

Be the first to comment on "THE DIMMING – DOKUMENTÄR OM VÄDERMODIFIERING (GEOENGINEERING)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.