FRIHANDELSAVTALET CETA #2

frihandelsavtalet ceta_handelsbarriärer_eu

April 2019

Frihandelsavtalet CETA #2.

Termer markerade med asterisk (*) finns definierade längst ned på sidan.

Frihandelsavtalet  CETA finns på svenska och består av 1057 sidor.  Länk till det svenska avtalet finns längst ned på sidan. Frihandelsavtalet CETA är indelat i artiklar och underartiklar. 

I början på texten av frihandelsavtalet CETA så läser jag att  Sverige och de andra av EU:s medlemsländerna förbinder sig  att följa Marrakechavtalet  – det avtal som lade grunden till Världshandelsorganisationen (WTO – World Trade Organization) och som den svenska regimen skrev under 1994.  När jag ögnar igenom Marrakechavtalet från 1994 så ser jag att Sverige förplikar  att jobba för hållbar utveckling, att sänka tulltariffer och ta bort handelsbarriärer.  Marrakechavtalet är bindande. Här finns även den beryktade tvistlösningsmekanismen där privata domstolar ska avgöra tvister mellan länder och inte landets egna domstolar – en slags privatiserad domstol. Om ett utländskt företag som opererar i Sverige förlorar intäkt på grund av en lag som den svenska regeringen gör så kan företaget stämma Sverige i WTO i dess privata domstol tack vare denna tvistlösningsmekanism.  Om EU/Sverige förlorar i denna tvistlösningsmekanism så måste Sverige rätta sina lagar efter denna dom.  I Marrakech-avtalet ingår även att WTO ska samarbeta med IMF (Internationella Valutafonden) och Världsbanken. År 2018 så betalade Sverige 20 miljoner kronor i avgift till WTO.

FÖRENTA NATIONERNA KAN INTE ÅTALAS

I Marrakechavtalet  står det att syftet för WTO  bland annat är att förespråka frihandel, ta bort handelsbarriärer och motverka protektionism. Tjänstemänneen i WTO har rättslig immunitet – de kan inte bli åtalade. Det samma gäller FN och dess fackorgan. Sverige är via EU medlem i WTO. Undertecknandet av Marrakechavtalet innebär att Sverige förpliktar sig att följa WTO:s regler inom områden såsom jordbruk, tull och handel, fytosanitet*, textil och konfektion, tekniska handelshinder, handelsrelateratade investeringsåtgärder, subventioner, offentlig upphandling, mejerivaruavtal för att nämna några områden. Sverige är även förpliktat att se till att dess lagar står i överensstämmelse med de skyldigheter som står i WTO:s alla avtal.

Om du har hört en politiker säga “Sverige har skrivit under internationella konventioner som vi måste följa” så förstår du var jag pratar om .

I CETA står även att Sverige förpliktar sig att tillämpa Unescos konvention om skydd för främjandet av mångfalden  som Sverige skrev under  år 2005. CETA innebär även att Sverige ska följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och även tillämpa internationella standarder vad gäller “skydd” för arbetstagare samt miljöfrågor.

CODEX ALIMENTARIUS

Det står även i CETA att Sverige förbinder sig att följa WTO:s SPS-avtal*. Jag hittade en pdf från 2008 från Jordbruksverket som tar upp SPS-avtalet. SPS handlar om sanitära och fytosanitära* frågor och SPS-avtalet trädde i kraft 1995. I SPS-avtalet hittar vi  Förenta Nationernas  beryktade regelverk för mat som heter Codex Alimentarius. Om du frågar mig så skulle jag vilja påstå att syftet med Codex Alimentarius är att krossa allt som har med alterntivmedicin och naturlig hälsa att göra och påtvinga oss produkter från Big Pharma och Big Food. Länk finns längst ned. SPS-avtalet handlar också om märkning av GMO-produkter. Livsmedelsverket och Jordbruksverket i Sverige är länken till Codex Alimentarius Kommissionen.  Det man strävar efter med SPS-avtalet är global harmonisering av regelverken för mat. Globalisterna vill alltid harmonisera regelverk för att kunna uppnå total kontroll.

En sak som kan hända i och med att tullarna och standardena sänks är att försäljning av svenska produkter kan ta stryk när globala aktörer tar sig in på den svenska marknaden. Detta har hänt i USA där utländska produkter har översvämmat marknaden tack vare borttagandet av tariffer och “handelsbarriärer“. Detta har sedan resulterat i arbetslöshet för den amerikanska arbetaren eller så har lönerna frysit eller till och med sänkts. Frihandelsavtalet NAFTA sägs vara orsaken bakom denna utveckling i USA. 

 

Definitioner:

SPS: Sanity and phytosanity. Sanitet och fytosanitet. Se nedan.

Fytosanitär:  Fyto = växt. Fytosanitär = som har med växter och växtprodukter och reglerna kring dessa.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterat: 

Frihandelslavtalet CETA på svenska:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:22017A0114%2801%29&from=EN

EU godkänner GMO-produkter:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommersiellanvandning/godkannandeforkommersiellanvandning.4.300b18bd13d103e79ef80002559.html

Anledningen till att EU ännu inte lyckats tillintetgöra hälsokosten i Sverige beror till stor del på NHF:s insatser på Codex Alimentarius mötena:

jmm.nu codex alimentarius natural health federation

copyright ©Jan Malmstad

Be the first to comment on "FRIHANDELSAVTALET CETA #2"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.