FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING

I smyg så försöker Förenta Nationerna (FN) göra sig till världsregering. FN har högre auktoritet än USA när det gäller att auktorisera krig. John McManus från föreningen John Birch Society förklarar i nedanstående video FN:s egentliga syfte.

  I denna video så pratar John McManus om FN, dess åtgärder och dess agenda. John McManus är medlem i John Birch Society (JBS). JBS har kämpat över 50 år för att USA ska lämna FN.

Jag har studerat några av EU:s dokument. Överallt över dessa dokument så ser jag FN:s inblandning. EU har nu – 2013 – 28 medlemsländer som mer eller mindre har givit upp sin suveränitet. Folk säger: FN är bra, de hjälper fattiga barn. Men det som folk inte ser är var pengarna går till. Pengarna går till politikerna i landet som i sin tur skapar en ännu krångligare byråkrati som i slutändan leder till ännu mer hungriga barn.

Bilderbergaren David Rockefeller skänkte marken i New York där FN-byggnaden står till FN. FN har besläktade organisationer över hela världen såsom IML, ILO, WHO, ICC, World Bank, IMF, Food and Agricultur, Seabet Authority, Atomic Energy Agency, Maritime Organisation. Förenta Nationerna använder dessa organisationer för att ta över kontrollen över denna planet.

FN kostar amerikanska skattebetalare över 7 miljarder dollar per år.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – MEN BARA OM FN VILL DET

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är en positiv sak som handlar om de grundläggande rättigheter som vi har som människor. T.ex. ingen tortyr, rätt till privatliv, rätt till hälsa, vi är födda fria, inget slaver etc.

Men om man läser i FN:s stadgar så kan man läsa följande i artikel 29:

“Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.”

Vad innebär den texten? Artikel 29 innebär att om lagen skulle ändras och säga annorlunda så gäller inte dessa mänskliga rättigheter längre. FN kan med andra ord upphäva dessa mänskliga rättigheter genom lagstiftning .

 

URHOLKANDET AV DEN AMERIKANSKA KONSTITUTIONEN

FN  gör sitt yttersta för att ogiltigförklara eller förbigå den amerikanska konstitutionen. Ett exempel på detta är The Participation Act som FN arbetade för att få igenom.

1945 så klubbades The Participation Act igenom i amerikanska kongressen.

“USA:s president behöver inte få godkänt av amerikanska kongressen för att skicka trupper i syfte att upprätthålla FN:s säkerhetsråds beslut”.

Representant  Jessie Summer sade 1945:

“Denna åtgärd är överlämnandet av auktoritet till en mäktig superregering”

Doktorn Fredrik Smith sade:

“Denna åtgärd slår mycket hårt mot konstitutionen. Det står att befogenhet att förklara krig bör tas från den amerikanska kongressen och ges till presidenten. Här är kärnan i diktatur” 

NATO – ETT VERKTYG FÖR FN

Artikel 25 i FN:s stadga säger:

“Alla medlemsländer av FN ska acceptera och utföra beslut som gjorts av FN:s säkerhetsråd enligt FN:s stadga.”

“Alla medlemsländer ska göra tillgängligt för säkerhetsrådet väpnade styrkor, assistans och faciliteter som är nödvändiga för att skapa internationell fred och säkerhet”.

George Bush den äldre – som är en trogen globalist – sade i ett tal till FN 1990:

“Det är de heliga principerna i FN-stadgan, till vilken det amerikanska folket kommer hädanefter lovar sin lojalitet”.

FN:s säkerhetsråd kan nyttja regionala resurser som ska genomföra FN:s direktiv. (Nato, Seato). Vi var sagda att syftet med Nato var att hålla sovjet på avstånd. Så är inte fallet, Nato är ett verktyg för Förenta Nationerna. (Seato är som Nato fast fokuserad på Asien)

FN har satt amerikanska konstitutionen åt sidan. Vi leds mot skapandet av en världsregering och en världsreligion. Nato är ansvarigt för kriget i Afghanistan.

1950 så ger FN ut en resolution som säger att alla medlemsländer ska skicka trupper till Nordkorea och kriget där. Enligt amerikanska konstitutionen så  ska USA göra en officiell deklarering av krig varje gång USA går ut i krig men så skedde aldrig i Koreakriget. När man frågade amerikanska presidenten – Harry Truman – varför ingen deklaration skedde så svarade han:

“USA är inte i krig. Detta är en polisåtgärd. Om jag kan skicka trupper till Nato så kan jag likaväl skicka trupper till Korea.”

USA har fortfarande tiotusentals amerikanska soldater i Sydkorea. Enligt FN:s önskemål. USA:s president Lyndon Johnson sade 1967 att USA var och krigade i Vietnam därför att SEATO krävde det. SEATO styrde kriget i Vietnam.
Det var FN:s säkerhetsråd som auktoriserade första kriget mot Irak 1991. Samma sak med andra Irakkriget på 2000-talet.

 FN hade ett finger med i spelet i Katanga, Rhodesia, att stoppa vattenkraftverk i Australien, att ändra konstitutionen för abort i Guatemala, FN har förstört suveräniteten för medlemsländerna i EU, FN samarbetar med IMF och World Bank.

FN:s lagar står över amerikansk lag.

“350 000 MÄNNISKOR MÅSTE LIKVIDERAS VARJE DAG “

Jacques Cousteau arbetade för UNESCO som är en grupp inom FN. 1991 så sade han:

 “FN:s mål är att minska planetens befolkning genom att uppmuntra abort, påtvingad sterilisering och genom begränsad barnafödande. Två tredjedelar av planetens befolkning är rent överskott och därför så bör 350 000 människor elimineras varje dag.”

 Referenser

John Mcmanus JBS

 

Be the first to comment on "FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.