FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING (DEL 3)

Detta är det 3 i serien om Förenta Nationerna och deras planerade världsregering. Texten baseras på dokumentärfilmen “The UN Deception” som är gjord av John Birch society.

19/1-2017

UNDERGRÄVANDET AV NATIONALSTATEN

På World Affairs Council 2002 så samlades ledare från 34 nationer för att diskutera hur deras länder skulle kunna interagera bättre.

George W Bush Jr sade:

“Vi arbetar på att skapa ett frihandelsområde i Amerika och vi har beslutat att vara färdiga med detta i januari 2005. Ingenting kan stoppa oss. Ingenting kommer att avleda oss från denna viktiga uppgift”.

De säger att FTAA – Free Trade Agreement Area – skulle skapa ekonomisk tillväxt, berika länderna och öka levnadsstandarden för alla i regionen. Men de mål som ligger bakom denna plan är mindre offentliga. Målet är att underminera suveräniteten hos självständiga nationer. Strobe Talbott var redaktör på Time Magazine – och blev senare Secretary of State i Clinton-administrationen. Han skrev:

“Nationalstaten som vi känner till den kommer att bli föråldrad.  Alla nationer kommer att lyda under en global auktoritet”.

Henry Grunwald från Time magazine – och senare Ronald Reagans ambassadör i Österrike skrev:

“Nationalstaterna kommer att uppleva rejäla begränsningar vad gäller deras suveränitet. Precis som gamla principer i samhället måste överges så måste nationalstaten överges för att  uppgå i en större struktur”.

 

 

Robert Wright från tidningen New Republican skrev:

“Mycket av den makt som finns i nationalstaterna övergår nu till de internationella instituten. En världsregering är på gång”.

Dessa personer påstår att normala krafter ligger bakom försvagandet av nationalstaten. Men det är globalisternas organisationer som bakom scenen arbetar för att omstrukturera världen. Några av dessa organisationer är Council of Foreign Relations, Trilateral Commission och World Federal Association. Dessa arkitekter bakom en kommande världsregering ser självstyrande nationer med deras konstitutioner och arméer som ett hinder mot  den kommande världsregeringen. För att nationalstaterna ska kunna överge deras självständighet så upptäckte globalisterna att dessa länder kunde övertalas att ge upp en del av deras suveränitet genom att de slår ihop länder till regioner.   Före detta National Security Adviser Zbigniew Brzezinski förklarar strategin:

“Vi kan inte skapa en världsregering över en natt. Ett förkrav för en kommande världsregering är att gradvis skapa regioner av länder. I och med detta så kan vi arbeta med större samarbetande enheter”.

Gemene man bryr sig inte så mycket om dessa regionala sammanflätningar eftersom deras makt inte är så stor. Men allt eftersom så växer deras makt och det leder till en världsregering.

EUROPEISKA UNIONEN

Modellen för regionalisering finns i skapandet av Europeiska Unionen. EU skapades först som Kol-och stålindustrin 1951. Det avtalet satte sex nationer under en och samma auktoritet. 1957 så expanderade detta samarbete till European Economic Communty – EEC eller Europas gemensamma marknad. Vid den tidpunkten så sade politikerna till sina hemländer att syftet  med EEC var att förminska handelsbarriärer så att en stor gemensam handelszon kunde ordnas. Belgiens dåvarande premiärminister Paul Henry Spaak sade till hans gelikar som låg bakom avtalet:

“Det mest effektiva sättet att dölja det politiska syftet bakom  avtalet är att låtsas som att det endast gäller ekonomiskt samarbete i syfte att minska handelsbarriärer”.

Några decennier senare så sade Bernard Connolly – som var Senior Official i EU-kommissionen –  att:

” Det är numera klart att det som vi trodde var en gemensam marknad inte är något annat än ett projekt för att skapa en federal superstat i vilken vår suveränitet, Englands nationella identitet kommer att utrotas”.

Men det var inte bara Englands suveränitet som var i fara. 1993 så hade 15 nationer gått med i det som nu kallades Europeiska Unionen. 2005 så fanns det 25 medlemsländer som hade underkastat sig EU-kontroll. 2005 så ville EU-kommissionen att dessa före detta självständiga nationer skulle skriva under en EU-konstitution som skulle bekräfta deras avsaknad av självständighet. EU-modellen har varit så framgångsrik att globalisterna nu använder samma formel över hela världen. 2004 så kunde man läsa i en tidning:

“Sydasiens nationer har skrivit under ett avtal för en fri handelszon. Den inbegriper en femtedel av världens befolkning. Frihandelsavtalet  kommer att harmonisera tariffer och etablera regionala utvecklingsbanker”.

En månad senare så skrev en tidning:

“Sydostasiens nationer tillsammans med Kina har skrivit under ett avtal som innebär världens största frihandelsområde. Ett viktigt steg för att skapa konkurrens till Europa och Nordamerika”.

NAFTA

 Arkitekterna bakom världsregeringen har använd samma formula i Amerika. Få amerikaner har egentligen någon aning om vad dessa frihandelsavtal handlar om. De har skapat North American Free Trade Agreement (NAFTA) som inkluderar USA, Mexiko och Kanada. Detta avtal började planeras under George Bush Sr:s period och det var Bill Clinton som skrev under avtalet 1993. Endast några få visste var NAFTA egentligen handlade om. Henry Kissinger däremot visste.

Henry Kissinger:

“NAFTA är inget traditionellt frihandelsavtal utan istället arkitekturen för ett nytt internationellt system”.

Washington Post skrev 1993:

“NAFTA lägger grunden för en gemensam marknad vilket många av dess arkitekter medger privat. Avtalet skapar olika institutioner som i princip är en slags NAFTA-regering”.

Ett år efter att Bill Clinton skrivit under NAFTA så lyckades han få med USA i World Trade Organisation – WTO. WTO etablerar globala policys som NAFTA förväntas följa. 1994 så var Bill Clinton med på 1994 Summit of Americas. Här presenterades frihandelsavtalet FTAA. FTAA expanderar NAFTA till länder i Sydamerika. I många år så har arkitekterna bakom FTAA jobbat under radarn. Men några planerare och supporters av FTAA har avslöjat FTAA:s egentliga syfte. Den dåvarande mexikanska presidenten Vincente Fox sade:

“Vårat långsiktiga mål med FTAA är att skapa förbindelser och institutioner mellan Kanada, USA och Mexiko. Liknande de som finns inom EU”.

 Idag så arbetar många länders ledare med att implementera EU-modellen i deras områden. George W Bush den yngre sade vid en kongress:

” Min administration arbetar med kongressen  för att få till stånd denna frihandelszon för amerikaner”.

Förenta Nationerna har stöttat FTAA från början ekonomiskt.

USA:s medlemskap i FN kan avslutas om 218 ledamöter från Representanthuset röstar för att lämna FN.

 
Referens

John Birch Society

 

Be the first to comment on "FÖRENTA NATIONERNA SOM VÄRLDSREGERING (DEL 3)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.