EU:S KONTROLL AV DEN SVENSKA ENERGIANVÄNDNINGEN

Oktober 2019

Svenska Kraftnät meddelar att de  höjer stamnätstariffen vilket i sin tur kommer att leda till höjda elutgifter för oss elkunder. Samtidigt håller EU på att ta över kontrollen över det svenska stamnätet i och med att det svenska stamnätet “klimatanpassas” enligt EU-direktiv. 

Svenska Kraftnät meddelar att de höjer stamnätstariffen för Sveriges elleverantörer med 20 %. Stamnätstariffen är den avgift som de privata elleverantörerna betalar till Svenska Kraftnät för att få använde det svenska stamnätet.  Denna höjning kommer i sin tur innebära att elleverantörernas avgifter för förbrukning och elproduktion kommer att höjas med cirka 35 %.   Denna höjning kommer att innebära att effektavgiften på din elräkning kommer att höjas. 

Effektavgiften är den mängd energi som du förbrukar under en viss  timme vardagar mellan 7-19. Elbolagen väljer tre högpresterande timmar och räknar sedan ut ett medelvärde för dessa och detta hamnar på din elräkning.  Ju mer energi du förbrukar under en viss timme (dvs ju fler apparater du har igång samtidigt) desto högre blir effektavgiften.

Svenska Kraftnät meddelar vidare att dessa höjningar endast är början och att det kommer mer höjningar på grund av en anpassning till alltmer väderberoende produktion och för en anpassning till den gemensamma europeiska elmarknaden. Kostnaden för att “klimatanpassa” det svenska stamnätet kommer att kosta cirka 60 miljarder kronor.  Energimarknadsinspektionen har gett klartecken till Svenska Kraftnät att kunna göra dessa höjningar. 

FÖRNYBAR ELPRODUKTION

Jag läser på Svenska Kraftnäts hemsida att anledningen till att man nu renoverar det svenska stamnätet beror på att man  håller på att göra en energiomställning eftersom att den svenska riksdagen har bestämt sig för att  Sverige ska vara fossilfritt år 2040. Man vill utöka stamnätet för förnybar elproduktion som till exempel vindkraft.  Omarbetningen beror på Energiöverenskommelsen som riksdagen klubbade igenom år 2016. Energiomställningen fokuserar mycket på vindkraft. 

Ytterst sett beror omarbetningen av det svenska stamnätet på EU:s energi-och klimatpolitik. EU vill minska utsläppen av klimatpåvkerkande växthusgaser och EU vill ha en gemensam europeisk elmarknad och ett gemensamt europeiskt stamnät, man bygger alltså ihop elsystemen EU-länder emellan. 

energiunionen_eu_energieffektiviseringsdirektivet_sverige

EU håller på att skapa en EnergiUnion. Detta innebär att EU:s medlemsländers stamnät kopplas ihop och man får ett enda europeiskt stamnät. . 

PARISÖVERENSKOMMELSEN

I en av Svenska Kraftsnäts pdf-filer kan jag läsa om att den internationella klimatpolitiken spelar stor roll för den väg Svenska Kraftnät måste ta. Parisöverenskommelsen som Sverige skrev under år 2015 är bindande och ska börja gälla senast år 2020 för varje EU-land. Varje EU-land ska ta fram en klimatplan som ska skärpas vart femte år. Energisektorn är central för att uppnå Parisöverenskommelsens mål och denna överenskommelse kommer att ha stor påverkan på kraftsystemen i Sverige. EU-kommissionen har tagit fram en plan som kallas Energiunionen där man bland annat pratar om harmonisering av energisystemen.

Vidare står det att EU:s ramvattendirektiv kräver goda ekologiska förhållanden och kan innebära att vissa kraftverk i Sverige måste läggas ned (eftersom EU vill skydda den biologiska mångfalden, motarbeta klimatförändringarna etc). I EU:s tredje inre Energimarknadspaket har man lagt fram förslag för bindande regler för energimarknaderna inom EU (nätkoder). EU:s energiregler är bindande  eftersom EU-rätten går före den svenska grundlagen.

Svenska Kraftnät: 

“Internationell klimatpolitik och europeisk energipolitik får en allt större påverkan på Svenska kraftnäts verksamhet. 
Svenska kraftnät behöver förhålla sig till europeisk lagstiftning i form av nätföreskrifter och kommissions- riktlinjer, vilka har företräde framför nationell lagstiftning.”

Video ovan: Anders Ygeman om EU:s klimatstrategi. Socialdemokraterna säger sällan nej till något förslag som EU kommer med. Iden om biodrivmedel är ett påbud från EU som Socialdemokraterna har installerat. I ovanstående video nämner Ygeman nollutsläpp. 

 

KRAFTSYSTEMET ÅR 2040

I samma fil och under rubriken “Kraftsystemet år 2040” räknar man med att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna kommer att vara nedstängda år 2020 och att alla kärnkraftreaktorer kommer att vara nedstängda till år 2040.  Nedstängningen av kärnkraften i Sverige väntas också leda till effektbrist i södra Sverige om cirka 400 timmar per år. Stora prisskillnader för el kommer att bli verklighet beroende på vilken region man bor i. Man räknar med att  vindkraft och solkraft ska dominera den svenska energimarknaden.  Systemet med vindkraft kommer att innebära att det kommer att finnas många timmar med låga priser och många timmar med höga priser till följd av effektbrist.

Om EU:s Ramvattendirektiv tillämpas strikt kan det innebära att den svenska vattenkraftens förmåga att reglera sin produktion begränsas på grund av EU:s klimat-och miljöregler (rädda den biologiska mångfalden, bekämpa klimatförändringarna etc). 

Video ovan: Jakob Dalunde från Miljöpartiet är givetvis en stor förespråkare för den “gröna omställningen”. 

 

Relaterade artiklar

Håller jordens resurser på att ta slut? Lyssna på intervjuen med Peter Stilbs:

jmm.nu intervju med Peter Stilbs

Västerås blir en “smart stad” enligt EU-modell: 

jmm.nu Västerås en smart stad

Agenda 2030 – källan till dagens klimatalarmism:

jmm.nu agenda 2030 

 

 

Be the first to comment on "EU:S KONTROLL AV DEN SVENSKA ENERGIANVÄNDNINGEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.