EUROPAS FÖRENTA STATER (JMM-RAPPORT #18)

Juni 2022

Det har beslutats i EU att man vill ändra på EU:s fördrag i syfte att ge EU mer makt. Socialdemokraternas EU-minister Hans Dahlgren är givetvis positiv till detta. Ett Europas Förenta Stater närmar sig med stormsteg och enda lösningen för detta är ett swexit.

 

KONFERENSEN OM EUROPAS FRAMTID

   Den 9 maj 2022 hölls ‘Konferensen om Europas Framtid’ och där bestämde man sig för att göra ändringar i EU-fördragen. Man säger att dessa ändringar är nödvändiga på grund av “de rådande internationella kriserna”. (Globalisterna utnyttjar alltid kriser för att stärka sin makt. Även kallat: problem – reaktion – lösning).  Man vill ändra på minst 49 saker.  Några saker man nu kommer att vilja ändra på är:

  • Kvalificerad majoritet. I nuläget krävs det  konsensus i Ministerrådet för att ett lagförslag ska gå igenom. Detta vill man nu ändra på till kvalificerad majoritet (då kan man köra över motsträviga medlemsländer såsom tex. Polen och Ungern.

 

  • Man vill “anpassa” EU:s befogenheter vad gäller hälsa och överskridande hot mot folkhälsan. (EU är stora supportrar av Världshälsoorganisationens försök till ett globalt pandemifördrag och EU är stora dyrkare av vaccin).

 

  • Fullbordandet av Energiunionen som ska bygga på förnybara energikällor i enlighet med internationella avtal om klimatförändringar. Regeringen Löfven har kopplat upp Sverige till resten av Europa i och med Energiunionen. Detta är en av anledningarna till att Sverige har skenande elpriser – man har sett till att Sverige blir beroende på vad som sker i andra EU-länder gällande deras energipolitik. När det gäller internationella klimatavtal så har vi Parisavtalet och Agenda 2030 och hållbar utveckling.

 

  • Man vill implementera EU:s sociala pelare fullt ut. Detta innebär i princip att EU kommer att ta kontrollen över allt som har med välfärd och välstånd att göra i Sverige (löner, pensioner, arbetsvillkor, utbildning, barnomsorg, A-kassa,försäkringskassa).   Detta innbär även att det svenska kollektivavtalet är i farozonen eftersom direktivet om minimilöner ingår EU:s sociala pelare.

 

  •  Skärpa konsekvenserna  för de nationer som bryter mot EU:s grundläggande värderingar. Det medlemsland som inte tillämpar EU:s värderingar kommer att bli bestraffat.

 

  • År 2007 röstade man i svenska riksdagen om att godkänna EU:s Lissabonfördrag. Det var detta fördrag som gjorde att EU-rätten nu står över den svenska rätten. Vi har blivit en lydstat.

 

  • EU-kommissionen arbetar tillsammans med techjättarna i syfte att ta bort “desinformation”. samarbetet heter code of conduct on illegal hate speech. Om du undrar varför det är så mycket censur på internet i dessa dagar.

 

Det finns egentligen bara ett svar på EU:s klåfingrighet och det är Swexit

 

REFERENSER

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sv

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220509IPR29102/avslutning-av-konferensen-om-europas-framtid

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32122/parlamentet-inleder-processen-for-att-andra-eu-fordragen

Be the first to comment on "EUROPAS FÖRENTA STATER (JMM-RAPPORT #18)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.