KOMMER EU ATT SKROTA DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET?

EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt
ngen licens behövs

Oktober 2021

Kommer EU att skrota det svenska kollektivavtalet? Ja det kan man fråga sig. Anledningen till att jag ställer denna fråga beror på att EU-kommissionen lämnade in ett förslag i oktober 2020 gällande att implementera minimilöner i hela EU.  Om detta klubbas igenom kan det innebära att det blir EU och inte Sverige som i framtiden bestämmer svenska löner och villkor. 

VÄLGÖRARE ELLER UNDERGÖRARE?

   Jag har ögnat igenom förslaget från EU-kommissonen  som heter “EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen”. (2) Jag kan erkänna att texten inte var det lättaste att förstå och man kan antagligen tolka den på många sätt.   I detta förslag så pratar EU-kommissionen om att detta förslag kommer att innebära jämlikhet, rättvisa löner inom EU, skäliga arbetsförhållanden, minskade löneklyftor mellan män och kvinnor och så vidare och så vidare.  Detta låter givetvis bra fast man måste ju fråga sig om det som EU-kommissonen säger är sant eller om det är ett spel för galleriet? 

INFORMATIONSINSAMLING – VAD HÄNDE MED GDPR?

   Samtidigt blir jag lite förvirrad över texten. På en rad står det att detta direktiv gäller för alla medlemsländer och på nästa rad står det att länder som har kollektivavtal inte ska beröras av detta direktiv. Men det står i alla fall inte uttryckligen att Sverige är exkluderad från detta förslag så vi får anta att detta även kommer att gälla Sverige.

   Det står även en del saker som jag tycker är besynnerligt, medlemsländerna ska ha kontrollmyndigheter som övervakar så att företag tillämpar regler om minimilöner, myndigheter ska göra undersökningar och samla information som  sedan vidarebefodras till EU-kommissionen till exempel kön, åldersgrupp, funktionsnedsättning, företagsstorlek och bransch., myndigheter ska lagföra företag som inte uppfyller kraven gällande minimilöner.  

VAD ORSAKAR LÖNEDUMPNINGEN?

   EU pratar också om att det förekommer lönedumpning och att EU vill åtgärda detta med implementeringen av minimilöner.  Ja det förekommer lönedumpning och det beror på EU:s inre marknad som innebär att utländska företag och dess personal kan komma och jobba i Sverige. Många av dessa följer inte svenska kollektivavtal och kan således erbjuda lägre priser till till exempel svenska byggföretag som gärna tackar ja.  För om ett utländska företag har samma löner och rättigheter som ett svenskt företag så finns det ingen orsak för en byggherre att anlita utländska företag. Med andra ord försöker EU lösa ett problem som de själva har varit med och skapat. 

LO SÄGER NEJ TILL EU:S MINIMILÖNER

   I en artikel från november 2020 (3)  säger LO nej till EU-kommissionens förslag om minimilöner eftersom förslaget kan innebära sänkta löner. LO säger även att på sikt kan detta förslag innebära att hela den svenska modellen upplöses, det vill säga där fack och arbetsgivare gör upp om löner och regler.

   LO säger att förslaget innebär att makten över Sveriges löner och arbetsvillkor flyttas över till politiken och till Bryssel. LO konstaterar att Sverige  inte har blivit undantagen från bestämmelserna i förslaget. LO säger även att i slutändan är det EU-domstolen som bestämmer hur lagen ska tolkas och när det gäller Laval-domen så beslutade domstolen till Sveriges nackdel ( man förbjöd bland annat svenska fack att vidta stridsåtgärder till myglande utländska företag).

   Det är allmänt känt att i de länder där det råder kollektivavtal är lönerna oftast högre än de länder som har lagstadgade minimilöner.  med detta förslag tar EU-kommissionen  ett steg mot ökad överstatlighet. Om förslaget med minimilöner går igenom kan det innebära att svenska arbetstgivare sätter löner enligt minimilönen istället och på på sätt sänker lönerna.  Sverige fick ett löfte 1994 när vi gick med i EU att den svenska modellen skulle vara fredad. LO säger att skulle detta förslag bli verklighet är risken stor att det undergräver människors förtroende för hela EU-projektet. LO har även skrivit en fördjupande analys av förslaget (4). 

STEFAN LÖFVEN OCH EU:S SOCIALA PELARE

   Faktum är att vår egen hjälte Stefan Löfven var med och hjälpte till att detta förslag om minimilöner fick fäste. Det var Löfven och hans socialdemokrati som bjöd in EU-höjdare till Göteborg år 2017 för det som kallas EU:s sociala pelare. EU:s sociala pelare innebär i princip att alla välfärdsfrågor ska styras från Bryssel, vilket inkluderar löner och arbetsvillkor. 

   I oktober 2o21 ska Arbetsmarknadsutskottet i EU rösta om förslaget. Om det godkänns fortsätter man med slutförhandlingar med medlemsländerna i ministerrådet. Man tror att förslaget kan vara klubbat någon gång under 2022. Medlemsländerna har sedan två år på sig att implementera direktivet i sin lagstiftning. 

UTROTANDET AV NATIONALSTATENS SUVERÄNITET

   Det svenska kollektivavtalet har över hundra år på nacken och är ett resultat av blod svett och tårar. Det hela började med att arbetstagare var utsatta för arbetsgivarnas nycker (fattigmanslöner etc) och arbetarna gick ihop för att stötta varandra och för att kunna påverka lönebildningen. Och allteftersom att åren gått har det utvecklats till vad som kallas den svenska modellen. Kommer EU att lägga krokben för den svenska modellen?

   För den som inte vet så kan jag berätta att det som EU nästan uteslutande sysslar med är harmonisering. Vad betyder detta? Harmonisering betyder att man tar spridda regelverk (det vill säga medlemsstaternas egna regelverk) och gör dessa till ett gemensamt regelverk som givetvis styrs från Bryssel. Och det är just detta som är syftet med projekt EU – all verksamhet ska styras från Bryssel och då måste man utrota nationalstaternas självständighet.

   Hur ska Sverige göra för att själv kunna bestämma sina löner och villkor. Jo Sverige borde börja arbeta mot ett Swexit. Vissa säger att man ska “reformera EU inifrån”. Lycka till säger jag men jag tror inte det kommer att lyckas eftersom vi nu har utländska politiker som bestämmer vad som ska ske i Sverige och dessa har knappast Sveriges bästa i åtanke. 

 

REFERENSER

  1. https://www.europaportalen.se/teman/loner-i-eu
  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
  3. https://www.lo.se/start/loner_arbetsmiljo_och_avtal/lo_sager_nej_till_lag_om_minimilon_i_eu
  4. https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_partsgemensam_fordjupad_analys_minimiloner_april_2021_pdf/$File/Partsgemensam_fordjupad_analys_minimiloner_april_2021.pdf
  5. https://www.europaportalen.se/2021/09/ny-kompromiss-om-minimilon-i-eu-utskott-gar-emot-svenska-linjen

Be the first to comment on "KOMMER EU ATT SKROTA DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.