VILL EU VILL FÖRBJUDA VITAMINER OCH MINERALER?

Maj 2017

Den 10 juni 2002 så klubbade EU igenom Direktiv 2002/46/EG. Där kan man läsa följande:

“Antalet produkter som säljs i EU-gemenskapen som livsmedel som utgör näringskoncentrat i syfte att komplettera  näringsintaget  från  den  normala  kosten  ökar ständigt.  Sådana   produkter   regleras   av   olika   nationella bestämmelser i olika medlemsstater, vilket kan leda till hinder för deras fria rörlighet och till snedvriden konkurrens och därigenom direkt påverka den inre marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att anta gemenskapsbestämmelser avseende dessa produkter när de säljs som livsmedel”.

“ENDAST KOSTTILLSKOTT GODKÄNDA AV EU FÅR SÄLJAS”

“I  ett  första  stadium  bör  i  detta  direktiv  fastställas särskilda regler för vitaminer och mineralämnen som används som ingredienser i kosttillskott. Det är också viktigt att kosttillskott som innehåller vitaminer eller mineralämnen och andra ingredienser står i överensstämmelse med de specifika bestämmelser om vitaminer och mineralämnen som fastställs i detta direktiv. Endast sådana vitaminer och mineralämnen som normalt sett förekommer i kosten och som konsumeras genom sådan kost bör tillåtas i kosttillskott, även om detta inte innebär att de nödvändigtvis måste förekomma i tillskotten. För att undvika eventuella tvister om dessa näringsämnens identitet bör en positiv förteckning över vitaminer och mineralämnen som får förekomma i kosttillskott upprättas”.

“För höga doser av vitaminer och mineralämnen kan vara skadliga för hälsan, vilket innebär att det i förekommande fall måste fastställas säkra maximinivåer för dessa i kosttillskott. Medlemsstaterna skall se till att kosttillskott får säljas inom gemenskapen endast om de överensstämmer med de regler som fastställs i detta direktiv. Endast vitaminer och mineralämnen som förtecknas i bilaga I, i de former som de anges i bilaga II, får användas vid tillverkningen av kosttillskott, om inte annat följer av punkt 6”.

“Med tanke på kosttillskottens särskilda egenskaper bör övervakningsorganen få tillgång till ytterligare befogenheter utöver vad som normalt sett ges till sådana organ,för att de skall kunna garantera en effektiv övervakning av produkterna i fråga. Den övre gränsen för säkert intag av vitaminer och mineralämnen enligt vad som fastställs genom vetenskaplig risk-bedömning på grundval av allmänt erkända vetenskapliga rön, i förekommande fall med beaktande av olika konsumentgruppers varierande grad av känslighet”.

Stora kanonen:

“FÖRBJUDET ATT PÅSTÅ ATT KOSTTILLSKOTT KAN FÖREBYGGA, BEHANDLA ELLER BOTA MÄNSKLIGA SJUKDOMAR”

Artikel 6:

“En märkning, presentation eller reklam som gäller kosttillskott får inte tillskriva dessa egenskaper som  att kunna förebygga,  behandla  eller  bota  mänskliga  sjukdomar  eller antyda sådana egenskaper. I den märkning, presentation och reklam som gäller kosttillskott får det inte påstås eller antydas att en allsidig och varierad kost inte i allmänhet kan ge tillräckliga mängder näringsämnen”.

“Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 juli 2003 och skall genast underrätta kommissionen om detta Dessa lagar och andra författningar skall tillämpas på ett sådant sätt att a) handel med produkter som följer detta direktiv tillåts senast den 1 augusti 2003, b) handel med produkter som inte uppfyller kraven i detta direktiv förbjuds senast den 1 augusti 2005”.

Slut citat

alliance for natural health, ANH, EU, förbud mot vitaminer och mineraler, ian crane, codea alimentarius, robert verkerk, donation, godkända hälsopåståenden, ört-direktivet, fri rörlighet, läkemedelsverket, konsumentombudsmannen, livsmedelsverket, kosttillskott,

Dr. Robert Verkerk på Alliance for Natural Health

ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH OCH ROBERT VERKERK

Om man ska söka efter hjältar vad gäller kampen mot EU:s överförmynderi så är en av dessa hjältar Alliance for Natural Health – ANH. Chef för ANH är Dr. Robert Verkerk som  sedan 2002 har kämpat  mot  EU och dess försök att kriminalisera kosttillskott. ANH vann t.ex. en rättegång 2005 mot EU. Hade ANH förlorat här så hade det inneburit starka begränsningar för maxdoser för kosttillskott inom EU. Om du är mån om att få äta din kosttillskott utan restriktioner så rekommenderar jag dig att donera pengar till ANH. ANH opererar endast på donationer. Jag har själv donerat.  Jag rekommenderar dig även att se videon av Ian Crane som handlar om Codex Alimentarius. Det är denna kodex från Förenta Nationerna som är källan till attackerna mot alternativ industrin. 

Nedanstående video handlar om ANH och hur de kämpar mot EU:s överförmynderi vad gäller kosttillskott.

 

Referens

Alliance for Natural Health

Be the first to comment on "VILL EU VILL FÖRBJUDA VITAMINER OCH MINERALER?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.