EU PÅTVINGAR SVERIGE FÖRENKLAT TILLSTÅNDSFÖRFARANDE FÖR VINDKRAFT

Mars 2023

EU påtvingar sina medlemsländer förenklat tillståndsförfarande för utbyggnad av vindkraft. EU:s lagstiftning kör över svensk lagstiftning och  Ebba Busch Thor medverkade till beslutet. 

EBBA BUSCH ÅKER TILL BRYSSEL

   Ebba Busch Thor åkte till Bryssel i december 2022 som representant för Sverige i EU-rådsmötet (referens 1). På mötet diskuterade man den pågående energikrisen, de stigande livsmedelspriserna, Rysslands krig i Ukraina och EU:s önskan att bli oberoende av rysk gas. 

 VINDKRAFT LÖSNINGEN PÅ ENERGIKRISEN

   Efter ett tidigare förslag från EU-kommissionen kom man fram till att det bästa sättet att lösa dessa problem är snabb utbyggnad av anläggningar för förnybar energi.

   Man beslutar om Europeiska Unionens råds förordning 2022/2577  (referens 2) som i korthet går ut på att tillståndsförfarandet gällande anläggningar för förnybar energi (vindkraft, solkraft och värmepumpar) ska förkortas och att EU:s regler går före medlemsländernas reglemente. Ebba Busch Thor skrev under. 

   Denna förordning trädde i kraft 22 december 2022 ( i och med publiceringen i Europeiska Unionens officiella tidning). 

ebba vindkraft eu_påtvingad

Ebba Busch Thor åkte till Bryssel och skrev under en EU-förordning som gjorde att EU nu kan  köra över svensk lagstiftning gällande tillståndsförfarandet för bland annat vindkraft. Foto:  Kristian Pohl/Regeringskansliet.

ebba-busch-thor_eu-_vindkraft-patvingadFörordningen trädde i kraft i december 2022. 

 

MER OM EU OCH VINDKRAFTEN

    Denna förordning ska även gälla på nu pågående processer gällande vindkraft, värmepumpar och solkraft. EU menar att tillståndsförfarandet av till exempel installerandet av solenergiutrustning bör vara högst tre månader och man vill ha ett förenklat förfarande för nätanslutningar vad gäller uppgraderingar av befintliga anläggningar. Man vill ha förkortade tillståndsförfaranden av värmepumpar samt dess anslutning till elnätet.

   EU vill även att äldre vindkraftverk ska uppgraderas istället för att läggas ned och man vill rent generellt ha minskad efterfrågan på naturgas. Miljökonsekvensbedömningar får inte vara längre än sex månader vid uppgradering, alternativt tre månader vid mindre uppgraderingar. Vissa projekt får helt slippa miljökonsekvensbedömning. Tillståndförfarandet för värmepumpar med kapacitet under 50 MW får inte överstiga en månad.

“ENERGISOLIDARITET”

      Man skriver vidare  att målen för denna förordning inte kan uppnås av enskilda medlemsländer inom EU utan endast på unionsnivå och unionen kan vidta åtgärder i enlighet med susidaritetsprimcipen. 

   EU menar att allt detta ska betrakts som övervägande allmänintresse och av vikt för människors hälsa och säkerhet. Man kallar det hela för “energisolidaritet” där  förnybar el kommer att strömma över gränserna till de platser där den behövs mest. Förnybar el som produceras till en låg kostnad i ett land kan exporteras till ett EU land där elproduktionen är dyrare.

EU-VAL 2024

År 2024 är det EU-val. Du bestämmer Sveriges framtid.

REFERENSER

  1. Ebba Busch Thor representerade Sverige på mötet: 
    https://www.consilium.europa.eu/media/60973/20221219tteenergypresslist.pdf
  2. EU påtvingar Sverige förenklade tillståndsförfaranden för vindkraft i och med förordningen 2022/2577:
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2577&from=SV
  3.  Motvind Sverige går samman med andra föreningar i syfte att stoppa EU-rådets förordnande: 
    Motvind Sverige.

 

 

Be the first to comment on "EU PÅTVINGAR SVERIGE FÖRENKLAT TILLSTÅNDSFÖRFARANDE FÖR VINDKRAFT"

Leave a comment

Your email address will not be published.




This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.