ELLEVIO HÖJER ELPRISERNA

22/5 2016

Fortum Distribution har sålt sin elnätsverksamhet till Ellevio.  I juni 2016 höjs priserna på Ellevios elnät med cirka 9 %.  Enligt Eric Anderzon på Elnätsupproret så har snittpriset för el höjts med 48 % sedan 2008 medans KPI har ökat med 4,3 %.

F.o.m. första juni 2016 så höjer Ellevio elpriserna. Jag själv fick ett brev och där står det:

“Anledningen till prishöjningen är att vi ökar våra satsningar på att förnya elnätet (hjälp). Under flera år framöver ökar vi nu våra satsningar rejält och jämfört med tidigare år så kommer vi att tredubbla våra investeringar och förnya stora delar av vårt elnät”.

Ellevio säger också:

“Under de kommande åren kommer kunderna att få en rejäl uppdatering av elnäten . Det handlar om allt från stora regionsnätsprojekt till att bygga om viktiga elnätsstationer och ersätta luftledningar med kablar i marken. De närmsta fyra åren investerar vi ca 5 miljarder i Stockholm.

Sedan ges exempel på prisändringarna på el.

Förbrukar man 2 000 kWh/år så kostar det 11 kronor mer per månad. Har man villa och förbrukar ca 30 000 kWh/ år så blir höjningen 80 kr per månad.

PRIVATISERING

Elmarknaden i Sverige privatiserades 1996 eller rättare sagt den avreglerades. Det var Ingvar Carlsson som påbörjade privatiseringen/avregleringen och det var Carl Bildt som genomförde den på 1990-talet. Man trodde att ökad konkurrens skulle ge lägre priser.   Kanske motiveringen till avregleringen var hämtad från Milton Friedmans ekonomiska läror. Milton Friedman hade ekonomiska teorier som passade utmärkt i länder med diktatur. Friedman förespråkade privatisering, avreglering, sänkta löner och undermåliga arbetsvillkor.   Läs boken Chockdoktrinen av Naomi Klein för att veta mer om Milton Friedmans paner..

 På Energimarknadsinspektionens pdf står:

SKÄLIGA AVGIFTER
Eftersom det saknas konkurrens kontrollerar vi att de avgifter elnätsföretagen tar ut av kunderna är skäliga. Vi prövar på förhand hur stora intäkter ett nätföretag är berättigat till under en fyraårsperiod utifrån de kostnader de har. På så sätt påverkar vi hur stora avgifter elnätsföretagen kan ta ut från sina kunder.”

“Tanken är att en effektiv inre marknad för el och gas också ska leda till lägre priser.Energimarknadsinspektionen övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk. Vi beslutar om intäktsramar för elnätsföretag. Vi är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet).

REMIT

EU:s förordning över svenska energimarknaden kallas REMIT. Remit står för Regulation on wholesale Energy Market Integrity Transperacy och officiellt sett så är Remit en förordning som ska förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation.

På Energimarknadsinspektionens hemsida kan man läsa:

“EI har fått i uppdrag om att titta på om det finns behov av komplementerande nationell lagstiftning i samband med att de kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter som EU-kommissionen antagit träder i kraft. I uppdraget ska vi se så att inte ansvarsfördelningen mellan svenska myndigheter står i strid med bestämmelserna i de nya kommissionsriktlinjerna och nätföreskrifterna.”

 

 Referenser

Hem och Hyra: om elpriser


Cornucopia: om Ellevio och prishöjningen av elnätet

Hyresgästföreningen: om höjda avgifter på elnätet av Ellevio

Dagens nyheter: avregleringen av el ett skräckexempel

  

 

Be the first to comment on "ELLEVIO HÖJER ELPRISERNA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.