EU:S LAGAR ÖVER SVERIGE

 

I regeringsformen står det

 “All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Riksdagen är folkets främsta företrädare”.

Men detta gäller inte längre i och med vårat medlemskap i EU. I och med Lissabonfördraget så kan man läsa

“Lissabonkonferensen erinrar om att fördragen och den rätt som antas av Europeiska Unionen på grundval av fördragen i enlighet med EU-domstolens fasta rättspraxis har företräde framför medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställts i nämnda rättspraxis”.

“Inom vissa områden får Sverige inte lagstifta överhuvudtaget, t.ex.inom handels-och konkurrenspolitiken. Där har EU ensam beslutanderätt.”

Samtidigt skrev regeringen:

“Vårt medlemskap i EU är det internationella samarbete som har störst påverkan på det svenska samhället, något som bl.a. kommer sig i uttryck genom den omfattande överlåtelse  som har skett  av svensk beslutanderätt från riksdag och regeringen. En stor del av de bestämmelser som som svenska medborgare  har att följa  har numera sin grund i regler på EU-nivå. Unionsrätten har på dessa områden företräde framför konkurrerande nationella bestämmelser. Den slutliga uttolkningen  av sådana bestämmelser görs av EU-domstolen och inte av de domstolar som i regeringsformen utpekas som högsta dömande instanser, dvs. Högsta domstolen och Regeringsrätten. “

På sidan EU-upplysningen så kan man läsa:

” Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag så är det EU-lagen som gäller.”

Man kan vidare läsa:

“Många av de lagar som EU beslutar om är överstatliga t.ex. asylpolitiken och jordbrukspolitiken. Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten.”  

Vidare kan man läsa: 

“Sveriges riksdag har överlåtit en del av sin beslutandemakt till EU:s institutioner. Detta har skett i olika grad. Inom vissa områden får Sverige inte lagstifta överhuvudtaget, t.ex.inom handels-och konkurrenspolitiken. Där har EU ensam beslutanderätt.”

 

 

 

Be the first to comment on "EU:S LAGAR ÖVER SVERIGE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.