Dianetik förord

DIANETIK – HUR TANKEN PÅVERKAR KROPPEN
Nedanstående text är förordet från boken Dianetik – hur tanken påverkar kroppen. Definitioner på termer finns på sidan: Ordlista Dianetik

DET DOLDA SINNET
Hämningar hos en individ förorsakar ett aberrerat tillstånd, leder i riktning mot mental rubbning och psykosomatisk sjukdom, får individen att dra irrationella slutsatser och får honom att handla på destruktiva sätt. Dianetik-tekniken utplånar dessa hinder. En av Dianetikens upptäckter var den dolda källan till all oorganisk mental störning och psykosomatisk sjukdom. Denna källa har varit okänd och har inte ens anats under tusentals år. Källan till aberration har befunnits vara ett hittills oanat under-sinne som, komplett med sina egna inspelningar, ligger nedanför vad människan förstår vara hennes medvetna sinne. I Dianetiken kallas detta under-sinne för det reaktiva sinnet.

INSPELNINGAR FRÅN TRAUMAN
Det reaktiva sinnet är en kvarleva från ett tidigare steg i männiksans evolution och äger styrka och kraft att befalla på en cellulär nivå. Det reaktiva sinnet minns inte – det spelar in och använder inspelningarna enbart för att åstadkomma handling. Det reaktiva sinnet tänker inte, det väljer ut inspelningar och gör intryck på det medvetna sinnet och kroppen med eller utan individens vetskap eller samtycke. Den enda information individen har är att han agerar irrationellt ifråga om ett eller annat och han kan inte förstå varför. Det reaktiva sinnet agerar uteslutande från fysisk smärta och smärtsam emotion (trauman). Det är inte i stånd till differentierande tänkande utan agerar på stimulus-responsbasis. Det är efter denna princip som djursinnet fungerar. Det reaktiva sinnet mottar inte sina inspelningar som minne eller erfarenhet utan bara som krafter som skall reaktiveras. Det reaktiva sinnet mottar sina inspelningar som cellulära engram när det medvetna sinnet är omedvetet.

DOLD PÅVERKAN PÅ INDIVIDEN
När individen är i ett drogat tillstånd, när han har blivit nedsövd som vid en operation, när han har gjorts medvetslös av skada eller sjukdom, har han ännu sitt reaktiva sinne i full verksamhet. Han kanske inte är medveten om vad som har ägt rum, men som Dianetiken har upptäckt och kan bevisa så blev allting som hände honom under perioden av medvetslöshet helt och hållet inspelat. Denna inspelning kan vid vilken tidpunkt som helst i framtiden reaktiveras av liknande omständigheter som observeras av individen. När en sådan inspelning (engram) reaktiveras får den kraft att befalla.
Engrammet stänger av – i mer eller mindre grad – det medvetna sinnet och tar över kroppens kontroller och orsakar beteende och handling som individen själv aldrig skulle samtycka till. Icke dest mindre så behandlas individen som en marionett av sina engram. Människan har länge ovetande bistått det reaktiva sinnet genom att anta att en peron när han är medvetslös från droger, sjukdom , skada eller liknande inte hade någon förmåga att spela in. Detta låter en enorm mängd data komma in i den reaktiva banken eftersom ingen har varit noga med att iaktta tystnad omkring en medvetslös person. Införandet av språk i det reaktiva sinnet komplicerar kraftigt de mekaniska reaktionerna.

VI UTNYTTJAR 10 % AV VÅR MENTALA KAPACITET
Engrammen som innehåller språk inverkar som befallningar på det medvetna sinnet. Tanke styrs och motiveras av de irrationella engrammen. Tankeprocesser störs  genom dessa engrammatiska befallningar genom att det reaktiva sinnet genererar medvetslöshet på nytt. På grund av detta är det inte många människor som besitter mer än 10 procent av sitt potentiella medvetande. En hel livstids totala fysiska smärta och smärtsamma emotion finns inrymd som inspelningar i engrambanken. Och all fysisk smärta och smärtsam emotion är i stånd att åter tvinga sig på honom från denna dolda nivå såvida inte den smärtan avlägsnas genom Dianetik-terapi. Dianetik utplånar all smärta från en livstid. När denna smärta utplånas i engrambanken och omarkiveras som minne och erfarenhet i minnesbankerna så försvinner aberrationer och psykosomatiska sjukdomar.


Dvd:n Hur man använder Dianetik.

DIANETIK-AUDITERING
Dianetik-terapin görs i vad som kallas Dianetik-revierie. Individen som genomgår denna process sitter i ett tyst rum i sällskap med en professionell auditör. Patienten känner till allt som äger rum, är i full kontroll över sig själv och kan ta sig till nuet närhelst han önskar. Med hjälp av metoderna inom dianetik så återvinner auditören data från de tidigaste medvetslösa ögonblicken i en persons liv. Patienten kontaktar sålunda engrammen, som finns på cellurlär nivå. När auditören får honom att återvända till dessa ögonblick och får honom att gå igenom dem, återupplever patienten dem några gånger, varefter de sedan utplånas och automatiskt arkiveras som standardminne. Vad auditören och patienten beträffar så har hela händelsen nu försvunnit och existerar inte. Om de sökte igenom minnesbankerna så skulle de finna den händelsen igen men som omarkiverad som standardminne.

PRENATALA HÄNDELSER
För psykiatern, psykologen och psykoanalytikern så hade prenatalt minne sedan länge varit ett accepterat faktum eftersom man var överens om att “minnen får moderlivet” påverkade det vuxna sinnet. Den prenatala aspekten kom som en fullständig överraskning för Dianetiken. Efter mycket arbete under flera år fastställdes genom Dianetiken den exakta påverkan som prenatalt liv har på det reaktiva sinnet. Dianetiken var tvungen att lokalisera det reaktiva sinnet och de dolda engrambankerna innan Dianetiken råkade på “prenatala problem”.
Engrammet är en inspelning i stil med vågorna i spåret på en grammofonskiva. Det är en fullständig inspelning av allting som inträffade under perioden av smärta. Födelsen är ett engram och plockas fram av Dianetiken som en inspelning och inte som ett minne.

 

1 Comment on "Dianetik förord"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.