Auditörens kodex. Regler för en auditör

Dessa regler gäller för en Dianetik-auditör.

Auditörens kodex

1. Jag lovar att inte värdera för preclearn, eller tala om för honom vad han bör tänka om sitt fall i sessionen.

2. Jag lovar att inte invalidera preclearns fall eller hans vinster, vare sig i eller utanför sessionen.

3. Jag lovar att enbart använda standardteknologi på en preclear, på det standardmässiga sättet.

4. Jag lovar att hålla alla avtalade auditeringstider som en gång gjorts.

5. Jag lovar att inte auditera en preclear som inte har sovit tillräckligt och som är fysiskt trött.

6. Jag lovar att inte auditera en preclear som inte ätit tillräckligt eller är hungrig.

7. Jag lovar att inte tillåta täta byten av auditörer.

8. Jag lovar att inte sympatisera med en preclear, utan istället vara effektiv.

9. Jag lovar att inte tillåta preclearn avsluta sessionen efter eget bestämmande, utan istället avsluta de cykler jag har påbörjat.

10. Jag lovar att aldrig lämna en preclear under en session.

11. Jag lovar att aldrig bli arg på en preclear i session.

12. Jag lovar att auditera varje huvudsaklig fallåtgärd till en flytande nål.

13. Jag lovar att aldrig auditera någon enda åtgärd förbi dess flytande nål.

14. Jag lovar att tillerkänna preclearn varande i sessionen.

15. Jag lovar att inte blanda Scientologins processer med andra utövningar, utom i det fall då preclearn är fysiskt sjuk och endast medicinsk behandling hjälper.

16. Jag lovar att upprätthålla kommunikationen med preclearn samt att inte avbryta hans kommunikation eller låta honom overrunna i session.

17. Jag lovar, att i en session, inte skjuta in kommentarer, uttryck, eller enturbulerande moment, som avleder en preclear från hans fall.

18. Jag lovar att fortsätta ge preclearn processen eller auditeirngskommandot, när så behövs, i session.

19. Jag lovar att inte låta en preclear utföra ett missförstått kommando.

20. Jag lovar att i en session inte förklara, rättfärdiga eller urskulda mig för något auditörsmisstag, vare sig det är verkligt eller inbillat.

21. Jag lovar att endast bedöma en preclears aktuella falltillstånd med hjälp av
standardmässiga fallövervakningsdata och att inte avvika på grund av någon inbillad olikhet hos fallet.

22. Jag lovar att aldrig utnyttja de hemligheter som en preclear yppar i en session till bestraffning eller för personlig vinning.

23. Jag lovar att aldrig förfalska arbetsblad från sessioner.

24. Jag lovar att se till att varje donation som mottagits för auditering – i enlighet med med bestämmelserna från Claims Verifications Board (Kravverifierningsnämnden) – om preclear är missbelåten och begär återbetalning inom tre månader efter auditeringen, på det enda villkoret att han inte får erhålla auditering eller utbildning på nytt.

25. Jag lovar att inte framhålla Dianetiken eller Scientologin som ett sätt att bota sjukdomar eller behandla sinnessjuka, väl vetande att avsikten med dem var att åstadkomma andlig förbättring.

26. Jag lovar att till fullo samarbeta med auktoriserade Dianetik- och Scientologi organisationer när det gäller att slå vakt om dessa ämnens etiska bruk och utövning.

27. Jag lovar att vägra tillåta att någon person görs illa fysiskt, skadas våldsamt, opereras eller dödas i namn av “mentalvård”.

28. Jag lovar att inte tillåta sexuella friheter eller övergrepp mot patienter.

29. Jag lovar att vägra släppa in någon sinnessjuk person i utövarnas led.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.