ÄR EU:S ARTSKYDDSFÖRORDNING ETT HOT MOT ÄGANDERÄTTEN?

artskyddsförordningen_lavskrikan_skogsstyrelsen_EU

Juli 2018


Förbjuden att avverka sin egen skog och sedan nekad ersättning för förlust tack vare EU:s Artskyddsdirektiv. 

NEKAD AVVERKNINGSTILLSTÅND PGA. EN FÅGEL

Anders Göransson är skogsägare som bor i Vallsta i Bollnäs kommun i Gävleborgs län. Under juli 2018 fick Göransson besked från Skogsstyrelsen att han får avverkningsförbud på sin egen mark på grund av att fågeln lavskrikan har sitt revir där. Skogsstyrelsen menar att Göranssons skogsmiljö har egenskaper som gynnar lavskrikan och att det rent generellt är ont om denna typ av skogsmiljö och därför måste således Göranssons skogsavverkning stoppas i syfte att hjälpa lavskrikans fortbestånd.

 Skogsstyrelsen hänvisar till EU:s Artskyddsförordning som bas för deras beslut. Artskyddsförordningen går bland annat ut på att “rädda den biologiska mångfalden”.

DEN NYA SOVJETSTATEN

Myndigheterna betalar inte ut någon ersättning till Anders Göransson när nu myndigheten har konfiskerat hans mark. Myndigheterna  hänvisar till Artskyddsförordningen och de menar  att det inte finns skrivet om någon ersättningsrätt i Artskyddsförordningen. 

Eftersom Anders Göransson nu blir utan inkomst så får han lägga ned sin verksamhet och skriva in sig på arbetsförmedlingen.

– Jag kan ju inte fortsätta att bedriva skogsbruk när jag får förbud hela tiden. Jag får hela min månadslön från skogen. Nu får jag skriva in mig på arbetsförmedlingen och försöka hitta ett annat jobb. Jag tänker inte sitta med armarna i kors och vänta på att Kronofogden ska komma,  Man trodde i sin enfald att sådana myndighetsbeslut bara förekom i diktaturer. De stjäl egendom. Sverige har blivit den nya Sovjetstaten.

Anders Göransson är inte den enda att drabbas av Skogsstyrelsens och EU:s  mångfaldsiver. Några av Göranssons grannar har fått liknande besked och flera liknande fall pendlar i Mark-och miljööverdomstolen. Vissa skogsägare går till domstol med ärendena och får betala stora summor med en osäker utgång. Under tiden som skogsägarna har avverkningsförbud så står de utan inkomst eller ersättning.

Källor:

Artikel om Anders Göransson:

Land Lantbruk: EU:s artskyddsförordning

Karolina Skog från MP är nöjd med Artskyddsförordningen:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/en-oversyn-av-artskyddsforordningen_H512866

PRENUMERERA/SUBSCRIBE


Be the first to comment on "ÄR EU:S ARTSKYDDSFÖRORDNING ETT HOT MOT ÄGANDERÄTTEN?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.