VISION 2040 – ETT STOCKHOLM FÖR ALLA (ELLER?)

20/2- 2107

Stockholms Stad har snickrat ihop en översiktsplan som pekar ut stadsutvecklingen de närmsta 25 åren för Stockholm. Planen som presenteras av Stockholms Stad heter Vision 2040 – ett Stockholm för alla. Vision 2040 handlar om hur stadsbebyggelse, transportmöjligheter, bostadsbyggande, hållbarhet m.m. ska utformas för Stockholm. Vision 2040 baseras på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.  Förbered dig på en grön diktatur.

STOCKHOLM – EN KLIMATSMART STAD

Jag hittade en broschyr som förklarade Vision 2040 lite närmare. Stockholm Stad skriver:

”Stockholm ska vara en klimatsmart stad, där effektiv marknadsanvändning och transporteffektiv stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet och begränsad resursförbrukning”.

KOLLEKTIVTRAFIK VS BILISMEN

När det gäller bilism och kollektivtrafik så står det följande:

”Stockholms Kommunfullmäktige har beslutat att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2040, med etappmålet* högst 2,3 ton CO2 utsläpp per invånare till år 2020. Styrmedel i form av t.ex. trängselskatt eller priser och tillgång på parkering påverkar trafikefterfrågan och därmed efterfrågan på infrastruktur, bebyggelse och kollektivtrafik. Styrmedlen bör utformas så att de stödjer översiktsplanens önskade bebyggelse och infrastruktur. För att Stockholms trafiksystem ska fungera effektivt måste den andel av våra förflyttningar som görs med bil minska. Stadens mål är att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska vara 80 % år 2030”.

”Stockholms Stad främsta verktyg för att skapa bättre luftkvalitet, parallellt med teknikutveckling, är att fokusera på en stadsutveckling och ett trafiksystem som minskar efterfrågan av privata biltransporter men främjar gång-cykel och kollektivtrafik. strategin handlar till stor del om att använda det tillgängliga gatuutrymmet så effektivt som möjligt. Strategin innebär ett ändrat fokus från att förflytta fordon till att förflytta människor, varor och gods. Hur väl en säker dricksvattenförsörjning kan tryggas i regionen omfattar frågor som utökad integrering av länets dricksvattennät, hantering av förorenade markområden samt risker och samordningsbehov avseende sjöfart och användning av fritidsbåtar i Mälaren”.

Med andra ord: År 2030 så ska 80 % av stockholmarna ha övergett bilen och börjar åka kollektivt istället. Fordon som använder fossila bränslen kommer att utrotas. Istället så ska stockholmarna åka kollektivt, cykla eller gå. Och vad händer om vi inte uppnår målet 2,3 ton CO2 utsläpp per invånare till år 2020? Ska vi börja andas mindre?

 

 

STADSBYGGANDE OCH TRAFIKLEDER

När det gäller byggande av hus och ideer angående våra vägar kan man läsa följande:

”Stockholm Stad har högt ställda mål att minska klimatpåverkan. vilket innebär att stadsstrukturen behöver utvecklas på ett sätt som bidrar till hållbart resande och mindre resursförbrukning. Stockholms stads mål om att vara en fossilbränslefristad år 2040 speglar den minskning av växthusgaser som krävs för att nå det så kallade tvågradersmålet. Denna höga ambitionsnivå är en utmaning för stadsbyggandet, hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter och hållbar energianvändning. Miljöanpassade transporter och resurseffektiva kretslopp behöver genomsyra planeringen”.
 
”På sikt kan det vara möjligt att utveckla flera av stadens större trafikleder till stadsboulevarder kantade av ny blandad stadsbebyggelse. I nya stadsutvecklingsområden är det viktigt att få igång kollektivtrafiken tidigt för att lägga grunden för hållbart resande. Stadsstrukturen ska vara väl fungerande och tålig så att staden kan möta klimatförändringarna och andra påfrestningar”.

”Centralt för stadsbyggande är att bygga nya stadsdelar på ett klimatsmart sätt samt att klimatanpassa befintliga stadsmiljöer. Staden behöver utveckla ett nätverk av grönska och vattenytor som utjämnar temperaturen och ökar motståndskraften mot översvämningar. I Norra Djurgårdsstaden görs omfattande pilotprojekt med smarta elnät och integrering av fjärrvärme med lågenergi och plushus. Målen för Stockholm är att stadigt minska stadens klimatpåverkan, att halvera den specifika energianvändningen inom bebyggelsesektor inklusive verksamhets- och hushållsenergi”.

Tydligen så ska vi sälja bilen och istället promenera på Stockholms nya boulevarder? Samtidigt låter det som om Stockholm ska drabbas av en tsunami eller orkan. Kommer vi att få ransonerad elförbrukning?

KOLDIOXIDMYTEN

Vision 2030 – ett Stockholm för alla baseras på två myter. En av dessa myter är den om att mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till klimatförändringarna på planeten. Att mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till klimatförändringarna är en myt som har inplanterats av FN och dess globalister. Myt #2 är att vi människor förbrukar eller överkonsumerar jordens resurser. Här i Sverige ser vi miljöextremisterna  Stefan Löfven och Isabella Lövin som pushar hårt för att implementera denna klimatdiktatur.  Mig veteligen så är det endast Sverigedemokraterna som har uttryckt skepsis gentemot klimathysterin.

 Referenser

SD-kuriren: klimatavtal

Stockholmsinitiativet

 

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.