VISION 2040 – ETT STOCKHOLM FÖR ALLA (ELLER?)

101 total views, 2 views today

20/2- 2107

Stockholms Stad har snickrat ihop en översiktsplan som pekar ut stadsutvecklingen de närmsta 25 åren för Stockholm. Planen som presenteras av Stockholms Stad heter Vision 2040 – ett Stockholm för alla. Vision 2040 handlar om hur stadsbebyggelse, transportmöjligheter, bostadsbyggande, hållbarhet m.m. ska utformas för Stockholm. Vision 2040 baseras på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.  Förbered dig på en ekologisk diktatur.

 

STOCKHOLM – EN KLIMATSMART STAD

Jag hittade en broschyr som förklarade Vision 2040 lite närmare. Stockholm Stad skriver:

”Stockholm ska vara en klimatsmart stad, där effektiv marknadsanvändning och transporteffektiv stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet och begränsad resursförbrukning”.

 

KOLLEKTIVTRAFIK VS BILISMEN

När det gäller bilism och kollektivtrafik så står det följande:

”Stockholms Kommunfullmäktige har beslutat att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2040, med etappmålet* högst 2,3 ton CO2 utsläpp per invånare till år 2020. Styrmedel i form av t.ex. trängselskatt eller priser och tillgång på parkering påverkar trafikefterfrågan och därmed efterfrågan på infrastruktur, bebyggelse och kollektivtrafik. Styrmedlen bör utformas så att de stödjer översiktsplanens önskade bebyggelse och infrastruktur. För att Stockholms trafiksystem ska fungera effektivt måste den andel av våra förflyttningar som görs med bil minska. Stadens mål är att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska vara 80 % år 2030”.

”Stockholms Stad främsta verktyg för att skapa bättre luftkvalitet, parallellt med teknikutveckling, är att fokusera på en stadsutveckling och ett trafiksystem som minskar efterfrågan av privata biltransporter men främjar gång-cykel och kollektivtrafik. strategin handlar till stor del om att använda det tillgängliga gatuutrymmet så effektivt som möjligt. Strategin innebär ett ändrat fokus från att förflytta fordon till att förflytta människor, varor och gods. Hur väl en säker dricksvattenförsörjning kan tryggas i regionen omfattar frågor som utökad integrering av länets dricksvattennät, hantering av förorenade markområden samt risker och samordningsbehov avseende sjöfart och användning av fritidsbåtar i Mälaren”.

Med andra ord: År 2030 så ska 80 % av stockholmarna ha övergett bilen och börjar åka kollektivt istället. Fordon som använder fossila bränslen kommer att utrotas. Istället så ska stockholmarna åka kollektivt, cykla eller gå. Och vad händer om vi inte uppnår målet 2,3 ton CO2 utsläpp per invånare till år 2020? Ska vi börja andas mindre? Vad kommer att hända med de industrier som släpper ut för mycket växthusgaser?

 

 

STADSBYGGANDE OCH TRAFIKLEDER

När det gäller byggande av hus och ideer angående våra vägar kan man läsa följande:

”Stockholm Stad har högt ställda mål att minska klimatpåverkan. vilket innebär att stadsstrukturen behöver utvecklas på ett sätt som bidrar till hållbart resande och mindre resursförbrukning. Stockholms stads mål om att vara en fossilbränslefristad år 2040 speglar den minskning av växthusgaser som krävs för att nå det så kallade tvågradersmålet. Denna höga ambitionsnivå är en utmaning för stadsbyggandet, hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter och hållbar energianvändning. Miljöanpassade transporter och resurseffektiva kretslopp behöver genomsyra planeringen”.
 
”På sikt kan det vara möjligt att utveckla flera av stades större trafikleder till stadsboulevarder kantade av ny blandad stadsbebyggelse. I nya stadsutvecklingsområden är det viktigt att få igång kollektivtrafiken tidigt för att lägga grunden för hållbart resande. Stadsstrukturen ska vara väl fungerande och tålig så att staden kan möta klimatförändringarna och andra påfrestningar”.

”Centralt för stadsbyggande är att bygga nya stadsdelar på ett klimatsmart sätt samt att klimatanpassa befintliga stadsmiljöer. Staden behöver utveckla ett nätverk av grönska och vattenytor som utjämnar temperaturen och ökar motståndskraften mot översvämningar. I Norra Djurgårdsstaden görs omfattande pilotprojekt med smarta elnät och integrering av fjärrvärme med lågenergi och plushus. Målen för Stockholm är att stadigt minska stadens klimatpåverkan, att halvera den specifika energianvändningen inom bebyggelsesektor inklusive verksamhets- och hushållsenergi”.

Tydligen så ska vi sälja bilen och istället promenera på Stockholms nya boulevarder? Samtidigt låter det som om Stockholm ska drabbas av en tsunami eller orkan. Har de läst fake news?  De ska se till att energiförbrukningen för hushållen minskar. Kommer vi att få ransonerad elförbrukning?

 

KOLDIOXIDMYTEN

Vision 2030 – ett Stockholm för alla baseras på två myter. En av dessa myter är den om att mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till klimatförändringarna på planeten. Att mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till klimatförändringarna är en myt som har inplanterats av FN och dess globalister. Teorin stämmer helt enkelt inte utan är ren och skär alarmism och är baserad på fake science. 

Myt #2 är att vi människor förbrukar eller överkonsumerar jordens resurser. Återigen så har vi FN och deras fake science som ligger till grund för detta påstående.

 

RANSONERING OCH FÖRBUD

Vad tror du lösningarna kommer att bli för att Stockholm Stad ska komma tillrätta med ”problemen” gällande koldioxid och överkonsumtion/resursslösande? Lösningen kommer att bli ransonering och förbud. När det gäller koldioxid så kommer regler och lagar att skapas för att minska koldioxidutsläppen. Och i och med att alla våra aktiviteter associeras med koldioxid så innebär det att våra aktiviteter och handlingar kommer att begränsas och förbjudas. Staten kommer att kontrollera och reglera varje steg vi tar. Våra friheter kommer att begränsas och vi kommer att styras i en riktning som behagar eliten.

När det gäller överkonsumtion/resursförbrukning så är det samma sak där. Vi konsumerar/slösar för mycket och våra politiker kommer att förbjuda än det ena än det andra som de anser utgör en fara. De kommer att attackera saker såsom värme, energiförbrukning, vattenförbrukning, transporter, bilar, båtar osv. Mätare kommer att installeras i våra hem som mäter vår energiförbrukning. Vad kommer de att göra om de anser att våra hem är för varmt? Kommer de att vrida ned temperaturen? Vad händer om de anser att vi förbrukar för mycket el? Kommer de att slå av strömmen? Kommer vi att få böter? Kommer vi att få betala för vårat vatten om de anser att vi använder för mycket? Förbered dig på att alla dina aktiviteter kommer att granskas och begränsas.

Här i Sverige ser vi miljöextremisterna  Stefan Löfven och Isabella Lövin som pushar hårt för att implementera denna klimatdiktatur. Dessa personers faktaresistens är fantastisk. Mig vetligen så är det endast Sverigedemokraterna som har uttryckt skepsis gentemot klimathysterin.

 

FÖRENTA NATIONERNA OCH IPCC

Ytterst sett så är det FN och dess klimatpanel IPCC som ligger bakom pushen för klimathysterin. Läser man på lite grann om Förenta Nationerna så inser man att deras syfte med klimatdebatten är att väcka skräck. I och med att folk skräms av det fejkade  klimathotet så kan FN börja införa regler och förbud för att ”rädda miljön”. Dessa regler och förbud inskränker din och min frihet och det är precis det som är syftet. FN är nämligen globalisternas paradis och de vill bygga en världsregering med FN som bas. Mycket av det som FN gör ser bra ut på ytan men under ytan lurar dolda agendor (som vanligt när globalisterna är i farten).

FN vill tillskansa sig makten från dess medlemsländer via avtal och regleringar. Deras mål är att förstöra suveräniteten för medlemsländerna och låta privata organisationer bestämma vad som får ske och inte ske i vårt land. Dessa privata organisationer – t.ex. WHO, WTO osv – ingår i FN:s arsenal. De flesta av dem är alltså privata och utan statlig insyn, skapade av globalisterna själva.  Deras regler kommer att stå över svenska lagar och kommer att ingå i den kommande världsregeringen. Deras miljöpolicy kommer att gälla för Sverige. De kommer att diktera Sverige dit de vill ha landet. Vad är deras slutmål?  En världsregering,  och det kommer inte att vara någon vacker världsregering. Globalisterna anser ju bl.a. att planeten är överbefolkad och att vi således förstör planeten.  Vem vet, kanske FN får igenom sin agenda som går ut på att reducera planetens befolkning till en halv miljard människor. Vad gör man inte för miljöns skull?

I och med Vision 2040 – ett Stockholm för alla, så har den ekologiska diktaturen kommit till Stockholm och Sverige.

 

Referenser

SD-kuriren: klimatavtal

Stockholmsinitiativet

 

 

Share

Kommentera