VATTENFALL HÖJER PRISET PÅ ELNÄTET MED 11 %

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

19/ 10 – 2015
Nu höjer Vattenfall priset på sitt elnät med 11 %, utöver de 4 % som de höjde med tidigare i år.

Vattenfall säger att de har ”underskattat investeringsbehoven” i sina nät och att de höjer avgifterna för att ”uppfylla kundernas förväntningar för en god leveranskvalitet”.

Eva Vitell från Vattenfall betonar att de tidigare höjningarna inte räcker till för att göra väsentliga investeringar.

Vattenfall har redan höjt elnätsavgiften med 32 % sedan 2010.

”POLITIKERNA HAR VARIT FÖR FEGA FÖR ATT TA TAG I FRÅGAN”

– Det känns närmast obegripligt. En katastrof och ett fruktansvärt hårt slag mot kunderna. Hur kan det vara motiverat med att höja elpriserna med i genomsnitt åtta procent per år sedan 2010, säger Anna Werner, vid Villaägarnas riksförbund.

– Vi tycker att det återigen bevisar att elnätsmarknaden inte fungerar. Det finns en reglering och en myndighet (EI- Energimarknadsinspektionen) som ska kontrollera prisutvecklingen, men det är uppenbart att myndigheten har misslyckats med det, säger Jakob Eliasson, på Villaägarnas riksförbund.

– De (EI) har inte fått ordentlig uppbackning varken från den här regeringen eller den förra. Priserna stiger chockartat på en monopolmarknad för att politikerna varit för fega att ta tag i frågan.

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN – EN MISSLYCKAD MYNDIGHET

Den myndighet som är konstruerad för att det ska råda en sund prissättning på elmarknaden är EI-Energimarknadsinspektionen. EI skyller i sin tur på att de har fått för lite vägledning i frågan från regeringens sida.

SVERIGES MISSLYCKADE ENERGIPOLITIK

 Ytterst sett så beror prissättningarna inom energisektorn på regeringen. Ibrahim Baylan är Energiminister. Fråga honom varför det är ok för elbolagen att skinna oss på pengar. Kan det bero på att Vattenfall är statligt och är en enorm kassako för staten? Absurt

Att Vattenfall kan höja priset på deras elnät med 11% är hutlöst och visar att regeringens passivitet i frågan.

 

Energibloggen om svensk energipolitik

 

In english

Vattenfall is increasing the price of its electricity by 11 %, in addition to the 4% that they raised with the previous year.


Vattenfall says they have ”underestimated the investment needs” of their networks, and that they raise the charges to ”meet customer expectations for good quality delivery.”


Eva Vitell from Vattenfall emphasizes that past increases will not be sufficient to make significant investments.


Vattenfall has already raised grid fees by 32%, since 2010.


”Politicians have been too cowardly to tackle the issue”


– It is almost incomprehensible. A disaster and a terrible blow to the customers. How can it be justified to raise electricity prices by an average of eight percent per year since 2010, says Anna Werner, at the Homeowners Association.


– We think that it once again proves that the network market is not functioning. There is a regulation and an authority (EI Inspectorate) to control price developments, but it is obvious that the authorities have failed it, says Jakob Eliasson, the Homeowners Association.


– The (EI) has not been given proper backing either from this government or the previous one. Prices are rising shocking in a monopoly market that politicians have been too cowardly to tackle the issue.


ENERGY AUTHORITY – a failed AUTHORITY


The authority is designed for there to be a sound pricing in the electricity market is EI Inspectorate. EI blame in turn that they have received insufficient guidance on the issue from the government.


SWEDEN FAILED ENERGY POLICY


Ultimately, it is because the failed energy policy in Sweden on the incompetence of the government. After all, the government dictating the conditions for electricity market and it is quite obvious that the government wants power companies to get to fleece the Swedish electricity customers as much as they can.


Vattenfall to increase the price of their electricity grids by 11% is shameless and shows that government inaction on the issue.


Maybe it’s time to declare  the Swedish government as a total failure?

Kommentera