AGENDA 2030 – NEJ TACK!

332 total views, 1 views today

 – AGENDA 2030

24/1 2016
Agenda 2030 är namnet på FN:s plan för en förbättrad värld. Enligt förespråkarna för Agenda 2030 så är målen bl.a. att utrota saker såsom fattigdom, hunger, att uppnå jämställdhet och att skydda naturen. Kritiker till Agenda 2030 menar att Agenda 2030 är en socialistisk globaliseringskampanj som har som mål öppna gränser, fri invandring och en toppstyrd världsregering.

NEW WORLD ORDER. Vad är Agenda 2030? År 2012 bestämde stats- och regeringschefer för medlemsländerna i FN (Förenta Nationerna) att en agenda för planeten skulle utformas. Agendan kallas för de globala målen för hållbar utveckling eller på engelska: transforming our world: the 2013 agenda för sustainable development.  Målen är  ekonomiska, sociala och handlar även om omgivningen. Startskottet för Agenda 2030 togs i september 2015.  Alla länder i västvärlden ska arbeta för att uppnå målen och det är respektive regeringars uppgift att se till att så blir fallet. År 2030 så ska målen vara uppnådda. Medlemsländerna kommer att lyda under FN.

På FN:s hemsida kan man läsa:

”Denna agenda är en handlingsplan för oss människor, vår planet och vårt välstånd. Det syftar också till att stärka världsfreden och ger större frihet. Vi inser att vi bör utrota fattigdomen i alla dess former och dimensioner, inklusive extrem fattigdom som är den största globala utmaningen och är ett absolut krav för en hållbar utveckling. Alla länder och alla berörda parter, ska samarbeta i partnerskap för att kunna genomföra denna plan.”

FN_förenta nationerna_UN_united nations_agenda 2030_hållbar utveckling globala målen
Förenta Nationernas  logotyp.

 

SVERIGE OCH AGENDA 2030

Sverige var givetvis snabba och skriva under avtalet med FN. Givetvis var det inte tal om någon folkomröstning i Sverige ang. Agenda 2030. Folkomröstningar kan vi nog glömma i denna nya globala underbara värld. När det gäller Sverige och Agenda 2030 så har Stefan Löfven ”tagit ansvar” och tillsatt en högnivågrupp som arbetar med ärendet. Stefan Löfven har även sagt att han vill skicka den svenska modellen på export (syftar han på massinvandring och systemkollaps?).  De politiker som är huvudansvariga i Sverige för Agenda 2030 är Civliminister Ardalan Shekarabimen. Andra huvudpersoner är Ministern Kristina Persson samt Biståndsminister  Isabella Lövin. Det skrivs också att Sverige rent generellt har varit ”mycket aktiva” i arbetet med Agenda 2030. Jag undrar varför?

 

Lövin säger :

”Om utvecklingsmålen ska uppnås och världen ställas om till hållbarhet måste politik inom områden som handel, skatter och miljöpolitik sträva åt samma håll. Med den nya agendan som utgångspunkt ska ett nytt biståndspolitiskt ramverk tas fram, i vilket alla insatser ska konfliktsäkras”.

I videon nedan är en person från John Birch Society. JBS är ett imponerande sällskap. De har sedan sin start 1958 motarbetat Förenta Nationerna och påvisat att det är just FN som är det stora problemet. FN vill bygga en socialistisk världsregering med sig själv i spetsen. FN använder klimat och miljö för att uppnå sina mål.

KRITIK MOT AGENDA 2030

Kritiken mot Agenda 2030 är massiv – i alla fall om man läser alternativ media. Mainstream media är som vanligt… mainstream. Men det kan ju bero på att pk-media vanligtvis är kontrollerad av personer som har ett finger med i spelet vad gäller Agenda 2030.  Förutom själva målen för Agenda 2030 så finns också en deklaration med artiklar på FN:s hemsida som berättar mer ingående om målen. Om man läser texten i Agenda 2030 och om man sedan läser kritiken mot Agenda 2030 så är det några fenomen som är återkommande. Det verkar nämligen som om Agendan förespråkar globalisering, öppna gränser, fri invandring, en världsregering och socialism

RELIGIONSFRIHET – PÅ FN:S VILLKOR
Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter så ska vi ha religionsfrihet (artikel 18). Det står:

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”.

Men nu så har United Nations Human Rights Committe ändrat på artikel 18. De har kommit med ett tillägg. Tillägget lyder:

”Möjligheten att utöva ens religion och trossatser kan bli föremål för begränsningar som beskrivs i lagen om det visar sig vara nödvändigt”.

Engelska:
”Freedom to manifest ones religion and beliefs may be subject only to such limitations as prescribed by law and are nessecary”.

Tydligen ska FN och dess  United Nations Human Rights Committee bestämma vem som ska få praktisera sin religion?

 SOCIALISM OCH JÄMSTÄLLDHET
Socialism och extrem fokus på jämställdhet verkar vara återkommande teman inom Agenda 2030.

I artikel 27 i deklarationen för Agenda 2030 så kan man läsa följande om jämlikhet. Det står:

”Vi kommer att försöka bygga starka ekonomiska grundvalar för alla våra länder. Ihållande och hållbar ekonomisk tillväxt är en förutsättning för välstånd. Detta är bara möjligt om rikedom delas och inkomstskillnader är i fokus”.

I artikel 1.4 kan man läsa:

”År 2030, se till att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och sårbara, har lika rätt till ekonomiska resurser, samt tillgång till grundläggande tjänster, ägande och kontroll över mark och andra former av egendom, arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrofinansiering”.

Tydligen ska det bli lag att de rika länderna ska föda de fattiga. Det kanske låter bra på pappret men fungerar det med tvång? Hur ska man tolka ”Detta är bara möjligt om rikedom delas och inkomstskillnader är i fokus”?  Ska Agenda 2030 eliminera inkomstskillnaderna  i  världen? Iså fall så är detta program det ultimata socialistiska programmet.

ÖPPNA GRÄNSER MED FRI INVANDRING
Invandring och öppna gränser är  återkommande fenomen för Agenda 2030. Lägg sedan till att Bilderbergarna George Soros och Peter Sutherland är starka anhängare av Agenda 2030. Dessa två herrar är starka förespråkare för fri invandring.

I Artikel 29  i deklarationen för Agenda 2030 handlar om migration kan man läsa.

”Vi erkänner det  positiva bidrag av invandrarna för tillväxt och hållbar utveckling. Vi inser också att internationella migreringar är en flerdimensionell verklighet av stor betydelse för utvecklingen av ursprungsländer, transitländer och destinationer vilket kräver enhetliga och heltäckande svar. Vi kommer att samarbeta internationellt för att garantera en säker, ordnad och regelbunden migration som  innebär fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna och en human behandling av invandrare, oavsett migrationsstatus, flyktingar och fördrivna personer. Ett sådant samarbete bör också stärka elasticiteten i samhällen som tar emot flyktingar, särskilt i utvecklingsländerna. Vi understryker rätten migranter att återvända till sitt medborgarskapsland, och påminner om att staterna måste se till att deras åter medborgare vederbörligen mottagits”.

Tydligen ska fri invandring och öppna gränser vara högsta prioritet för Agenda 2030. Det kommer alltså att lagstiftas att medlemsländerna blir tvungna att acceptera massinvandring.

 

GLOBALISERING
Om det är något som Agenda 2030 förespråkar så är det globalisering. Tanken bakom Agenda 2030 är att planeten ska samlas under en regering, en valuta och en världsarme. 

Under rubriken ”partnership” i deklarationen så kan man läsa följande:

”Vi är fast beslutna att mobilisera de medel som krävs för att genomföra denna agenda genom en vitaliserad globalt partnerskap för hållbar utveckling, som bygger på en anda av förstärkt global solidaritet, fokuserade särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor. Samspelet och den integrerade karaktär målen för hållbar utveckling är av avgörande betydelse för att säkerställa att syftet med den nya agendan förverkligas. Om vi förverkliga våra ambitioner över den fulla omfattningen av agendan, kommer livet för alla vara mycket bättre och vår värld kommer att förvandlas till det bättre”.

Återigen så har vi globalisering på tapeten.  Globalisering innebär en världsregering och öppna gränser där medlemsländerna inte har något att säga till om.  Och som ett brev på posten så kommer Sveriges suveränitet  att bli som bortblåst.

 

JANNES KOMMENTAR OM AGENDA 2030

Mycket finns att skriva om Agenda 2030 och det jag har skrivit här är bara toppen på isberget.  Fast jag börjar bli ganska van att den svenska regeringen/riksdagen skänker bort Sverige till högstbjudande och Agenda 2030 är ännu en spik i kistan för Sveriges suveränitet. jag läste att någon spekulerade om Sverige var ett socialt experiment? Och med tanke på den enorma fokus som Sverige har på jämställdhet och öppna gränser osv så är den tanken inte helt galen.

 

Referenser

Dagens nyheter: FN och global utveckling Nu har Dagens Nyheter satt igång en kampanj för FN och global utveckling. Syftet med kampanjen är att få personer i toppositioner att haka på tåget.  Dagens nyheters projekt är sponsrat av EJC – European Journalism Centre vilket i sin tur är skapat av finanseliten.

 

Peter Krabbe om Agenda 2030

Bakom kulisserna: Agenda 2030 och hållbar utveckling

VårstundiSverige. de globala målen för hållbar utvecklling

De som styr världen

 FOTON/BILDER

Wikimedia commons. FN logotyp

Kennymc: big brother

Share

1 Comment

Kommentera