UPPDRAG GRANSKNING OM EU-MIGRANTER

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

3/10 – 2015
När samhället tittar bort är det avsnitt/dokumentär som Uppdrag Granskning gjort om EU-migranterna  i Högfors och Malmö.  Dokumentären visar den ökande konflikten mellan svenskar och EU-migranter samt  ett samhälle vars rättsprinciper är satt ur spel i tiggerifrågan

Janne Josefsson och Uppdrag Granskning är i farten igen och denna gång dokumenterar de om EU-migranterna och tiggeriet. Dokumentären/avsnittet heter ”När samhället tittar bort” och  är uppdelad i två delar. Del 1 innehåller det sedvanliga snacket om livslångt försörjningstöd, förtur i bostadskön  och att allt annat vore inhumant.   Del 2 i avsnittet  ”när samhället tittar bort” är intressantare och den delen handlar om de ökande konflikterna mellar romer och svenskar samt den passivitet som råder angående rättsprinciper från myndigheters sida vad gäller EU-migranterna

Här kan du se dolumentären från Uppdrag granskning om tiggeriet i Sverige

Obs du kan bara se del 1 i dokumentären, del 2 har tagits bort. Jag antar att Uppdrag Granskning rörde upp för många känslor 🙂

EU-MIGRANTERNA OCH KONFLIKTEN I HÖGFORS

Del 2 i Uppdrags Gransknings reportage handlar om orterna Högfors och Mossgruvan bredvid Örebro. Högfors är en liten ort med cirka 100 invånare. Det har också flyttat in cirka 100 EU-migranter som har bosatt sig i husvagnar i skogen och i nedgångna fastigheter. Relationen mellan invånarna i Högfors och romerna är minst sagt ansträngd. När Janne Josefsson och Uppdrag Granskning gör reportaget om situationen i Högfors så intervjuar Janne både ortsborna och EU-migranterna själva. När Janne Josefsson frågar ortsborna om vad som händer så berättar ortsborna i Högfors bl.a.  att:

  • Romerna kastar sopor i naturen.
  • Romerna sätter upp bosättningar utan markägarens tillåtelse.
  • Romerna bajsar i skogen regelbundet.
  • EU-migranterna kör med oskattade och oregistrerade bilar.
  • Romernas ungar ville bada i en privat pool. Poolägaren sade nej och barnen hämnades genom att kasta skräp i poolen. Poolägaren har nu satt upp ett staket runt tomten.
  • En villaägare såg från sitt köksfönster en rom som satte sig ned och bajsade 20 meter bort på hans tomt.
  • Romerna ställer upp sina husvagnar alldeles utanför villaägarnas tomter.

När ortsborna i Högfors har anmält händelserna så säger polisen att de inte har resurser för att ta hand om ärendena (kanske polisen i Örebro är fullt upptagna med att dricka kaffe?)

ROMSK FAMILJ OCKUPERAR HUS

Det mest groteska exemplet på det svenska rättshaveriet vad gäller romer är kanske den romska familj som har brutit sig in i ett hus och tagit det i beslag. Huset riktiga ägare bor i Schweiz. När de riktiga husägarnas dotter skulle bo i huset en sommar så gick inte det eftersom den romska familjen hade som sagt tagit huset i beslag. När Janne Josefsson och Uppdrag Granskning konfronterar den inflyttade romska familjen så säger de i sin tur att de hyr huset av en annan rom för 4 000 kronor i månaden. När Janne Josefsson konfronterar romen som ”äger” huset så säger han att den ockuperande romska familjen ljuger. En röra av av lögner med andra ord. Sedan när polisanmälan görs i detta ärende så börjar den verkliga cirkusen.

De verkliga ägarna till huset – ett 80-årigt par som bor i Schweiz – polisanmälde intrånget som gjorts i deras hus. Polisen i Örebro svarade att förundersökningen blev nedlagd eftersom ingen har stulit något (ja det är faktiskt sant –  Örebro-polisens respons var att lägga ned utredningen). Polisen i Örebro anser också att det som den romska familjen gjort inte är egenmäktigt förfarande eftersom  polisen inte kan bevisa uppsåt. Polisen i Örebro hänvisar därför till Kronofodgen och Kronofodgen svarar med att de riktiga husägarna måste identifitera personerna som bor i det ockuperade huset innan Kronofogden kan göra något. (att identifiera en rom/EU-migrant är i princip omöjligt eftersom de saknar id-handlingar).

 Läget är med andra ord fastlåst och den romska familjen bor i nuläget kvar i huset i det ockuperade huset i Högfors.

”JAG VISSTE INTE ATT BILEN VAR OBESIKTIGAD”

När Janne Josefsson ställer frågor till en av de boende romerna –  som tydligen har lärt sig svenska efter tre månader i Sverige – så får han följande svar:

 ”Jag visste inte att bilen var obesiktigad”,
 
”Vi har inga förråd, därför kastar vi skräp i naturen”,
 
”De (svenskarna) är van att ha tråkigt och sitta hemma och snacka skit om folk och har svårt för människor som umgås med varandra (romer)”.

EU-MIGRANTERNAS KÅKSTAD I MALMÖ CENTRUM

Janne Josefssons Uppdrag Granskning och avsnittet ”När samhället tittar bort” fortsätter i Malmö. I centrala Malmö så har EU-migranterna ockuperat ett industriområde på industrigatan – Nobelvägen.  Där har romerna bott i cirka ett år. Det är cirka 400 EU-migranter som bor där. Vissa av romerna blir aggressiva när Janne Josefsson kommer in på kåkstaden i Malmö och de kör iväg honom. janne  blir tvungen att skaffa skriftlig papper från markägaren och först då så släpper EU-migranterna in honom i kåkstaden i Malmö centrum. 

Området är nedskräpat och själva ockuperingen är givetvis olaglig. Nedskräpning och avföring runt kåkstaden är vanligt. Kåkstaden består av husvagnar, tält och en massa skräp och kåkstaden har blivit klassad som en sanitär olägenhet. Och precis som i Högfors så blir det cirkus när markägaren försöker hantera situationen.

Miljönämnden har krävt att fastighetsägaren/markägaren ska röja upp pga. sen sanitära olägenheten.  Kronofogden – som ska stå för  avvisningen – kan inte avvisa någon eftersom de inte har identiteten på de som bor där.

Polismästare Mats Karlsson säger att polisens jurister har sagt att polisen inte får identifiera människor i det syftet åt någon annan. Mats Karlsson vill ha tydligare  direktiv från politiker eftersom situationen år ohållbar.

När Miljöförvaltningen själva försökte avhysa EU-migranterna så blev de stoppade av aktivister pga en överklagan som aktivisterna gjort.

EU-MIGRANTERNA MISSBRUKAR KYRKANS HJÄLP

Kyrkorna i Malmö brukar hjälpa EU-migranterna fast nu har kyrkogårdsförvaltningen börjat tänka om. Kyrkogårdsförvaltningen har service såsom sovplatser och ställen där man slänger avfall och där man kan ta vatten och även låna vattenkannor. EU-migranterna stjäl vattenkannorna från kyrkorna, EU-migranterna bajsar på kyrkans område,  de använder serviceplatserna för att tvätta på, slänga avfall,  vilket täpper igen brunnarna hos kyrkorna. På S.t Paulis kyrkogård står romerna för nedskräpning och avföring och även prostitution. och personalen på S:t Paulis kyrkogård får plocka upp kondomer efter de prostituerade.

 Referenser

Sydsvenskan: Uppdrag Granskning om EU-migranterna i Högfors och Malmö

Hotpot: EU-migranter i kåkstaden i Malmö

 

In english

When society looking away is the section / documentary Mandate Review made on EU migrants in Karkkila and Malmö. The documentary shows the increasing conflict between the Swedes and EU migrants and a society whose principles are put out of action in begging the question

Janne Josefsson and Mandate Review is at it again and this time they document on EU migrants and beggary. The documentary / section called ”As society looking away”, and is divided into two parts. Part 1 includes the usual mud that Sweden should give the Roma lifelong livelihood support, priority in the queue, and that anything else would be inhumane. Part 2 of ”when society is looking away” is interesting and that matter is about the increasing conflicts lamellar Roma and Swedish, as well as the lack of justice that seems to be lacking in terms of EU migrants.

EU migrants and the conflict in Högfors

Part of Part 2 of the Mission Review Report reportage about the resorts Högfors Moss Mine next to Örebro. Karkkila is a small village with about 100 inhabitants. It has also moved some 100 EU migrants who have settled in caravans in the woods and run-down properties. The relationship between the residents of Karkkila and the Roma are the least strained. When Janne Josefsson and Contract Audit makes reportage about the situation in Karkkila as interviewing Janne both locals and EU migrants themselves. When Janne Josefsson ask the locals about what happens we will tell the locals in Karkkila including To:

Roma throwing garbage in nature.
Roma sets up settlements without the landowner’s permission.
The Roma poop forest regularly.
EU migrants run with oskattade and unregistered cars.
Roma kids wanted to swim in a private pool. The pool owner said no and children retaliated by throwing debris into the pool. The pool owner has now put up a fence around the plot.
A homeowners saw from his kitchen window a rum sat down and defecated 20 meters away on his site.
Roma set their caravans just outside the homeowners’ plots.

When the locals in Karkkila has reported the events to the police said that they do not have the resources to take care of cases (maybe the police in Örebro are busy drinking coffee?)


Roma family occupying HOUSE

The most grotesque example of the Swedish legal wreckage is perhaps the Roma family who has broken into a house and taken it seized. House real owner lives in Switzerland. When the real householders daughter would stay in the house a summer so did not go there because the Roma family had taken the house seized. When Janne Josefsson and Contract Audit confronts the immigrant Roma family so they say in turn that they rent the house by another rum for 4 000 per month. When Janne Josefsson confronts ROM that ”owns” the house so he says that the occupying Roma family lying. A move of the lies of the other words. Then when the police report made on this matter so begins the real circus.

The real owners of the house – a 80-year-old couple living in Switzerland – Police reported the infringement made in their house. Police in Örebro replied that the investigation was discontinued because no one has stolen anything (yes it’s true). Police in Orebro also consider it as the Roma family made is arbitrary decision because the police can not prove intent. Police in Örebro therefore refers to Kronofodgen and Kronofodgen respond to the real homeowners have identifitera persons who live in the occupied house before the bailiff can do something. (to identify a rum / EU migrant is almost impossible because they lack identity documents).

Situation in other words locked and the Roma family living in the present, in the house of the occupied housing in Karkkila. Welcome to Sweden in 2015.
”I never knew that the car was OBESIKTIGAD”

When Janne Josefsson put questions to one of the accommodation Roma – who apparently has learned Swedish after three months in Sweden – he gets the following response:

”I did not know the car was obesiktigad”

”We have no stock, therefore we throw litter in the countryside”

”They (the Swedes) are used to get bored and sit at home and talk shit about people and hard for people to socialize with each other (Roma).”


EU migrant settlement in central Malmö

Janne Josefsson’s Mission Review and the ”When society looks away” continued in Malmo. In central Malmö has EU migrants occupied an industrial park on the street Industry – Nobel Road. Where the Roma have been living for about a year. There are approximately 400 EU migrants living there. Some of the Roma become aggressive when Janne Josefsson entering the township in Malmö and they drive him away. Janne will be required to obtain a written paper from the land owner and only then will release EU migrants him into the shantytown in downtown Malmö.

The area is littered and themselves The occupation are of course illegal. Litter and feces around township is common. The township consists of caravans, tents and a lot of debris and the township has been classified as a nuisance. And just as in Karkkila it becomes a circus when the landowner trying to handle the situation.

The Environmental Committee has demanded that the landlord / landowner must clean up because. then sanitary inconvenience. Enforcement officer – which is scheduled for deportation – can not reject anyone because they do not have the identity of those who live there.

Police chief Mats Karlsson says that the police’s lawyers have said that the police may not identify the people in the purpose to another. Mats Karlsson wants clearer directives from politicians because the situation is untenable.

When the Environment Department itself tried to evict EU migrants as they were stopped by the activists due to an appeal made by the activists.


EU migrants abusing CHURCH HELP

The churches in Malmö tend to help EU migrants settled now, cemetery management started to think about. Cemeteries Administration has services such as rental and places to throw the waste and where you can take water and even borrow water jugs. EU migrants are stealing water pitchers from the churches, EU migrants poops on the church area, they use the service places to wash in, throw away waste that clog the wells of the churches. At St. Pauli cemetery stands Roma for littering and feces and even prostitution. and the staff at St. Pauli cemetery can pick up condoms for the prostitutes.


Paralyzed government in the issue of EU MIGRANTS

What is lacking in terms of Karkkila, Moss Mine, Flextrus parking, a township on Industrial Road in Malmö and everything else related to EU migrants / Roma to do is of course the initiative from the red-green government. Though these initiatives, we can probably only dream of. Regarding EU migrants and the current government as the government seems more set to import European migrants to Sweden.

One can ask whether Stefan Löfven and the red-green government is the most incompetent government that Sweden ever had?

1 Comment

  1. I regerinen verkar man faktiskt inte veta vilket ben man skall stå på. Kanske för att man är för många som bestämmer (dvs. regerar med MP och V). Ja, jag såg Janne Josefssons Uppdrag granskning. Det verkade som att en uthyrare hyrde ut lägenheter åt romerna, men att ställa upp husvagnar på annans mark är inte tillåtet. Ja, det verkar saknas rättvis vad gäller de romanska EU-migranterna. Polisen, åklagarmyndigheten står helt paff. Samma med regeringen. Våra lagar är inte gjorda för att upphäva detta tokeri så de får fortsätta.
    Såg Agenda igår kväll och där debatteras det om att ”regeringen bidrar till ett hårdare klimat”

Kommentera