TTIP: DÖDSSTÖTEN FÖR DEMOKRATIN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

16/11 – 2015
TTIP: THE DEATH OF DEMOCRACY

EU och USA håller i nuet på att förhandla om ett handelsavtal som heter TTIP. Den engelska politikern David Melone menar att TTIP kommer att innebära dödsstöten för demokratin i Europa om avtalet går igenom.

TTIP står för Transatlantic Trade Investment Partnership och är ett handelsavtal som i detta nu håller på att arbetas fram mellan USA och Europa. Avtalet handlar om att förbättra och förenkla handeln mellan dessa två kontinenter. Förhandlingarna startade 2013 och det är EU-kommissionen som representerar Europa och EU. Förhandlingarna sker bakom stängda dörrrar och sekretessen är hög. Men ändå har mycket läckt ut och innehållet är minst sagt oroande.

DÖDSSTÖTEN FÖR DEMOKRATIN:TTIP

Politikern David Melone från Green Party i England berättar i sin föreläsning ”TTIP: The Death of Democracy” vad TTIP egentligen innebär och han tar ett exempel vad gäller matmarknaden. David Melone menar att USA är intresserad av ett avtal såsom TTIP för att de vill ta över den europiska marknanden vad gäller t.ex. mat.

Matframställningsprocesen i USA är annorlunda mot den i Europa. När matproducenterna i USA producerar kycklingar så sätter man kycklingarna i klorin innan de skickas iväg för försäljning. Klorinet har död på bakterier men det sägs att ca 25 % av bakterierna ändå överlever. Det pratas också om att klorin kan vara cancerframkallande.

Matframställningsprocessen i Sverige och Europa har mycket högre standard med högre kostnad och bättre resultat som följd. Om TTIP blir verklighet så kan t.ex. USA sälja billigare kycklingar än sina europeiska konkurrenter just pga lägre framställningskostnader. Detta kan innebära att Europas producenter antingen kan gå under av konkurrensen eller så blir de tvungna att sänka standarden på sina matframställningsprocesser. En situation som ingen egentligen vinner på.

ISDS – EUROPAS SANNA MARDRÖM

David Melone fortsätter sin föreläsning och går in på det som kallas bilateral investment treaty (BIT). Biliteral =  som har att göra med två. Översatt så blir det: ”biliteral investerings överenskommelse.” En BIT är en del av TTIP och är helt enkelt regler/policys som arbetas fram som ska skydda företag som investerar i andra länder så att dessa företag inte ska skadas på något sätt i de nya länderna pga ländernas regler eller kommande regler.

Det låter bra på pappret men kan vara en katastrof i det verkliga livet.

En komponent i BIT är den beryktade ISDS-klausulen. ISDS står för Investor State Dispute Settlements. ISDS är en skiljedomstol. En skiljedomstol fungerar som så att tvisten utgörs av s.k. skiljedomare (3 jurister). Skiljedomen sker utan allmän domstol, ingen får vittna under ed, allt som kommer fram är hemligt och domen får inte överklagas.

Man förbigår vanliga svenska domstolar helt och hållet. Men om du som privatperson däremot vill stämma ett företag så får du gå igenom det sedvanliga rättsväsendet. En procedur som kan dra ut på tiden i evigheter medans en skiljedomstol kan gå relativt snabbt. Centret för skiljedomstolar heter ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) och den är belägen i Washington USA.

Med hjälp av ISDS så kan storföretag stämma nationer om företaget anser att regeringen har gjort något som gör att företaget lider ekonomisk skada.

Tänk dig att vi får ett amerikanskt storföretag som investerar i Sverige. Plötsligt skapar vår regering en lagändring som gör att det amerikanska företaget tar skada på något sätt. Dvs. börjar tjäna mindre pengar. Då kan det amerikanska företaget stämma Sverige för att Sverige har åsamkat företaget en ekonomisk förlust.

ISDS är ingen fantasi utan ett exempel är svenska Vattenfall som har använt ISDS för att stämma tyska staten för att Tyskland bestämde sig för att fasa ut kärnkraften i landet.

 

VATTENFALL STÄMMER TYSKLAND FÖR AVSTÄNGING AV KÄRNKRAFTVERK

Det var en kärnkraftsolycka i Fukushima år 2011 som berodde på en jordbävning. Denna olycka var något som påverkade det tyska folket och tyska regeringen beslöt att avveckla kärnkraften i Tyskland fram till år 2022.

Tråkigt nog för Tyskland så var det svenska Vattenfall som hade kontraktet på att underhålla Tysklands kärnkraftverk och Vattenfall insåg att om Tyskland avvecklar kärnkraften så kommer det dubbel-moraliska Vattenfall att förlora mycket pengar. Så Vattenfall stämde tyska staten på 43 miljarder kronor för förlorad inkomst och de använde ISDS för att göra stämningen. Kontraktet som Vattenfall använder sig av heter Energy Charter Treaty .

Socialdemokraten Mikael Damberg tycker att Vattenfalls stämning mot Tyskland var en jättebra ide:

– Om man tvingas stänga sin verksamhet kan man i vissa länder har rätt till ersättning och det är väl det man nu prövar i den här processen, säger Mikael Damberg till Svt.

Det finns fler fall där stater har fått betala megabelopp för att företag tog ”ekonomisk skada”. Länk för mer skräckhistorier finns längst ned på denna sida. Mannheimer Svartling heter advokatbyrån som Vattenfall använder sig av för att stämma  Tyskland. Vattenfall vs. Tyska staten är ett fall som fortfarande pågår.

JURISTER OCH STORFÖRETAGEN JOBBAR REDAN IHOP

David Melone berättar vidare att han och några andra undersökte vilka det är som gör dessa ISDS-domstolar. De hittade några namn och företag och juristerna består mestadels av män. Många kommer från de mäktigaste advokatfirmorna på planeten.

David Melone säger att dessa megaadvokatfirmor inte direkt är kända för att bedriva voluntärarbete utan får du dessa som motståndare så tyckte David Melone att det var dags att byta namn, gå under jorden och försvinna för gott. De är hårdhänta personer.

Dessa advokatfirmor har avgjort cirka 55 procent av ISDS-dispyter. De summor som förhandlas fram är astronomiska. Och det mest paradoxala av allt är att dessa mäktiga advokatbyråer redan har de flesta storföretag som kunder världen över.

REFERENSER
hemsidan: ttippen: vad är ISDS?
Jordens vänner om TTIP och ISDS
David Melone – engelsk politiker

Wikipedia: TTIP och ISDS
Svenska dagbladet: debattartikel om TTIP

 

In english

TTIP: THE DEATH OF DEMOCRACY

EU and US hold in the moment to negotiate a trade agreement called TTIP. The British politician David Melone says that TTIP will be the death of democracy in Europe if the agreement goes through.

TTIP stands for Transatlantic Trade and Investment Partnership is a trade this is now being worked out between the US and Europe. The agreement is about improving and simplifying trade between the two continents. Negotiations started in 2013 and it is the European Commission representing Europe and the EU. The negotiations take place behind closed doors and confidentiality are high. But  much have leaked and content are  worrying.

DEATH OF DEMOCRACY: TTIP

Politician David Melone from the Green Party in England says in his lecture ”TTIP: The Death of Democracy” what TTIP really means and he takes an example in terms of the food market. David Melone says that the US is interested in an agreement such as TTIP because they want to take over the europiska soil conditions, eg regarding food.

The foodprocess in the United States is different from that in Europe. When food manufacturers in the United States produces chickens they put the chickens in chlorine before they are sent for sale. The chlorine is killing germs, but it is said that about 25% of the bacteria still survive. There’s also talk that chlorine may be carcinogenic.

Foodprocess in Sweden and Europe have much higher standard with higher cost and better performance as a result. If TTIP becomes a reality, for example, US can sell cheaper chickens than their European competitors because of lower production costs. This could mean that European producers can either get broke or they will be forced to lower the standard of their foodprocess. A situation that no one really wins.

 
ISDS – EUROPE’S TRUE NIGHTMARE

David Melone continues his lecture and go into what is called a bilateral investment treaty (BIT). Biliteral = that has to do with two. Translated, it becomes: ”biliteral investment agreement.” A BIT is part of TTIP and are simply rules / policies that worked out to protect companies investing in other countries so that these companies should not be harmed in any way in the new countries due to country regulations or future regulations.

It sounds good on paper but can be a disaster in real life.

A component of the BIT is the notorious ISDS clause. ISDS stands for Investor State Dispute Settlements. ISDS is an arbitration tribunal. An arbitration works is that the dispute involves so-called arbitrators (3 lawyers). The arbitration is made without the court, no one may testify under oath, whatever comes out is secret and the verdict can not be appealed

It ignores ordinary Swedish courts altogether. But if you as an individual do want to sue a company you must  get to go through the normal judicial system. A procedure that can drag on forever while a tribunal can go relatively quickly. Center for arbitration called ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), and it is located in Washington, United States.

With the help of ISDS can corporations sue nations if the company believes that the government has done something that makes the company suffers financial damage.

Imagine that we have an American corporations investing in Sweden. Suddenly our government create  a change in the law that allows the US company will be damaged in any way. Ie starts to make less money. Then the American company can sue Sweden because Sweden has caused the company a financial loss.

ISDS is no imagination, an example is the Swedish Vattenfall has used ISDS to sue the German government when Germany decided to phase out nuclear power in the country.

 
WATERFALL SUES : GERMANY FOR SHUT-OFF NUCLEAR POWER PLANTS

it was a nuclear accident at Fukushima in 2011 that was due to an earthquake. This accident was something that affected the German people and the German government decided to phase out nuclear power in Germany by the year 2022

Sadly for Germany it was the Swedish Vattenfall, which had the contract to maintain Germany’s nuclear power plants and Vattenfall realized that if Germany phasing out nuclear power, Vattenfall would losing a lot of money. So Vattenfall sued the German government on 43 billion for lost income and they used the ISDS to make the atmosphere. The contract that Vattenfall uses is called the Energy Charter Treaty.

Social Democrat Mikael Damberg think Vattenfall’s lawsuit against Germany was a great idea:

– If you are forced to close their operations may in some countries have the right to compensation and it is well, it is now trying in this process, says Mikael Damberg to SVT.

There are more cases where states have had to pay mega amount when companies took the ”economic damage”. Link for more horror stories are at the bottom of this page. Mannheimer Blackie’s is the law firm Vattenfall uses to sue the shit out of Germany. Waterfall Vs. The German state is a case that is still ongoing.

 

LAWYERS AND BUSINESS ARE ALREADY WORKING TOGETHER

David Melone says that he and some others examined whom it is that makes these ISDS tribunals. They found some names and companies and lawyers made up mostly of men. Many come from the most powerful law firms in the world.

David Melone says that these mega law firms is not exactly known for conducting volujteerywoek but if  you get these as opponents so did David Melona that it was time to change the name, go underground and disappear for good. They are heavy-handed people.

These law firms have settled around 55 percent of the ISDS-disputes. The amounts negotiated are astronomical. And the most paradoxical of all is that these powerful law firms already have most large companies worldwide customers.

 

MY COMMENT OM TTIP, ISDS AND SWEDEN

It is hardly an exaggeration criticisms against TTIP and ISDS. US just join the things that benefit themselves. If TTIP / ISDS goes through, we will see American corporations sueing the swedish state with wimpy Swedish politicians and billions of tax money will end up in corporate pockets. Fiasco Minister Stefan Löfven would probably take ”responsibility” to pay tax money to big business. TTIP should be scrapped.

Kommentera