INGA NATO-ÖVNINGAR PÅ SVENSK MARK

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

17/9 2015
Nato:s övningar i Sverige avlöser varandra även fast Sverige inte är medlem i Nato. Några Nato-övningar som Sverige deltagit i är:    Northern Coasts, Cold Response, Noble Mariner, Loyal Arrow och Baltic Host, Steadfast Jazz,   Nordic Air Meet,  Cold Response  2. Regeringen har i smyg placerat Sverige så nära medlemskap i Nato som det går.

AVTALET SOM SKREVS BAKOM VÅRA RYGGAR

År 2014 så hade Nato ett toppmöte i Wales. Då passade Sverige på att skriva under det som kallas värdlandsavtalet (Host Nation Support – HNS). Värdlandsavtalet är ett avtal mellan Sverige och Nato och som bl.a. innebär att  Nato får placera ut trupper och etablera ett högkvarter i Sverige – både i fredstid och krigstid.

Nato får också bedriva strid och gå till attack mot ett annat land från svenskt territorium. Värdlandsavtalet innebär också att Nato har rätt att föra in vilka vapen de vill i Sverige – inklusive kärnvapen. Natos soldater kan inte heller dömas för brott som begåtts i Sverige; inkluderat krigsbrott som begås i andra länder om Nato har bas i Sverige. Avtalet skrevs på av dåvarande ÖB Sverker Göransson.   

Vidare så skriver sajten Proletären att Nato-trupper inte kommer att lyda under svenskt befäl; att Sverige ska organisera och beskydda Natos högkvarter på svenska mark.

Något som också är värt att nämna är att Sverige har ett 24 000 kvadratmeter stort militärt övingsområde som ligger nära Vidsel i Norrbotten och heter NEAT. NEAT står för North European Aerospace Testrange och där brukar Nato och USA göra militära övningar. Bl.a. så har USA övat med sina legendariska B 52 bombplan på Neats område. Kriget är redan här.

Beslutet om värdlandsavtalet hade inte föregåtts av någon debatt i riksdagen, vilket måste ses som anmärkningsvärt eftersom Sverige i princip gick med i Nato i och med värdlandsavtalet.

Mörkläggning med andra ord.

Värt att nämna är att Sverige inte har skrivit under helt och hållet vad gäller värdlandsavtalet. Detta ska göras 2016.

VAD ÄR NATO?

NATO står för North Atlantic Treaty Organisation eller på svenska Nordatlantiska fördragsorganisationen. På deras hemsida står följande:

”NATO’s essential purpose is to safeguard the freedom and security of its members through political and military means.” NATO is committed to the peaceful resolution of disputes. If diplomatic efforts fail, it has the military capacity needed to undertake crisis-management operations.

”Kärnvapen är en central komponent i Natos sammanlagda förmåga för avskräckning och försvar… så länge kärnvapen existerar kommer Nato att förbli en nukleär allians”

(Nato’s Deterrence and Defence Posture Review, Chicago 2012).

Nato var med och bombade sönder Libyen.  Nato var och krigade i Afghanistan. Just nu håller Nato och USA på att reta upp den ryska björnen genom att placera militära vapen längs rysslands gränser i de länder som är med i Nato

NRF- SVERIGE BIDRAR TILL KRIGET

NRF står för Nato Response Force och är en militär enhet inom Nato på cirka 13 000 militärer inom NATO som sätts in med kort varsel över hela världen. Sverige sökte medlemskap i NRF och blev godkända 2013. Sverige ställer upp med krigsmateriel till NRF. Sverige ska bl.a  hålla 8 Gripen-plan stridsberedda och redo att användas av Natos personal i händelse av en konflikt. Det var den förra Alliansregeringen tillsammans med Socialdemokraterna som bestämde detta.

SVENSKA POLITIKERS INSTÄLLNING TILL NATO

I princip så är det bara Vänsterpartiet som är kritisk till Nato, t.o.m. SD beviljade NRF.

Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet säger:

–Det här är ett led i Sveriges anpassning till Nato och det är så det uppfattas i vår omvärld. När man lägger till värdlandsavtalet, som innebär att vi förebereder oss för att kunna ta emot Natotrupp i Sverige, så urholkar det vår alliansfrihet. Jag tycker att det här innebär att regeringen steg för steg anpassar oss till Nato utan att be svenska folket om lov, säger han.

– Vi har inte haft någon folkomröstning eller politisk debatt om Nato som motsvarar frågans tyngd, ändå fortsätter det här samarbetet att utvidgas. Sverige bör inte bli en del av någon kärnvapenallians. Kärnvapenstrategin är central för Nato och går helt emot vår vilja att Sverige ska arbeta för kärnvapennedrustning.

MEDIA, NATO, USA OCH RYSSLAND

Just nu pratas det mycket om hur farligt Ryssland är. Det pratas om Rysslands aggression i Ukraina, Rysslands upprustning etc. och ”experter” varnar för Ryssland och påpekar att Nato är enda lösningen för Sverige. Vi ser fejkade opinionssiffror. Visst kan det hända att Ryssland är farligt men förbättrar USA och Nato situationen genom att placera ut tung militär utrustning längs Rysslands gräns? USA har också planer på att placera ut tung militär utrustning i flera andra forna öststater. USA har även EU i sitt stall och EU verkar endast åstadkomma dåliga relationen mellan Ryssland och övriga världen.

 Det är ju välkänt att USA betalar etablerade tidningar och journalister för att bedriva propaganda.

Ju mer amerikansk/Nato militär som vi har på vår bakgård, desto mer kommer Sverige att bli involverad i krig och konflikter. Bl.a. p.g.a. att Nato styrs av USA och USA har som bekant sällan fredliga planer.

Personligen så säger jag NEJ TILL SVENSKT MEDLEMSKAP I NATO

Referenser

Dagens nyheter: B 52 bombplam i Sverige

Proletären: Nej till Nato

Tidningen ”Syre” om medlemskap i Nato och dess nackdelar

 

NATO exercises in Sweden after another even though Sweden is not a NATO member. Some NATO exercises that Sweden participated are: Northern Coasts, Cold Response, Noble Mariner, Loyal Arrow, and Baltic Host, Steadfast Jazz, Nordic Air Meet, Cold Response 2. The government has surreptitiously placed Sweden so close to NATO membership as it goes .

AGREEMENT written behind our backs

In 2014, NATO had a summit in Wales. When Sweden took the opportunity to sign what is called the host country agreement  (Host Nation Support – HNS). Host Country Agreement is an agreement between Sweden and NATO and including means that NATO will deploy troops and establish a headquarters in Sweden – both in peacetime and wartime.

NATO may also engage in battle and to attack another country from the Swedish territory. Host country agreement also means that NATO has the right to bring in the weapons they want in Sweden – including nuclear weapons. NATO troops can not be tried for crimes committed in Sweden; including war crimes committed in other countries about NATO base in Sweden. The agreement was drafted in by the then Supreme Commander Sverker Göransson.   

Furthermore, type the site Proletären that NATO troops will not be under Swedish command; Sweden to organize and protect NATO headquarters on Swedish soil.

Something that is worth mentioning is that Sweden has a 24,000-square-foot military övingsområde as liggeri X and called NEAT. NEAT stands for the North European Aerospace Test Range, and which tend to NATO and the US to make military exercises. Inter alia the US has practiced with his legendary B-52 bomber on Neats area. The war is already here.

The decision on the host country agreement had not been preceded by a debate in parliament, which must be seen as remarkable as Sweden agreed in principle in NATO and the host country agreement. Host Country Agreement was such a serious matter that should have been a referendum on it.

Mörläggning other words and blackout we will be seeing more of.

Worth mentioning is that Sweden has not signed entirely in terms of host country agreement. This should be done in 2016.

WHAT IS NATO?

NATO stands for North Atlantic Treaty Organization or the Swedish North Atlantic Treaty Organisation. On their website it says the following:

”NATO’s essential purpose is to safeguard the freedom and security of its members through political and military Means.” NATO is committed to the peaceful resolution of Disputes. If Diplomatic Efforts Fail, It has the military capacity needed to take over crisis-management operations.

”Nuclear weapons are a central component of NATO’s overall capabilities for deterrence and defense … as long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance ‘

(NATO’s Deterrence and Defence Posture Review, Chicago 2012).

NATO was and bombed down Libya. NATO was and fought in Afghanistan. Right now NATO and the US to enrage the Russian bear by placing military weapons along Russia’s borders in the countries which are members of NATO

NRF- SWEDEN CONTRIBUTES TO WAR

NRF stands for the NATO Response Force and a military unit within NATO about 13 000 military within NATO deployed on short notice worldwide. Sweden sought membership in NRF and was approved in 2013. Sweden lines up with arms to the NRF. Sweden will among others hold eight Gripen fighters battle prepared and ready to be used by NATO personnel in the event of a conflict. The former Alliance government with the Social Democrats decided this.

SWEDISH politicians attitude TO NATO

In principle, it is only the Left that is critical to NATO, empty SD granted NRF.

Jonas Sjöstedt The Left says:

-This Is part of Sweden’s adaptation to NATO, and that is how it is perceived in our world. When you add a host country agreement, which means that we prepare ourselves to be able to receive NATO squad in Sweden, so is undermining our alliance. I think this means that the government gradually adapt to NATO without asking the Swedish people for permission, he says.

– We have not had any referendum or political debate about NATO that corresponds to the question weight, still continues this collaboration will be extended. Sweden should not be part of a nuclear alliance. Nuclear strategy is central to NATO and goes completely against our will to Sweden to work for nuclear disarmament.

MEDIA, NATO, the USA and Russia

Right now people are talking a lot about how dangerous Russia. They talk about Russian aggression in Ukraine, Russia Lans renovation etc. and the ”experts” warn Russia and points out that NATO is the only solution for Sweden. Sure, it can happen that Russia is dangerous, but improves the USA and NATO, situation by deploying heavy military equipment along the Russian border? The US also plans to deploy heavy military equipment in several other former Eastern Bloc countries. The US has also EU in their stables and the EU degrades only the relationship between Russia and the rest of the world.

In Swedish media, we will also get to read ‘experts’ opinion that Sweden must join NATO, we will see fake poll numbers, we will be told how dangerous Russia, and we will see a NATO-friendly propaganda in general . It is well known that the United States pays established newspapers and journalists for conducting progapanda.

The more the US / NATO military that we have in our backyard, the more we will also get the weather modification and chemtrails. Weather Modification and the chemtrails are good examples of how destructive the US and its military is.

Personally, I say NO TO SWEDISH NATO membership

 

 

Kommentera