SVENSK ASYLPOLITIK FÖRSÄTTER SVERIGE I KRIS

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

18/10 – 2015

Den svenska flyktingpolitiken/migrationspolitiken sätter nya rekord. Bara i september månad så tog Sverige emot 25 000 flyktingar. Just nu är det cirka 2 000 personer per dag som söker asyl i Sverige och Sverige har hamnat i en krissituation

Platserna till asylmottagandet har helt enkelt tagit slut och det finns snart ingenstans att skicka de kommande asylsökande.  Sverige kommer att ha tagit emot ca 180 000 asylsökande flyktingar under 2015 – det högsta någonsin.

DECEMBER-ÖVERENSKOMMELSEN HAR FALLIT

Det enda som är positivt på den svenska politiska arenan just nu är att Kristdemokraterna lämnar December-överenskommelsen och i och med det så existerar inte längre DÖ. Det innebär en stor spricka i den svenska politiken och är ett hårt slag för Stefan Löfven (gudskelov).

Låt oss hoppas att de rödgröna partiernas makt minskar och att vi får en mer sansad politik i Sverige.  Det som behövs är en politik som sätter Sverige och svenskarna i första hand – och inte en politik som prioriterar ”Europa”.

R.I.P. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartet.

 

In english

Swedish refugee policy / migration policy, setting new records. Just in the month of September took Sweden to 25 000 refugees. Right now there are about 1 000 people per day who are seeking asylum in Sweden, and Sweden has been in a crisis situation

Places to asylum reception has simply run out and there will soon be nowhere to send the coming asylum seekers. Sweden will have received about 180,000 asylum seekers refugees in 2015 – the highest ever.

SWEDEN most incompetent administration ever?

I ask myself again the question of the red-green government are those most incompetent government of Sweden ever had. Stefan Löfven should actually resign considering the mess that he, the Green Party and the Left Party have caused. You can not be that stupid to deliberately puts a country in crisis!

December agreement FALLEN

The only thing that is positive in the Swedish political scene right now is that the Christian Democrats leave the December Agreement, and with it so does not exist anymore die. This means a large crack in the Swedish policy and is a hard blow for Stefan Löfven (thank God).

Let us hope that the red-green parties of power decreases and we get a more sober politics in Sweden. I do not think anyone wants the insanity going on right now in this country. What is needed is a policy that puts Sweden and the Swedes in the first place – and not a policy that gives priority to ”Europe”.

RIP Social Democrats, Green Party and Left Partet.

 

Kommentera