SKOLSKJUTNING I OREGEON

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

5/10- 2015
Ännu en skolskjutning har skett i USA. Förra veckan så  så gick den 26-årga gärningsmannen Chris Harper Mercer in på Umpqua College i den lilla staden Roseburg i Oregon USA och öppnade eld. Resultatet blev 10 dödade elever och sju skadade innan Chris Harper Mercer själv blev ihjälskjuten av amerikansk polis.

PSYKOFARMAKA OCH VÅLD

Skolskjutningar i USA börjar tyvärr bli en vanlig företeelse. Vissa skyller på den liberala vapenlagarna men även området mental ohälsa har mer och mer blivit på tapeten. Som bekant så är det inte ovanligt att dessa skolskjutningar har gjorts av personer som tar mentala mediciner såsom antidepressiva, ångestdämpande etc.  och dessa mediciner är ökända för sina biverkningar såsom aggressivitet, mordiskhet, depression osv.

ANVÄNDE CHRIS HARPER MERCER LITIUM?

Använde Chris Harper Mercer psykofarmaka/Litium? Det har ännu inte bekräftats att så är fallet men läser man på lite grann så förstår man att det är mest troligt att Chris Harper Mercer använde psykdroger. På ett forum på internet så kallade sig Chris Harper Mercer för ”Lithium_love” och Litium är ett psykiatriskt läkemedel som används mot bipolär sjukdom. Chris Harper Mercer har även gått i en skola för elever med dysfunktion – Switzer Learning Center- och det borde betyda att han gick på psykiatrisk medicin eftersom psykofarmaka  i USA är lika vanligt som godis.

Det är inte bara lättillgängliga vapen som är problemet utan  även den psykiatriska medicinen med sina bieffekter är antagligen  den största boven.

 
PÅ sidan 30 i denna referens kan du läsa om bieffekterna av Litium.

CCHR: Litium bieffekter

 

English

Another school shooting has taken place in the United States. x the so went 26-angry offender Chris Harper Mercer in the Umpqua College in the small town of Roseburg in Oregon United States and opened fire. The result was 10 killed students oh seven injured before Chris Harper Mercer himself was shot dead by US police.

Psychotropics AND VIOLENCE

School shootings in the United States begins sadly become a common occurrence. Some blame the liberal gun laws, but also the field of mental health problems have become more and more of the wallpaper. As is known, it is not uncommon for these school shootings have been made by people taking mental medications such as antidepressants, anxiolytics, etc., and these medications are notorious for their side effects such as aggressiveness, murderousness, depression and so on.

USED CHRIS HARPER MERCER LITIIUM?

Used Chris Harper Mercer psychotropics / Lithium? It has not yet been confirmed to be the case but if you read on a bit then you understand that it is most likely that Chris Harper Mercer used psychiatric drugs. On an Internet forum called himself Chris Harper Mercer ”Lithium_love” and Lithium is a psychiatric medication used to treat bipolar disorder. Chris Harper Mercer has also been in a school for students with dysfunction – Switzerland Learning Center- and that should mean he went on psychiatric medication because psykofarnaka in the United States are as common as candy.
It is not only readily available weapons that are the problem but the psychiatric medication is probably the biggest culprit.
On page 30 of this reference, you can read about the side effects of Lithium:

 

Kommentera