SKIPPA FLYGSKATTEN

42 total views, 1 views today

6/12-2016

Den rödgröna regeringen vill beskatta flygresor inom Sverige. Detta pga. att planen släpper ut växthusavgaser och således bidrar till växthuseffekten. Men mycket tyder på att hela klimatdebatten  baseras på falska grunder samtidigt som det finns en dold agenda bakom den globala klimatdebatten.

MP I EXTAS. Regeringen – med det fordonsfientliga Miljöpartiet i spetsen – vill nu utöka sin bestraffning av svenskarna genom att beskatta deras flygresor. Detta eftersom flygplan släpper ut växthusgaser och bidrar till den s.k. växthuseffekten. Nyligen har det varit klimatmöten i Paris och i Marrakech där avtal har skrivits under. När det gäller flygskatt så skriver den globalistiska svenska regeringen följande  på sin hemsida och i sina pdf-filer:

ATT TVINGA RESENÄRER

”Syftet med flygskatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet – begränsad klimatpåverkan. Cirka 40 % av resenärerna kan förväntas flytta över till andra trafikslag, främst biltrafik, i de fall avståndet möjliggör detta. Skatten förväntas leda till begränsade men positiva efffekter för klimatet gneom minsakde utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig klimatpåverkan från flyget.”

”Miljöskatter och andras ekonomiska styrmedel är enligt direktiven centrala för att uppfylla klimatmål och avgörande för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. I och med att flyget använder fossila bränslen innebär förbränningen  att alla flygningar har en påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid (+ några några saker till ). De statsfinansiella nettointäkterna av den föreslagna skatten beräknas bli 1,75 – 1,78 miljarder kronor per år”

Regeringen skriver vidare:

”I Rio de Janeiro år 1992 antogs klimatkonventionen under FN:s konferens om miljö- ocH utveckling. Detta regelverk gör basen  för det internationella samarbetet inom klimatområdet. Konventionens långsiktiga mål är att stabilisera halterna av växthusavgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. Medlemsländerna uppmanas att stabilisera sina utsläpp av växthusavgaser och de måste rapportera sina utsläpp årligen.”

Klimatkonventionen ligger till grund för Kyotoprotokollet som är ett bindande avtal. Industriländerna ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 5,2 % från år 1990 till 2020. I kyotoprotokollet ingårr reglering av utsläpp från inrikesflyg. Världens länder har enligt FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030)  åtagit sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vid FN:s klimatmöte i Paris december 2015 (kallat (COP21) enades FN:s medlemsstater om ett nytt globalt bindande och rättsligt  klimatavtal – Parisavtalet – som ska träda i kraft år 2020. Man ska sträva efter att utsläppen ska begränsas samt att FN:s medlemsländer successivt ska skärpa sina åtaganden.”

DEN DOLDA MILJÖAGENDAN

Mycket talar faktiskt för att debatten om koldioxid och andra växthusgaser är orsaken till klimatförändringar är falska eller starkt överdrivna. Och att det faktiskt är solens aktiviteter som är orsaken till klimatförändrignarna. Jag hittade en video på Youtube skriven av ”Healthranger7” som jag tycker förklarar hela klimatdebatten på ett bra sätt.

” Den globala uppvärmningen och påståendet om klodioxidutsläppen är en bluff som pushas av internationella bankirer som vill etablera en världsregering i form av begränsningar i koldioxidutsläpp och skatt på kol. Det finns inget vetenskapligt bevis att klimatförändringarna skapas av koldioxidutsläpp. Den huvudsakliga källan till klimatförändringarna är solen. Jorden har faktiskt svalnat sedan 1998. Solen var betydligt varmare för 1000 år sedan och på den tiden hade vi som bekant inte bilar, flygplan eller fabriker som släppte ut koldioxid.”

”Hela iden om global uppvärmning har blivit en politisk trend som backas upp av main stream media. Den vetenskapsman som avviker från konsensus får sina forskningsanlag indragna. Den kommande kolskatten är ett bedrägeri eftersom koldioxid är en ofarlig och välgörande gas. Koldioxid är bra för plantor och träd. De tar in kolen i sig för att växa och avger syre i atmosfären så vi kan andas. Om du dubblar mängden koldioxid så kommer plantor och träd att växa dubbelt så snabbt.”

”Köpenhamns klimatkonferens 2009 misslyckades med att skapa ett bindande klimatavtal. Men bankeliten kommer att försöka igen att skapa ett avtal. Ett bindande klimatavtal kommer att höja våra skatter och förstöra ekonomier i många länder genom handelsavtal”.

 

STRYPT FRIHET PGA MILJÖN
Om jag ska vara kortfattad. Det finns alltså chans för att hela klimatdebatten baseras på falska eller starkt överdrivna grunder. Mycket tyder på att det är solens aktiviteter som orsakar klimatförändringr.  Istället verkar det som om det finns en annan dold agenda bakom den globala klimatdebatten. Sverige,  som är ett av de mest politiskt korrekta länderna i världen,  går givetvis i bräschen för klimathysterin. Och om Miljöpartiet och de andra radikaliserade miljöextremisterna får sin vilja igenom så kommer vi att få se tvångsåtgärder gentemot oss medborgare. Vår frihet kommer att krympa, vi kommer att få se kraftiga beskattningar på fossilt bränsle, vi kommer att få restriktioner, företag kommer att bestraffas etc. Många företag kommer att hamna på EU:s svarta lista etc.
Ju mer makt vi skänker åt det subversiva FN, desto mer restriktioner kommer vi att få. FN:s syfte är att snärja dess medlemsländer i överenskommelser och avtal och sedan är det FN som kommer att bestämma vad som får ske och inte får ske i Sverige var gäller miljö och dylikt. Och det kommer också att vara väldigt svårt att dra sig ur denna fälla. Den rödgröna regeringen är som vanligt en duktig lydhund till det globalistiska FN.

Jag har inget emot att förbättra miljön. Jag tror inte att det är bra att vi spyr ut avgaser och utsläpp till höger och vänster och det skulle vara bra om detta minskade. Jag skulle gärna se en utfasning av kärnkraften i Sverige till förmån för alternativa energikällor. Men de åtgärder som isåfall måste göras kan inte vara tvingande eller bestraffande såsom beskattning. Istället bör de vara stimulerande såsom genom subventionering. Sverige bör också lämna FN innan vi har blivit för insnärjda i den globalistiska agendan.

 

Referenser

Lars Bern om miljöbluffen

Share

Kommentera