SD KAMPANJAR FÖR FÄRRE FLYKTINGAR TILL SVERIGE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

17/10 – 2015

SD hade presskonferens häromdagen ang. det asylkaos som Sverige har hamnat i.

RÖDGRÖNA HAR TAPPAT KONTROLLEN ÖVER SVENSK ASYLPOLITIK

På presskonferensen så talade SD om det asylkaos som de rödgröna skapat och att Sverige kommer att hamna i en systemkollaps om vi inte stryper tillströmningen av flyktingar. Eftersom Sverigedemokraterna misslyckats med att få med sig de andra partierna att störta den rödgröna regeringen så kommer SD att använda sig av utomparlamentariska metoder.

 

FOLKOMRÖSTNING OM INVANDRINGEN TILL SVERIGE

SD kommer att arbeta för att det ska bli en folkomröstning gällande invandringen till Sverige. Sverigedemokraterna kommer även att annonsera i utländsk media med budskapet: kom inte hit! SD kommer berätta att bilden av Sverige där guld och gröna skogar utmålas inte stämmer utan att det som väntar den asylsökande är tältläger, kyla och år av väntan på asylprövningen. Sverigedemokraterna kommer att dela ut flygblad och göra reklam i media samt ha möten.

Sverigedemokraterna säger att de bl.a. är inspirerade av Danmark som har gjort liknande saker och som har en restriktiv flyktingpolitik.


 

GP: SD kampanj

 

In english

SD had press conference the other day regarding. the asylum chaos that Sweden has been in. 

Red-Green has lost control of SWEDISH ASYLUM POLICY

At the press conference spoke SD if the asylum chaos that the Red-Green created and that Sweden will end in a systemic collapse if we do not choke the influx of refugees.Since the Sweden Democrats failed to bring with him the other prtierna to overthrow the red-green government, then the SD to make use of extra-parliamentary methods.

REFERENDUM ON IMMIGRATION TO SWEDEN

SD will work for there to be a referendum regarding immigration to Sweden. Sweden Democrats will also advertise in foreign media with the message: do not come here! SD will tell you that the image of Sweden where gold and green forests are portrayed not match without awaiting the applicant’s tent camps, cooling and years of waiting on the asylum application. Sweden Democrats will hand out flyers and advertising in the media and have meetings.
The Sweden Democrats say they, are nspired by Denmark that has done similar things and have a restrictive refugee policy.

ME OWN COMMENT ON SD’S CAMPAIGN

Not that I’m any SD buff but someone has to start working to close the borders of Sweden. The red-green failed. The red-green government has put Sweden in a crisis and the worst of all is that the situation was self-inflicted. The government was unable to use the word ”no” or ”stop” and now the crisis is a fact. Let us pray together that the red-green gets paltry numbers now.

Kommentera