Robert Whitaker – Anatomy of an epidemic (Pillerparadoxen)

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

8/9- 2015
Robert Whitaker är en amerikansk medicinsk journalist och har skrivit många böcker om psykiatri och läkemedelsindustrin. Hans senaste bok heter ”Anatomy of an epidemic”  (på svenska ”Pillerparadoxen” ).

PSYKIATRISKA DIAGNOSER ÖKAR OCH SÅ GÖR ÄVEN SJUKSKRIVNINGARNA

Nuförtiden så ökar diagnostiseringen av NPF (neuropsykiatriska-funktionshinder). Vi pratar om diagnoser såsom ADHD, bipolär sjukdom, depression,  ångest, autism etc.

Reklamen som visas på tv och olika medier ang. psykofarmaka (samlingsnamnet för mental medicin) visar upp scenarios där livet är behagligt och depressionen/ångesten är borta tack vare nya fantastiska  psykiatriska mediciner.

Robert Whitaker går in på iden att om psykiatriska diagnoser och läkemedel är så bra som påstås så borde ju sjukskrivningarna minska och folk bli friska. Kollar man på statistikerna över psykiatriska diagnoser och sjukdomar så ser man att resultatet är det motsatta; statistikerna över sjukskrivningar skjuter i höjden.

Robert Whitaker menar att anledningen till att diagnostiseringen och medicineringen fortsätter i sådan rasande fart beror på att det är en väldigt lönsam industri. Här kan man även tillägga att det är vanligt att läkare och psykiatriker ofta säger till patienten att denne kommer att ha sin sjukdom hela livet.

GÖR PSYKOFARMAKA MER SKADA ÄN NYTTA?

I boken Pillerparadoxen/Anatomy of an epidemic så säger Robert Whitaker vidare att psykofarmaka  kan eventuellt vara bra i några veckor men i det långa loppet så är det dokumenterat att medicinen gör mer skada än nytta.

Det paradoxala i det hela är att antidepressiva läkemedel kan ibland göra depressionen konstant; benzodiazepiner skapar oro istället för att minska oron; ångestdämpande medicin skapar mer ångest etc. Han påstår  att psykofarmaka kan göra dessa tillstånd permanenta och i vissa fall oåterkalleliga.

Vidare påstår Whitaker att om det kommer fram studier som visar på att läkemedlen är dåliga så publiceras aldrig dessa studier; endast positiva studier lyfts fram. Man ser aldrig kritiska studier som publiceras i nyhetstidningarna.

Whitaker pratar också om biverkningarna av psykofarmakan. Han menar att SSRI-medicinen t.ex. kan göra personer mordiska eller självmordiska. Ett exempel på detta är alla skolskjutningar i USA där majoriteten av gärningsmännen använde någon form av psykofarmaka. Psykofarmaka till barn och ungdomar i USA är väldigt utbrett.


ANTIPSYKOTISK MEDICIN SKAPAR PSYKOSER

När det gäller antipsykotiska läkemedel så finns det studier som visar att användandet av antipsykotisk medicin i det långa loppet förändrar hjärnan och kan göra personen permanent psykotisk. Detta p.g.a. att hjärnan försöker kompensera den ändring som medicinen gör.

 Psykofarmaka kan skapa akatisi.  Akatisi är ett tillstånd av inre oro som inte vill sluta. Det har beskrivits som  en slags  inre tortyr.  Det är dokumenterat att SSRI kan skapa akatisi. Akatisi har många samband med mord och självmord. Robert Whitaker menar att det verkar som om psykofarmaka får personen att släppa sina spärrar.

De värsta bieffekterna av psykofarmaka kommer om man slutar tvärt med medicineringen. Många mord och självmord har gjorts i samband med abrupt avbrytande av medicineringen.

Till sist så säger Whitaker  att tack vare alla diagnoser och medicineringen som ges till barn och ungdomar så har vi sjukdomsförklarat  barndomen.

 

 

Referenser

Bokus: Pillerparadoxen; Anatomy of an epidemic. Robert Whittaker.

Adlibris: bok: Pillerparadoxen Robert Whitaker

Socialpolitik: pillerpardoxen av Robert Whitaker

Jinge: Anatomy of an epidemic/Pillerparadoxen

Robert Whitaker is an American medical journalist and has written many books on psychiatry and the pharmaceutical industry. His latest book is titled ”Anatomy of an Epidemic” (in Swedish ”Piller paradox”).
Psychiatric diagnoses increases, and so does Sick

Nowadays there is  increasing diagnosis of mental diagnosis). We’re talking about diagnoses such as ADHD, bipolar disorder, depression, anxiety, autism, etc.

The advertisements shown on television and various media ang. psychotropic drugs (generic term for mental medicine) shows up scenarios where life is pleasant and depression / anxiety is gone thanks to fantastic new psychiatric medications.

Robert Whitaker goes into the idea that if the psychiatric diagnoses and medications are so good that allegedly so ought to reduce sick leave and people become healthy. Viewing the statistics of psychiatric diagnoses and diseases we see that the result is the opposite; the statistics of sick is soaring.

Robert Whitaker says that the reason that the diagnosis and the medication continues at such a furious pace because it is a very profitable industry. Here you can also add that it is common for doctors and psychiatrists to say to the patient that he will have the disease throughout life but medicine can help one to cope with existence.

With NPF diagnoses will then sick to increase and in addition to that, we have the side effects of the drugs most often not to be trifled with.
DO psychotropic drugs more harm than good?

In the book The Paradox Piller / Anatomy of an epidemic Robert Whitaker further says that psychotropic drugs may be good for a few weeks but in the long run, it is documented that the medication does more harm than good.

The paradox of it all is that antidepressants can sometimes cause depression constant; benzodiazepines causing worry rather than reducing worries; anti-anxiety medication creates more anxiety, etc. He claims that psychotropic drugs may make these conditions permanent and in some cases irreversible.

Further, Whitaker says that if it comes out studies showing that drugs are bad these these studies are never published ; only positive studies are highlighted. You never see the critical studies published in the newspapers.

Whitaker also talk about the side effects of the drugs. He believes that SSRI medication  can make people homicidal or suicidal . An example of this is all the school shootings in the United States where the majority of the offenders used some form of psychotropic drugs. Psychotropic drugs to children and adolescents in the United States are very widespread.

Antipsychotic medication CREATE psychoses

Regarding antipsychotics, there are studies showing that the use of antipsychotic medication in the long run alter the brain and can make the person permanently psychotic. This is because that the brain tries to compensate for the change medicine does.

 Psychotropic drugs can create akathisia. Akathisia is a state of inner turmoil that does not want to stop. It has been described as a kind of interior torture. It is documented that SSRIs can create akathisia. Akathisia, are related to murder and suicide. Robert Whitaker says that it appears that psychotropic drugs makes then person without remorse.

The worst side effects of psychotropic drugs will  happen if you stop taking the medication abruptly. Many murders and suicides have been associated with abrupt discontinuation of medication.

At last Whitaker says that thanks to all diagnoses and medication given to children and adolescents, we have declared disease of childhood.

 

 

Kommentera