RIKSDAGEN HÖJER TRÄNGSELAVGIFTERNA 1 JANUARI 2016

27 total views, 1 views today

3/12 – 2015.
Riksdagen har beslutat att höja trängselskatten i Stockholm ytterligare f.o.m. 1 januari 2016. Riksdagsdagen har även beslutat att implementera trängselavgift på Essingeleden.

TERROR. Kör du Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg så får du pröjsa en passage på Essingeleden. Kör du på eller av vid Essingeleden vid Tranebergsbron så åker du också på att betala trängselavgift. Så kan det gå när de rödgröna får bestämma.

Trängselskatt tas ut måndag till fredag mellan 06. 30 och 18. 29. Sskatten tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Beloppet för trängselskatten höjs.
maxtaxan höjs till 105 kr per dag och fordon.

Är du sen med betalningen så kräver dina riksdagsledamöter dig på 500 bagis för att du har varit en dålig gosse/gossa.
 

Belopp i innerstaden
 
Belopp på Essingeleden
 

06:30–06:59  15 kr 15 kr
07:00–07:29  25 kr 22 kr
07:30–08:29  35 kr 30 kr
08:30–08:59  25 kr 22 kr
09:00–09:29  15 kr 15 kr
09:30–14:59  11 kr 11 kr
15:00–15:29  15 kr 15 kr
15:30–15:59  25 kr 22 kr
16:00–17:29  35 kr 30 kr
17:30–17:59  25 kr 22 kr
18:00–18:29  15 kr 15 kr

 

Tydligen var omröstningen om trängsel skatten 2006 tveksam och diskutabel. Var det fusk?
I Göteborg röstade medborgarna nej till biltullar men det struntade politikerna i och införde det i alla fall. Själv betalar Göteborgspolitikerna inga trängselavgifter och den förmånsbil som de använder är betald av våra skattepengar.

Politikern Karin Ohdnoff sade om detta:

”Jag kan förstå att folk tycker att det här är orättvist, men vi följer bara ett beslut i regeringsrätten som säger att trängselavgiften ingår i det schablonmässiga beloppet.”

 

  JANNE MALMENS KOMMENTAR
Miljöpartiet gillar ju att bestraffa bilister och nu får de sin vilja igenom igen när biltullarna höjs. Glöm inte att rösta på Miljöpartiet  i riksdagsvalet 2018.
  
Referenser
http://avpixlat.info/2015/08/04/chockhojning-av-trangselskatt-i-stockholm-efter-rodgronrosa-beslut/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trangselskatt/Trangselskatt-i-stockholm/andrad-trangselskatt-stockholm/
Biltullar Göteborg

 

PARLAMENT  INCREASES CAR CUSTOM

Parliamentary has decided to increase the congestion charge in Stockholm further fom 1 January 2016. Parliament will also implement congestion pricing on Essingeleden.
parlamentterror. Run the Essingeleden E4 and passes Fredhäll and Kristinebergsgatan to get pröjsa a passage on Essingeleden. Run on or off at Essingeleden at Tranebergsbron so are you also to pay the congestion charge. So it can go when the red-green-determination.
Riksdgsfjantarnas congestion charge levied Monday to Friday between 06. 30 and 18. 29. Jerk tax is not out the holiday and the day before or during the month of July.
The amount of the congestion charge is raised.
the maximum rate will be increased to 105 per day and vehicle.
If you are late with the payment required by your MPs up to 500 motion picture because you’ve been a bad boy/girl.
Amounts in the inner city
Amount of Essingeleden
06: 30-06: 59 15 kr 15 kr
07: 00-07: 29 25 kr 22 kr
07: 30-08: 29 35 kr 30 kr
08: 30-08: 59 25 kr 22 kr
09: 00-09: 29 15 kr 15 kr
09: 30-14: 59 11 kr 11 kr
15: 00-15: 29 15 kr 15 kr
15: 30-15: 59 25 kr 22 kr
16: 00-17: 29 35 kr 30 kr
17: 30-17: 59 25 kr 22 kr
18: 00-18: 29 15 kr 15 kr
Love your riksdagslademot – send a postcard today.
Apparently, the vote on the congestion charge in 2006 doubtful and questionable. Was it cheating?
In Gothenburg, the citizens voted no to tolls but ignoring politicians and imposed it anyway. Self-pay Gothenburg Politicians are no congestion charges and the company car they use are paid by our tax money.
The politician Karin Ohdnoff said this:
”I can understand that people think that this is unfair, but we just following a decision by the Administrative Court that says that the congestion charge is included in the flat rate amount.”

JANNE  COMMENTS
The red-green mud in Stockholm again show what they can do. Green Party likes to punish motorists and now they get their way again when congestion charges are raised. Do not forget to vote for the Green Party – the Greens Muppets – in parliamentary elections 2018th

 

Share

Kommentera