Python övningar #2 – Pythonshell

283 total views, 1 views today

30/8 2015.
Här är några övningar i Pythonshell.

I Pythonshell så ser du symbolen  ” >>> ”. Denna symbol kallas för prompten.  Prompten visar  att din dator är redo att ta emot dina kommandon. Det är efter prompten som du skriver in koden.

 

1.Öppna shell och skriv koden för att få output : ”Hello World”.

 

Svar:

print(‘Hello world’)

Sedan trycker jag på enter-tangenten.

 

2.  Använd shell för att göra multiplikationen 5 gånger 5.

 

 

Svar: 5 * 5

sedan tryck enter.

 

3. Addera 500 med 100 i shell.

 

 

svar:

500 + 100

enter.

 

4. Subtrahera 100 från 500 i Pythonshell.

 

 

svar:

500 – 100

enter.

 

5. I shell, gör divisonen 100 dividerat med 100.

 

 

svar:

100/100

 

tryck sedan enter.

6.I shell, gör operationen 30 multiplicerat med 20 adderat med 5.

 

 

svar:

30*20 +5 och tryck enter.

 

7. I shell, använd en nästlad parentes Först ska 20 * 10 räknas ut. Sedan ska 30 adderas till detta tal. och till sist så ska det talet divideras med 50.

 

 

svar:

((20*10) +30)/50

 enter.

 

8. I shell, skriv en variabel som heter ”fred” och har värdet ”100”.

 

 

svar:

fred = 100

 enter.

9.Skriv ut variabeln ”fred” i shell.

 

svar:

print(fred)

 

10. Skriv en variabel som heter john i shell som har värdet ”fred”.

 

 

svar:

john = fred

 

11. Printa ut variabeln john.

 

 

 print(john)

enter

 

12. I shell, skapa en variabel som heter ”Olle”. Ge Olle värdet ”hur mår du?”.exekvera programmet.

 

 

svar:

 Olle = ‘hur mår du?’

>>> print(Olle)

tryck ”enter”

 

 

13. Multiplikation.

Använd shell och få output ”bbbbb”. Använd en bokstav + multiplikation + plus en sak til. Skapa ingen variabel.

 

Svar:

print(‘b’ * 5)

enter.

 

 

 

 

In english:

Here are some exercises in the Python Shell.

In Python Shell, you will see the symbol ”>>>”. This symbol is called the prompt. Prompt indicates that your computer is ready to receive your commands. It is after the prompt as you type in the code.

 

1. Open the shell and write code to output ”Hello World”.

 

Answer:

print (‘Hello world’)

Then I press the enter key.

 

2. Use the shell to make Multiply 5 times the fifth

 

 

Answer: 5 * 5

then press enter.

 

3. Add 500 to 100 in the shell.

 

 

Answer: 500 + 100

enter.

 

4. Subtract 100 from 500 in the Python Shell.

 

 

Answer: 500-100

enter.

 

5. In the shell, makes The division 100 divided by 100.

 

 

Answer: 100/100

 

then press enter.

6. In the shell, making operation 30 multiplied by 20, added to 5.

 

 

Answers: 30 * 20 +5 and press enter.

 

7. In the shell, use a nested parentheses First 20 * 10 is calculated. Then 30 is added to this figure. and finally then the number is divided by the 50th

 

 

answer: ((20 * 10) + 30) / 50

 enter.

 

8. In the shell, type a variable named ”Peace” and ”100”.

 

 

answer: Peace = 100

 ”Enter.

9.Skriv the variable ”peace” in the shell.

 

Answer: print (Peace)

 

11 .. Enter a variable called john in the shell that has a value of ”peace”.

 

 

answer: john = peace

 

12. Print out the variable john.

 

 

 print (john)

ENTER

 

13. In the shell, create a variable called ”Olle”. Give Olle value ”How are you?”. Execute the program.

 

 

replies:

 Olle = ‘how are you?’

>>> Print (Olle)

press ”enter”

 

 

12. Multiplication.

Avnänd shell and get output ”bbbbb”. Use a letter + Multiplication + Plus one thing til. Do not create a variable.

 

Answer:

print (‘b’ * 5)

enter.

 

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.