Allmän ordlista

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Adware. Ad = annons. Ware = mjukvara. Adware (anonsprogram) är en applikation som innehåller annonser som visas för användaren när han installerat mjukvaran. Adware kan även undersöka ditt surfande och vidarebefodra denna information. Adware kan t.o.m. styra dig till webbplatser med annonser.

Adware. Ad = ad. Software = software. Adware (anonsprogram) is an application that contains the ads the user when installing the software. Adware can also examine your surfing and relay this information. Adware can even steer you to sites with ads.

Artros. Artros är en  ledsjukdom. Vanliga symptom är  smärta vid rörelse och belastning, vanligen drabbas knän, höfter och händer.

Biometri. Bio = liv. Metri = mäta. Biometri är att mäta en persons fysiska egenskaper och används för identifiering av personen.T.ex. fingeravtryck, läsa av iris (ögonen).

BIOS. BIOS står för Basic input/output system och är ett program i datorn (inte i operativsystemet). BIOS är det program som startas när datorn startar. BIOS kollar av att systemet fungerar som det ska och sätter sedan igång (input)  andra program som t.ex.  operativsystemet (output). När datorna har startats upp så  samordnar BIOS hur maskinvaran arbetar  t.ex. musen, tangentbord, minnen etc.

BIOS. The BIOS stands for Basic Input / Output System and is a program in the computer (not the operating system). The BIOS is the program that starts when your computer starts. BIOS check that the system works as it should, and then turn (inputs) other applications such as operating system (output). When datorna has been started up as coordinating BIOS how the hardware works such as mouse, keyboard, memory, etc.

Exekvera betyder att man kör programmet. Dvs. att progframmet verkställes.

EL JALE = Spansk slang för ”jobbet”. ”jobb”.

HASHVÄRDE = En hash har symbolen # och syftet med denna är att koppla ihop det som skrivs i olika sociala medier om ett specifikt ämne. Då blir det lättare att hitta artiklar om just samma ämne. En ”tag” är en etikett. Symbolen ”#” kallas ”staket” eller ”fyrkant”. ”Pound” kallas det på engelska. 
HOMEY = Spansk slang för ordet ”kompis”.

Https-certifikat HTTPS står för Hypertext Transfer Protocol Secure.”Hypertext” är text på ett sajt som innehåller länkar vilket gör att man enkelt kan besöka andra sajter genom att klicka på dessa länkar.  ”Transfer” är att överföra något. ”Protokoll” syftar på regler man har kommit överens om. ”Secure” = säkert. HTTP handlar om de regler som man har för att överföra filer på Internet – dvs. när man besöker sajter. HTTPS innebär att den data som skickas mellan två enheter – t.ex. dator och server – är krypterad och säker. Certifikatet innebär att servern man kommunicerar med är en betrodd och säker server.

HTTPS certificates. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. ”Hypertext” is text on a site that contains links making it easy to visit other sites by clicking on these links. ”Transfer” is to transmit something. ”Protocol” refers to the rules they have agreed. ”Secure” = safe. HTTP is about the rules you have to transfer files on the Internet – ie, when visiting sites. HTTPS means that the data sent between the two devices – eg Computer and server – is encrypted and secure. The certificate will allow the server to communicate with a trusted and secure server.

IDLE står för  Integrated Development Environment eller integrerad utvecklings miljö. IDLE är helt enkelt ett program/miljö i Python där du kan skriva och redigera din kod – dvs. ett program att programmera i.

IDLE stands for Integrated Development Environment or integrated development environment. IDLE is simply a program / ​​environment in Python where you can write and edit your code – ie progarm to program in.

IDLE Python 3.4 GUI – 32 bit. IDLE finns beskrivet sedan tidigare. GUI står för Graphic user Interface eller grafiskt användargränssnitt. Att något är ”grafiskt” innebär man använder bilder, text mm. för att visa något istället för bara text. Användargränssnitt är en slags länk mellan t.ex. datoranvändaren och datorns mjukvara/hårdvara.  Windows t.ex. är ett GUI där man använder menyer, ikoner, fönster etc för att utföra operationer istället för att skriva kod för varje operation. ”Gränssnitt” betyder hur man gör en förbindelse mellan olika objekt. En definition är ”kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system”.

IDLE Python GUI 3.4 – 32 bit. IDLE is described previously. GUI stands for Graphic User Interface or GUI. That something is ”graphic” means using pictures, text and more. to show something instead of just text. User interface is a kind of link between eg PC user and computer software / hardware. Windows e.g. is a GUI that uses menus, icons, windows etc to perform operations instead of writing code for each operation. ”Interface” means the keeping of a connection between different objects. One definition is ” an interface between different functions or parts of a system. ”

JEFE. Spanska för ”boss”, ”chef”.
KAM. 
komplementär och alternativ medicin. Alternativa metoder för medicin.

MUCHOS MOLESTIAS. Spanska som betyder ”mycket problem”.

Nästlad parentes. Ordet ”nästlad” betyder: att något är inuti någonting annat. Nästlad parentes är alltså en parentes inom en parentes.

Nested parentheses. The word nestedmeans: that something is inside something else. Nested parentheses are thus a parenthesis within a parenthesis.

OUTPUT. Output är resultatet som du får. I ”2 + 2 = 4” så är ”4” output.

OUTPUT. Output is the result that you get. The 2 + 2 = 4”  is ”4” output.

PROXYSERVER = Ordet ”proxy” kan betyda ”ombud” eller ”fullmakt”. En proxyserver är ett mellangliggande steg mellan din webbläsare och den server du försöker kontakta. En proxyserver kan användas till olika saker. T.ex. anonymitet. Man gör ett sökande via en tjänst som använder proxyserver vilket på så sätt kan göra dig anonym, dvs. din IP-adress blir dold. Proxyservrar kan också varna för skadliga sajter.

SHELL  Ordet ”Shell” betyder ”skal” eftersom det är ett ”yttre lager” till operativsystemet. Shell eller Pythonshell är  ett GUI som man anväder till att ge datorn kommandon. Shell är helt enkelt ett fönster där man skriver kod. Shell ingår i IDLE. Ett annat namn för shell är ”kommandotolk”.

The word ”Shell” means ”shell” because it is an ”outer layer” to the operating system. Shell or Python Shell is a GUI that Uses the one to give the computer commands. Shell is simply a window where you write code. Shell included in IDLE.

STILMALL = En stilmall är en fil där man kan justera utseendet på WordPresshemsidan. Man kan t.ex. ändra saker som färg, storlekar, länkar och mycket mer.

TEMA. Ett tema i WordPress är ett färdigt utseende  till hemsidan/bloggen som väljs och installeras.

Variabel. En variabel är ett behållare och ett namn för ett specifikt värde. Exempel: age = 50. ”age” är namnet på variabeln och ”50” är variabelns värde.

Variable. A variable is a container and a name to a specific value. Example: age = 50. ”age” is the name of the variable and ”50” is the variable’s value.

WORDPRESS. WordPress är en plattform (grund) för att skapa en blogg eller hemsida. WordPress är ett administrivt system.

WP-ADMIN = Wp-admin står för WordPress administrering. WP-admin är det område på hemsidan/bloggen där man gör allt administrativt arbete. Såsom t.e.x skriver blogginlägg, justerar saker och ting etc.

ZIP-FIL = En zip-fil är en komprimerad fil. Detta innebär att den tar mindre lagringsutrymme och således är lättare att ladda ned eller skicka med e-post. Zip-filen tar mindre plats helt enkelt.

 

Kommentera