Nu har a-kassan höjts

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

7/9 2015

Så har då a-kassan höjts. De som blir arbetslösa och som tjänar mer än 18 700 kr i snitt per månad kommer att kunna få ut 80% på upp till ca 25 000 kr brutto som är det nya taket i a-kassan de första hundra dagarna av arbetslöshet. Efter 200 dagar så går man ner till 70% av sitt snittbelopp och efter 300 dagar så får man 65% av sin inkomst.

När man räknar ut hur mycket man får i a-kassa så räknar man ut snittbeloppet på de 12 senaste månadernas arbete.

Höjningen sker 7 september. Bra att nägot händer på detta område men man kan fråga sig om denna åtgärd var den viktigaste?  Jag antar att de rödgröna villa göra sina kompisar en tjänst och därför gynnar höjningen i a-kassan endast de som tjänar bättre – typ tjänstemän.

DETTA BÖR FÖRBÄTTRAS I A-KASSAN

Någa andra saker som man bör kolla på och förbättra med a-kassan är följande:

a)  Det första man bör skippa är sänkningarna till 70 respektive 65%  vid längre arbetslöshet.  Detta är moderatisk  blåslampepolitik och borde inte tolereras!

b) Innan Moderaterna kom och förstörde a-kassan så kunde man basera sin a-kasseersättning på de sex bästa månaderna före arbetslöshet. Detta borde återinföras

c) Ta bort deltidsregeln.

d) Höj a-kassan årligen.

e)  De som har lägre inkomster borde få mildare straff (ja du hör hur jag låter).

Gör regeringen detta så har vi i alla fall en godkänd a-kassa. Det största hotet just nu är sänkningarna till 70 respektive 65%. Ett arv från Moderaternas tid som helt enkelt måste tas bort.

 A-KASSAN – EN DEGRADERANDE UPPLEVELSE

 Jag jobbar själv heltid men jag är ändå med i a-kassan eftersom jag inte har något fast jobb. Att vara med i a-kassan är oftast en väldigt degraderande upplevelse.   Det känns mer som hotelser än som kommunikation när jag hör från a-kassan.

Man ska skicka in en massa rapporter och om man är sen med dessa eller om man gör fel så kommer hotelserna om avstängning som ett brev på posten. Nyligen sade jag upp mig från ett jobb eftersom jag har fått ett nytt heltidsjobb. Det dröjde inte länge förrän jag fick ett brev där jag blev påmind om att jag eventuellt skulle bli avstängd från rätten till ersättning i 90 DAGAR! Jag vet att man mer eller mindre blir automatiskt avstängd 45 dagar från rätten till ersättning i a-kassan om man säger upp sig själv utan att ha godtagbara skäl. Men nu blev jag alltså hotad med 90 dagars avstängning. Om jag får 90 dagars avstängning beror på om Alfakassan godtar min förklaring till uppsägningen (att jag redan jobbar heltid).

Om du frågar mig så är a-kassan ett stort hån!

 

KÄLLOR

 

Så blir höjningen av ersättningen i a-kassan

 

So, when the unemployment benefit has been raised. Those who are unemployed and who makes more than 18 700 SEK in average per month will be able to get 80% up to about 25 000 gross which is the new ceiling in the unemployment fund the first hundred days of unemployment. After 200 days, you go down to 70% of their average amount, and after 300 days, you get 65% of their income.

When calculating how much you receive in unemployment benefit so you calculate average amount of the last 12 months of work.

The increase takes place September 7th. Good that something is happening in this area but one could wonder whether this action was the most important? I guess the red-green villa make their buddies a favor and therefore favors the increase in the unemployment benefit only those who earn better – sort officials.

This should improve in the UIF

Naga other things that one should check on and improve the fund are the following:

a) The first thing you should skip the reductions to 70 and 65% for extended unemployment.  This is moderatisk blow-torch policy and should not be tolerated!

b) Before the Conservatives came and destroyed the unemployment fund, you could base their unemployment benefit in the top six months prior to unemployment. This should be reinstated

c) Remove the part-time rule.

d) Raise the UIF annually.

e) Those who have lower incomes should receive more lenient sentence (yes you hear how I sound).

Government is doing this, we have in any case an approved unemployment insurance fund. The biggest threat right now is cuts to 70 and 65% respectively. A legacy of the Moderates time that simply must be removed.

 UIF – a degrading EXPERIENCE

 I myself work full time but I’m still in the insurance fund because I do not have a steady job. To be included in the fund are usually a very degrading experience. It feels like you are treated like a dog. Mostly for the communication that takes place between me and the fund are very hard. It feels more like intimidation rather than communication when I hear from the UIF.

It will submit a mass of reports here and there and if you are late with them or if you make a mistake, then threats of disconnection as a letter in the mail. Recently, I resigned from a job because I have a new full-time jobs. It was not long before I received a letter in which I was reminded that I could possibly be suspended from the right to compensation for 90 days! I know more or less is automatically turned off 45 days of the right to compensation in the UIF if you resign yourself unless you have good reason. But now I was then threatened with a 90 day suspension. If I get a 90-day shutdown because if Alfakassan accept my explanation for the dismissal (that I already work full time).

UIF  is so damn arbitrary I just want to puke on it.

Kommentera