NATURA 2000 – NEJ TACK!

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

 Natura 2000 är naturreservat inom EU vars syfte är att ”hejda utrotningen av arter och livsmiljöer”. Natura 2000 är ett bra sätt att ta kontroll över Sveriges naturresurser.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet med Natura 2000 är att ”hejda utrotningen av arter och livsmiljöer”. Många av dessa miljöer omvandlas till naturreservat eller nationalparker. Områdena som ska fridlysas väljs ut av länsstyrelserna i respektive län. Länsstyrelsen samarbetar med Naturvårdsverket. Deras förslag skickas till regeringen som i sin tur skickar ärendet vidare till EU-kommissionen som har det sista ordet. Grunden för detta projekt är EU:s fågeldirektiv och habitatdirektivet.

EN FÖRMENT KLIMATDEBATT
Hur skulle du göra om du ville ta kontrollen över skog och mark i ett land? Du skulle knappast gå ut och säga : ”Tjenare, vi kommer att beslagta eran mark så att vi kan använda den för våra egna syften. Att du äger marken spelar ingen roll – vi tar ändå det som vi vill ha”.

Det  skulle inte vara populärt. Det som globalisterna gör är att använda miljö och klimat som ursäkt för att ta över kontrollen över mark och skog. Argumenten vi hör är: ”vi måste skydda den biologiska mångfalden”, ”vi måste leva klimatsmart”, ” vi måste bevara livsmiljöer” osv.

Om man läser Report from Iron Mountain så ser man tydligt att globalisterna kom på iden om ”klimathotet” någon gång på 1960-talet och de satte igång i stor skala i början på 90-talet att marknadsföra iden om global uppvärmning (via Förenta Nationerna).

klimatförändringar_globaluppvärmning_media_klimatskeptiker_miljözoner för bilar_boendeparkering och miljön_kemikalieskatt_flygskatt_kilometerskatt_agenda 2030 delegationen
Tidningen Time 1977: hur du överlever den kommande istiden. Time år 2006: förbered dig för den globala uppvärmningen och dess konsekvenser.

ATT FÖRLORA ÄGANDERÄTTEN ÖVER SIN MARK
I USA så använder globalisterna Agenda 21 där de kommer med ursäkter som att ”vi har hittat en sällsynt ödla på din mark  och måste bevara dess livsmiljö” vilket innebär att landägaren inte längre bestämmer över sin egen mark. Samma sak hände här i Sverige i orten Arbrå där ett EU-direktiv stoppade markägarna att skövla sin egen skog (pga. en fågel).

Natura 2000 är ytterligare en av dessa ursäkter där man använder miljö och klimat för att ta över kontroll över mark och skog och att försvaga äganderätten.

Referens

Naturvårdsverket: natura 2000

Kommentera