NATO-FLYG BOMBADE LÄKARE UTAN GRÄNSERS SJUKHUS I AFGHANISTAN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 Nyligen så bombade USA och Nato ett sjukhus i Afghanistan som tillhörde Läkare utan gränser. Resultat: 19 personer dödade och många sårade.

Talibanerna hade nyligen erövrat staden Kunduz i Afghanistan. Ett par dagar senare så inledde de afghanska styrkorna en motattack- understödda av Natoplan. Attacken slutade med att USA:s och Natos bombplan bombade sönder Läkare utan gränsers sjukhus vilket resulterade i att 19 personer dödades och väldigt många sårades. Många av de dödade var just läkare från Läkare utan gränser. Det fanns cirka 105 personer i sjukhuset när bomberna började falla.

LÄKARE UTAN GRÄNSER VILL HA EN OBEROENDE UNDERSÖKNING

Läkare utan gränser vill ha en oberoende utredning av attacken. De anser att attacken är ett brott mot folkrätten.

–?Vi är djupt chockade över attacken och dödandet av personal och patienter, och den enorma skada som orsakats, sade Bart Janssens, Läkare utan gränsers operativa chef.

Läkare utan gränser kallar attacken för ”ett avskyvärt och grovt brott mot internationell humanitär rätt”.

– Vi kräver total transparens från koalitionsstyrkorna. Vi kan inte acceptera att denna fruktansvärda förlust av liv endast avfärdas som ”sidoskador”, säger Läkare utan gränsers ordförande Meinie Nicolai.

En FN-kommissionär vill ha utredning om krigsbrott efter sjukhusattacken.

NATO OCH USA: DÖD OCH FÖRSTÖRELSE

Här ser vi återigen vad USA:s militär och Nato går för. Och det är denna organisation som våra svenska politiker vill att Sverige ska ansluta sig till. Personligen så har jag ingen tvekan om att ju mer Sverige involverar sig i USA:s och Natos galna militära planer, desto mer tragik kommer Sverige att involvera sig i och desto mer kommer Sverige att BIDRA till osäkerheten i Europa och världen. Man kan inte bomba sig fram till fred.

Nato – nej tack (if you ask me:)

BBC:Natoplan bombade läkare utan gränser

 

In english

Recently, the US and NATO bombed a hospital in Afghanistan that belonged to Doctors Without Borders. Results: 19 people killed and many wounded.

The Taliban had recently conquered the city of Kunduz in Afghanistan. A few days later, it started a motattack- Afghan forces backed by NATO aircraft. The attack ended with the US and NATO bombers bombed broken Doctors Without Borders hospital, which resulted in 19 people killed and very many wounded. Many of those killed were just doctors from Doctors Without Borders. There were about 105 people in the hospital when the bombs began to fall.

DOCTORS WITHOUT BORDERS WANT AN INDEPENDENT INVESTIGATION

MSF wants an independent investigation of the attack. They believe that the attack is a crime against international law.

-? We are deeply shocked by the attack and killing of staff and patients, and the enormous damage caused, said Bart Janssens, MSF operational manager.

MSF called the attack ”a heinous and grave breaches of international humanitarian law”.

– We demand complete transparency from the coalition forces. We can not accept this terrible loss of life only dismissed as ”collateral damage,” said MSF President Meinie Nicolai.

A UN commissioner wants investigation of war crimes after hospital attack.

NATO and the US death and destruction

Here we see again what the US military and NATO are going for. And it is this organization that our Swedish politicians want Sweden to join. Personally, I have no doubt that the more Sweden involves itself in the United States and NATO crazy military plans, the more tragic Sweden will involve themselves in, and the more Sweden will contribute to the uncertainty in Europe and the world. One can not bomb its way to peace.

NATO – no thank you (if you ask me 🙂

Kommentera