Morden på Ikea Västerås

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

15/8 2015
Två personer blev mördade på Ikea i Västerås  häromdagen – en mor och hennes son. De misstänkta gärningsmännen var två asylsökande.

De asylsökande bodde på en asylanläggning i Arboga några mil från Ikea Västerås. Båda misstänkta gärningsmän är gripna och en har opererats för allvarliga skador. De är 35 respektvie 23 år gamla. 35-åringnen har erkänt morden. 23-åringen har släppts fri och har fått polisskydd. Tydligen ska det inte ha funnits någon koppling mellan gärningsmännen och offren. Morden ska ha utförts med kniv.

35-åringen hade fått avslag på sin asylansökan och skulle bli utvisad till Italien där han redan har  fått asyl . Asylboendet i Arboga drivs av företaget Exptertiss som även driver andra liknande anläggningar i Sverige.

Nu svallar även debatten  upp  om att högerkrafter fått vatten på kvarn eftersom det var asylsökande som utförde morden på Ikea Västerås. Fast de som gapar mest är givetvis pk-media själv. Iofs så är det sant att hudfärgen på gärningsmännen inte spelar någon större roll men det är sant att det blir livat i holken när asylsökande o dyl begår brott. Att Sverige släpper in vem som helst, hur som helst, var som helst är nog ingen nyhet.

Var morden  på Ikea Västerås gjort i vrede för 35-åringens avslag på sin asylansökan eller  berodde det  kanske på att  gärningsmannen ville hamna i ett   svenskt fängelse istället för att åka till Italien?

De misstänkte gärningsmännen var från Eritrea. Eritrea är granne med Etiopen där den svenska Arbetsförmedlingen etablerat sig för att förbereda den våg av anhöriginvandrare   som den svenska snälla regeringen importerar till Sverige i hög volym.

 

KÄLLOR

Knivdåd Ikea Västerås

Asylsökande gärningsmän Ikea Västerås

In english:

Two people were murdered at Ikea in Västerås  Sweden other day – a mother and her son. The alleged perpetrators were two asylum seekers from a refugee accommodation in Arboga.

Asylum seekers staying at an asylum facility in Arboga few mil from Ikea Vasteras. Both suspected perpetrators are arrested and surgery for serious injuries. They are 35 respektvie 23 years old. 35-åringnen have recognized the killings. 23-year-old has been released and has been given police protection. Apparently there have been no relationship between perpetrators and victims. Murders to be carried out with the knife.

35-year-old had been rejected his asylum application and would be deported to Italy, where he has already received asylum. Asylum accommodation in Arboga operated by the company Exptertiss which also runs other similar facilities in Sweden.

Now run high even debate up to right-wing forces had water on the mill as it were asylum seekers who carried out the murders of Ikea Vasteras. Though the gaping most is obviously pk media itself. IOF then it is true that skin color of the perpetrators does not play a major role but it is true that there will be merriment in the nest when the asylum seeker etc. offenders. Sweden to let in anyone, anyhow, anywhere is probably not news.

Was the murder of Ikea Vasteras done in anger for the 35-year-old’s rejection of his asylum application or was it perhaps that the perpetrator wanted to end up in a Swedish prison rather than go to Italy?

The suspected perpetrators were from Eritrea. Eritrea is the neighbor of Ethiopia, where the Swedish Public Employment Service established to prepare for the wave of family immigrants and welfare recipients as the Swedish kind government import to Sweden in high volume.

Kommentera