MODERATERNAS PARTISTÄMMA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

21/10- 2015
Moderaterna hade partistämma nyligen och då beslutades bl.a. att deras linje i tiggerifrågan är att tiggeri ska kunna förbjudas lokalt. Moderaterna beslöt också att jobba för tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar.

FÖRBJUDA TIGGERIET LOKALT

Moderaterna vill att tiggeri ska kunna förbjudas lokalt. Det kom de överens om på partistämman efter en lång debatt.

Beatrice Ask säger att ordningslagen ska ses över så att man kan upprätthålla den allmänna ordningen”. Det är upp till kommunerna att bestämma.

– Avsikten är att minska tiggeriet, eftersom vi inte tycker att det är en lösning, säger Beatrice Ask.

På partistämman beslöt Moderaterna att de ska jobba för  förbud att tigga vid t.ex. buss- och tågstationer, hållplatser för kollektivtrafik, vid köpcentrum, utanför butiker och allmänna platser som torg och parker.

M VILL INFÖRA TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

På partistämman diskuterades även flyktingars uppehållstillstånd.Moderaterna vill även införa tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar som kommer till Sverige. Moderaterna vill inte ha någon tvingande lag för kommunerna att ta emot flyktingar. Mupparna i Miljöpartiet kommer att fortsätta slåss för permanenta uppehållstillstånd.

ANDERS ÅHRLIN VILL INTE JAGA ROMER

Poliskommissarien och oppositionsrådet i Örebro Anders Åhrlin gillade inte linjen med moderaternas tiggeriförbud. Han befarade att det skulle bli jättejobbigt för polisen att sköta den uppgiften. Anders Åhrlin argumenterade flitigt på moderaternas partistämma men han fick tji.

JANNES LILLA SLUTKOMMENTAR

SKOJ att se att moderaterna har vaknat till liv. Självklart måste det komma ett tiggeriförbud förr eller senare. Det inser alla utom Miljöpartiet och sossarna. Tillfälliga uppehållstillstånd är givetvis rätt väg att gå.

Värst vad det börjar bli intressant med partistämmor nuförtiden.  🙂

 

Moderaterna hemsida om partistämman i Karlstad

 

Moderates had party conference recently and when the decision was made, inter alia, that their line in the begging question is that begging should be banned locally. Moderates also decided to work for temporary residence permits to refugees.

BAN begging LOCAL

Moderates want that begging should be banned locally. There, they agreed on the party meeting after a long debate.

Beatrice Ask said that the Public Order Act should be reviewed so as to maintain public order ”. It is up to municipalities to decide.
– The intention is to reduce begging, because we do not think there is one solution, says Beatrice Ask.
At the congress, it decided Conservatives that they should work to ban begging in the example bus and train stations, bus stops for public transport, at shopping centers, outside shops and public places such as squares and parks.

M wants to introduce temporary residence permits

At the party congress also discussed the refugees uppehållstillstånd.Moderaterna would also introduce temporary residence permits for refugees coming to Sweden. Moderates want no mandatory law for municipalities to receive refugees. Muppets in the Green Party will continue to fight for permanent residency.
ANDERS Ahrlin DO NOT CHASING ROMA
The police commissioner and the opposition councilor in Örebro Anders Ahrlin did not line with the Moderates begging ban. He feared that it would be really hard for the police to take up that task. Anders Ahrlin argued frequently on the Moderate party conference but he got tji.

JANNES FINAL

FUN to see that the Conservatives have come to life. Obviously, there must come a begging ban sooner or later. It recognizes all but the Green Party and the Social Democrats. Temporary residence permit is obviously the way to go.

The worst what it gets interesting with the party voices nowadays. It feels like there is hope for Swedish politics after all

 

1 Comment

  1. Tyvärr så går det inte att förbjuda tiggeri lokalt.
    Det testade man att göra i Sala och man kom fram till att det ej var förenligt med EUs direktiv.
    Det går att förbjuda tiggeri. Det måste ske generellt och speciellt för den svenska befolkningen om den ska gälla för övriga eumedborgare.

Kommentera